Mata 18

1À alay ata awan ite, njavar a Yesu ahay tə həɗəken ayak pə cakay, aday tə cəce panan, ta wa: «Waya sə zalay ɗo hinen tə məduwen à bahay a Mbərom inde anaw?» 2Yesu a ngaman ayak anà wan cəɗew a, a tavay anan à mamasl pa ʼam a tinen. 3A wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kak kə mbəɗihen aday sə təra nga a kwanay kawa gwaslay ahay bay cəna, ki dəzlen à bahay a Mbərom inde bay. 4Ɗowan a kà mak anan nga anahan à məndak kawa wan a anan nà, sə təra ɗo məduwen a à bahay a Mbərom nà, winen awan. 5«Kuwaya kà sak a təma jəba sa wan kawa həna anan ataya kərtek a anga sləmay uno nà, ɗowan ata a təma nə nen awan. 6Əna kak ɗo kà vak atan saray pə cəveɗ anà ɗo cəɗew anaya sa ɗaf upo nga ata nà, suwan pə winen tə̂ ɓanan van à dungo aday tə̂ larak anan ayak à bəlay inde. 7«Ayaw! Ɗəce inde pə daliyugo a anan, anga way ahay inde tinen apan ti njan saray anà ɗo ahay. Way ataya ti ga inde hwiya, əna ɗəce inde anga ɗo aday way ata a təra tə alay anahan ata awan. 8Kak alay anak kabay saray anak i sapat iken ì ines inde cəna, gaɗ anan, lar anan dəren. Suwan sa zla à bahay inde pə cakay a Mbərom, iken ma gaɗ alay awan kabay tə saray anak slangalan a, tə winen aday ki i zla ù uko sə mbacay itəbay ata inde tə alay aya cew, saray anak ahay səndaɓ cew nà, na. 9Kak iɗe anak i sapat iken sa ga ines cəna, ndaha anan, lar anan dəren tə iken. Suwan sa zla à bahay inde pə cakay a Mbərom tə iɗe anak a kərtek mbiyanʼa ta sa zla à dəlov sə uko inde tə iɗe anak aya cew maya nà, na. 10«Gen anan ngatay anà zek lele anga pa sə kəɗey anan ɗo cacəɗew a anaya wa. Nen apan ni jak ikwen həna: Maslay a Mbərom ahay inde mə tavay aya pa ʼam a Bəbay uno pac pac sa gan atan nga. [ 11Anga nen Wan su Ɗo na nay ahay nà, sa tam anan ɗo mə lize aya awan.]» 12«Kə bayiken nə kəkəmaw? Kak ɗowan a nà, təman anahan ahay inde səkat, aday kərtek à wulen a wa kə̀ lizek nà, i ga kəkəmaw? I mbəsak anan kwa kuro dəsuɗo nga dəsuɗo mə lize bay ataya à ɓəzlom, i zla saa pəlay anan winen mə lize ata biɗaw? 13Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kak kə̀ njaɗak anan mə lize ata nà, i taslay mivel tə winen nə zal tə tinen mə lize a bay aya kwa kuro dəsuɗo nga dəsuɗo ataya awan. 14Matanan kutok re, Bəbay a kwanay a winen à bagəbaga mburom ata nà, a nan ɗowan â lize kwa kərtek à wulen su ɗo ma kac a anan ataya wa bay ite re.» 15«Yawa matanan, kak mərak anak kà gak ines nà, zla à man anahan awan, jan anan kwanay a cuwcuwwe, way anahan a sa ga lelibay ata awan. Kak kə̀ pəkak anak apan sləmay nà, ki njaɗ anan mərak anak maza awan. 16Əna hinahibay i ngam sə pəkak apan sləmay pa ʼam ata bay. Kak matanan nà, zla pə cakay anahan kwanay cew tu ɗo hinen, kabay kwanay maakan à alay inde. Anga: “Kak ɗowan a kə̀ zlahak pu ɗo nà, tâ njaɗ ɗo sə side way ata ɗo ahay cew kabay maakan”, kawa ana Deftere a Mbərom sa ja. 17Kà sak a ngam ʼam su ɗo ataya bay re cəna, jan anan ʼam ata pa ʼam su ɗo uno ahay, aday ata ti jan apan kutok. Kà sak a ngam sa pak apan sləmay bay re cəna, ɗo matanan ata ɗukwen, ca apan nə kawa ɗo sə pəra, kabay winen ɗo sə cakal jangal tə danakay ataya awan. 18«Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Way a kwanay saa ɓan pə daliyugo cəna, i ɓan zek matanan à mburom. Way a kwanay saa pəsak anan həna pə daliyugo ata ɗukwen, i pəsak zek à mburom re. 19«Ni jak ikwen ʼam hinen asa: Kak ɗowan aya cew pə daliyugo aday ʼam kà zlak atan pi zek sə cəce way cəna, Bəbay uno à bagəbaga mburom ata i varan atan kawa ana tinen sa gan may ata awan. 20Anga ɗowan aya cew kabay maakan ta sak a halay nga tə sləmay uno cəna, nen inde à wulen a tinen a re.» 21Piyer a nay ahay pə cakay ana Yesu, a cəce panan: «Ba Məduwen, hinahibay, mərak uno inde, kà gak uno ines nà, ni pəsen anan nà, saray jugumaw? Hus à saray cuwɓe biɗaw?» 22Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Aʼay! Ki pəsen anan saray cuwɓe bay, əna saray kwa kuro cuwɓe məcapar cuwɓe. 23«Matanan kutok, bahay a Mbərom a ga minje nà, tə bahay a inde, a nan ɗo si mer su way anahan ahay fok tə̂ haman anan gudire anahan ahay fok cite. 24A dazlan anà mer su way ata cəna, tə bənan ahay ɗowan a inde, dala ata apan nə bayak awan. 25Ɗowan ata ite, zlile anahan a saa hamay anan gudire ata ibay. Bahay ata a jan anà ɗo si mer su way anahan a azar aya nə tə̂ sukom anan way tə way ana ɗowan ata fok, tu ɗo su doh anahan ahay, ti zek anahan a təke, aday i saa slan pə gudire anahan. 26Ɗowan ata ite, a nay a dukwen gərmec ù vo anà bahay ata, a wa: “Amboh, ni hamak anan way anak ahay nə fok. Ga ngatay aday!” 27ʼAm anahan ata a gan ì zek wa anà bahay ata awan, a mbəsakay anan zek anahan awan, aday a mbəsakan anan gudire ata fok re. 28«Ɗowan ata a təmay uho lele nà, tə zlangay tu ɗo si mer su way hinen, aday abay gudire anahan inde apan ite. Aday dala anahan apan dinar səkat kərtektəkke. A ban anan, a jakan alay pə dungo. A jan, a wa: “Si ki humo anan dala uno həna.” 29Ɗo sə gudire anahan ata ite, a dukwen gərmec ù vo ite, a jan, a wa: “Amboh, ga ngatay aday, ni hamak anan way anak fok.” 30Əna winen nà, a ngam bay, a ban anan, a zla anan à dangay, a dərazl anan hus pə luvon ana ɗowan ata saa hamay anan gudire ata awan. 31Ɗo a tinen a sa taa ga mer su way pi zek ataya tə canan cəna, a cəɓan atan bayak awan. Ta zla àga bahay ata awan, tə ɗakan anan ləbara ata awan. 32«Bahay a tinen ata ite a ngaman ayak asa, a jan: “Iken nà, ɗo si mer su way lelibay awan. Nə mbəsakak anak anan gudire anak abay ki humo ata awan, anga ka gak uno amboh. 33Aday ka mba apan sə pəsen anan anà ɗo kwanay ì mer su way inde maya ata kətanan bay nà, angamaw?” 34Anga nan bahay ata a ga apan mivel, a ban anan maza awan, a varan anan à alay inde anà suje ahay, tə̂ tacak anan ayak à dangay, tâ ga anan alay, hus pə luvon anahan sə hamay anan gudire ata awan.» 35Yesu a zəga anan asa, a wa: «Kak ka sak a pəsen anan anan ines anà mərak a kwanay ahay tə mivel kərtek a bay cəna, Bəbay uno sə mburom ata i ga tə kwanay aya ɗukwen matanan kutok.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\