Mata 17

1Pə dəɓa anahan a wa kutok, a ga luvon ahay mbərka nà, Yesu a gəɓa pə azar Piyer, Yakuba tə apan Yuhana mərak ana Yakuba, ta ján taayak à ɓəzlom a inde zəbor awan. 2Tə dəzle cəna, zek a Yesu a mbəɗahan atan pə iɗe. Tə canan anà jœr anahan nà, kawa sə kwakwa sabay, a wuteɗen atan kawa pac. Zana anahan pi zek ɗukwen, a dav nə herre kawa jiyjay sə uko ma dav awan. 3Njavar anahan ataya tə canan anà atə Musa tə Eliya ɗo majaʼam a Mbərom ahay kwakwa, tinen apan ti ja ʼam tatə Yesu. 4Piyer a dazlan sa jan anà Yesu, a wa: «Bahay uno, mənuko à man a anan nə sumor awan. Kà zlak anak à nga nà, ni ngaray jawjawa ahay maakan, kərtek awan anga Musa, kərtek a ite anga Eliya, aday mədakwidok a nà, anga iken awan.» 5Winen apan i ja ʼam ata mba, mugudongudon a dazay, a van atan nga sərdədek. Aday ʼam a ndəray ahay à mugudongudon ata wa, a wa: «Həna a anan nà, wan uno ləliwe uno awan. Tə winen nà, nen ni taslay anan mivel bayak awan. Slənen anan anan ʼam anahan!» 6Atə Piyer tə sləne ʼam ata cəna, ta ma nga sə jəjar pi zek, tə slahay duboz. 7Yesu a həɗəken atan ayak pə cakay, a laman atan alay, a wa: «Slabiken, kə̂ jəjiren bay.» 8Ta sa cakaf nga asanaw nà, ɗowan inde pə cakay ana Yesu sabay, a mbəsak winen a kərtek coy. 9Tinen apan ti dazay à ɓəzlom ata wa mba, Yesu a jan atan, a wa: «Way a kwanay sə canan ahay à ɓəzlom wa ata nà, kâ si jen anan à ɗowan bay, hus pə luvon uno nen, Wan su Ɗo, saa slabakay à məke wa ata awan.» 10Njavar anahan ataya tə dazlan sə cəce panan wa: «Miter sə Tawrita ahay ta wa, Eliya i lahan anà Almasihu aday nà, angamaw?» 11Yesu a ɗukwen a mbəɗahan atan apan, a wa: «Acəkan, Eliya i lahay aday i ndakay anan way ahay fok. 12Nen apan ni jak ikwen: Eliya kà nak ahay coy, aday ɗowan kə̀ sənak apan bay. Ta gak anan anà Eliya way kawa a tinen sa gan may sa ga fok. Aday ɗukwen ti gan anà Wan su Ɗo azanan nə matanan re.» 13Atə Piyer tə sənak kwayanʼa a ja ʼam ata nà, pə Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay ata awan. 14Aday tə dəzley ahay pə cakay sə ɗo ahay cəna, ɗowan a inde a nay ahay, a dukwen gərmec ù vo anà Yesu, 15a jan: «Bahay uno, wan uno winen lelibay. Â gak ì zek wa ite. Məhərvov a taa gan, a bənan ɗəvac bayak awan, a taa slahay anan ù uko inde kabay à aʼam inde. 16Na nak anan pə cakay ana njavar anak ahay, əna ta mbak apan sə mbəro anan bay.» 17Yesu a ja, a wa: «Kwanay nà, aɗaf nga a kwanay ma kac awan kələɗaw? Kə sənen anan cəveɗ a Mbərom bay re. Ni njahay tə kwanay, aday ni səmen anà way a kwanay ahay nə hus à siwaw? Hayak ikwen uno anan ahay wan a aday!» 18Yesu a jan ʼam anà məhərvov ata tə angəraz awan: «Hayak à wan a anan wa!» Məhərvov ata a zləray à wan ata wa, wan ana ɗowan ata a mbar à alay ata acəkan. 19Pə dəɓa anahan a wa kutok, njavar anahan ataya tə həɗəken ayak pə cakay taayak a tinen awan, tə cəce: «Manay ma mba apan sə rəzlay anan wa setene ata bay nà, angama kərtek anaw?» 20Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Anga aɗaf nga a kwanay a a kac ike. Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kak abay aɗaf nga a kwanay â ga inde nə mənjœk kawa wan sə bəzan ɗukwen, ki jen anan anà ɓəzlom a anan ataya: “Zla à man a anan wa, zla tiya!” ɗukwen, i ndaha, i zla à man a kwanay sa jan “zla tiya” ata awan. Awan saa dak ikwen ʼam ibay jiga awan. [ 21Əna abay zahav sə setene həna anan nà, kak si ta sa ga amboh tə sumaya aday bina, a razl zek bay.]» 22Pə luvon a inde nà, njavar a Yesu ahay mə halay nga aya pə kərtek a à Galile. Yesu a jan atan ʼam, a wa: «Nen Wan su Ɗo nà, ti varan nen à alay inde anà ɗo sə daliyugo ahay. 23Tinen ite, ti vaɗ nen à məke, aday pə luvon maakan anahan a cəna, ni slabakay ahay à məke wa.» Njavar anahan ahay tə sləne ʼam ata cəna, mbac a slahay patan wa tə mindel asa. 24Tə dəzle à Kafarnahum cəna, ɗo sə cakal jangal anga doh sə mazlaɓ a Mbərom ahay, ta nay ahay pə cakay ana Piyer, ta jan: «Miter a kwanay nà, a var jangal anga doh sə mazlaɓ a Mbərom itəbay ɗaw?» 25Piyer a mbəɗahan atan apan, a wa: «A taa hamay ike!» Aday à alay a tinen apan ti i zla ù doh mba kutok, Yesu a lah sə cəce pə Piyer wa: «Simon, a ga apak nà, bahay sə uho a anaya ti təma jangal nə pə waya wa anaw? Pə wan su kon aya wa ɗaw, kabay pə mədurlon ahay wa ɗaw?» 26Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Pə mədurlon ahay wa.» Yesu a wa: «Kak matanan nà, abay wan sə agay ahay nə ti hamay bay ba? 27Aya əna, ɗâ saa ga way sə cəɓan anà ɗo ahay bay. Natiya, zla à bəlay, larak anan ayak kwaniyel anak à aʼam inde. Kəlef anak a saa bənay ahay pa ʼam ata cəna, təɓan anan ʼam, ki tan à nga uda à dala təɗe i sla anga mənumo cew ata awan. Varan atan anan kutok.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\