Mata 19

1Yesu a ndav anan ʼam ata cəna, a slabak way anahan à Galile wa, a zla à Yahudiya, ta day uho sə zlinder sə Urdon. 2Ɗo ahay bayan a tə pərahan azar, aday a mbar anan ɗo sə ɗəvac a tinen ahay. 3Aday Farisa ahay tə həɗəken ayak pə cakay saa ban anan pə kwande, ta jan: «Tawrita kə̀ varak anan cəveɗ anà mungol sa razl anan uwar kwa pa ʼam wura wura ɗaw?» 4Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kwanay kə jingen way mə vinde à Deftere a Mbərom ata itəbay ɗaw? À dəlen anahan a inde ɗukwen, Mbərom a ndakay ɗo nà, mungol tə uwar. 5Aday a ja nà: “Anga nan, ɗo mungol a i mbəsak anan bəbay anahan tə may anahan, i həɗek pə cakay ana uwar anahan. Cew maya a tinen a ti təra nà, zek kərtektəkke coy.” 6Ti naa təra kula inde zek cew sabay. Ti təra zek kərtek sə coy. Anga nan kutok, way a Mbərom sə japay anan ata, ɗowan â sa gəzla anan kula bay.» 7Farisa ahay tə cəce asa: «Kak matanan cukutok nà, Musa a varan cəveɗ ù ɗo aday â varan ɗerewel à alay inde anà uwar anahan aday â razl anan nà, angama kəla anaw?» 8Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Musa a sa varak ikwen cəveɗ sa razl anan uwar a kwanay ahay nà, anga akuray nga a kwanay a kə̀ zalak. Cəkəbay, pə dəlen a wa ɗukwen, cəveɗ inde sa razl uwar ibay re. 9Nen apan ni jak ikwen: Kak ɗowan kə̀ rəzlak anan uwar anahan, aday kə̀ gəɓak uda uwar hinen, ɗowan ata kà gak mədigweɗ, si kak a ban atan pi zek tu ɗo aday.» 10Njavar anahan ahay ta jan: «Kak abay matanan à wulen atə ana mbaz tə uwar nà, suwan tə̂ gəɓa zek bay biɗaw?» 11Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗo ahay fok ta mba apan sə təma atətak way a anan bay. Si ɗowan aya Mbərom sə varan atan gədan ata way anahan aday. 12Bina, ɗo ahay inde tə gəɓa uwar bay anga tinen mə wahay aya matana coy. Azar aya ɗukwen tə dədasl atan adədasl. Ɗo azar aya ite tə gəɓa uwar bay anga ʼam sə bahay a Mbərom a wanahan. Ɗo inde a nan sə təma atətak way a anan nà, â təma kutok.» 13Natiya, pə dəɓa anahan a wa kutok nà, ɗo ahay ta nan anan ahay gwaslay cacəɗew aya anà Yesu, anga aday â ɗaf patan alay sə ngama. Əna njavar anahan ahay ta ca apan ɗo ahay tinen apan ti nay anan ahay gwaslay ahay ata nà, ta ma nga sə gafan ʼam anà ɗo ataya awan. 14Əna Yesu a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Mbəsiken anan ahay gwaslay ahay, kə̂ gifen atan ʼam sa nay ahay pə cakay uno bay, anga bahay a Mbərom mə lavay zek awan aɗəka nà, anà ɗo sa ga minje tə tinen anaya ata awan.» 15Yesu a dazlan a ɗaf ngama pə gwaslay ahay a kutok, aday a zla way anahan à man ata wa, a həɗek way anahan ù kon hinen. 16Natiya asa, ɗowan a inde, winen njavar awan, a nay pə cakay ana Yesu. A cəce: «Miter, ni ga mer sa ma lele aday ni saa njaɗ sifa sa ndav bay ata anaw?» 17Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kə cəce puno wa way sa ga lele awan nà, angamaw? Ɗo lele nà, ibay, si Mbərom a kərtek. Əna a nak sa zla à bahay a Mbərom nà, ban anan ʼam sə Tawrita ahay.» 18Winen ite a cəce pə Yesu wa: «ʼAm ana Tawrita wura aya anaw?» Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Kâ vaɗ nga su ɗo bay. Kâ ga mədigweɗ bay. Kâ ga akar bay. Kâ gaɗ mungwalay pu ɗo bay. 19Ɗəfan apan anà atə bəbay tə may anak. Pəlay anan ɗo sə cakay su doh anak kawa iken sə pəlay anan nga anak ata awan.» 20Njavar ata a jan asa: «ʼAm ataya fok nà, nə bənak atan lele, a mbəsuko maza nə wuraw?» 21Yesu a jan: «Kak a nak sə təra ɗo mənjəna ines fok cəna, zla, sukom anan way tə way anak ahay fok, aday varan anan dala awan anà ɗo mətawak aya awan. Matanan kutok, ki i njaɗ zlile anak à mburom. Aday hayak, pəruho azar.» 22Ɗowan ata a sləne ʼam ata cəna, a cəɓan, a zla way anahan, anga winen zlile awan. 23Yesu a jan anà njavar anahan ahay kutok, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ma dan ʼam awan anà ɗo zlile awan sa zla à bahay a Mbərom inde. 24Kə sənen apan zle, zlugweme i ndərmaɗ tə məke sə ləpəre nà, i ga zek bay. Əna ma da ʼam a sə zalay way ata nà, ɗo sə zlile sa zla à bahay a Mbərom inde.» 25Njavar a Yesu ahay tə sləne ʼam ata cəna, a gan atan masuwayan. Anga nan ta wa: «Kak sə matanan cukutok nə, waya saa mba apan saa tam aday sa zla à bahay a Mbərom inde anaw?» 26Yesu a zəzor atan, a wa: «Pu ɗo zənzen a nà, i ga zek kula bay, əna pə Mbərom nà, matanan bay. Way ahay fok a ga zek ca.» 27Piyer a mbəɗahan apan ta sa jan kutok: «Aday manay həna nà, mə mbəsakak anan way a manay ahay fok sə pərahak azar. Saa təran umo nà, magwagway wuraw?» 28Yesu a jan atan: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Pə uho sa nay, à alay nen Wan su Ɗo ni njahay pa man sə njahay sə bahay sə mazlaɓ uno nà, kwanay ɗo sə pəruho azar ahay ɗukwen, ki i njihen pa man sə njahay ahay kuro nga anahan a cew, sa gan sariya anà zahav sə Isəraʼila ahay kuro nga anahan a cew ite re. 29Aday kuwaya ɗowan a kə̀ mbəsakak doh anahan ahay, mərak anahan ahay, bəbay anahan pi zek ta may anahan, gwaslay anahan ahay kabay guvo anahan ahay anga sləmay uno cəna, i njaɗ uda way anahan ahay nə məcapar bayak awan, aday i njaɗ sifa sa ndav bay ata re. 30Anga aday kutok nà, ɗo sa lah pa ʼam həna ataya bayak a ti i təra ɗo mə dədəɓa aya cite asa. Aday ɗo sə dəɓa ahay bayan a, azanan ti i təra ɗo ma lah aya ite.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\