Mata 2

1Yesu nà, winen mə wahay a à Baytilama pə daliyugo sə Yahudiya. À alay ata nà, bahay sə Yahudiya a nə Hiridus. Pə dəɓa sə wahay anan Yesu wa nà, kəlire ahay ta nay ahay kwa ta day sə dara wa, à Urəsalima. Tinen aday nà, ta san way pə cəveɗ sə mawuzlawazl ahay zle. Anga nan tə cəce pə ɗo ahay wa, ta wa: 2«Wan a mə wahay a, aday i sa təra bahay sə Yahuda ahay ata nà, winen ahaw? Mə canak anan anà mawuzlawazl anahan a kə̀ slabakak ahay à dəlon wa. Ma nay sa naa həran ayak nga.» 3Bahay Hiridus a sləne cəna, ʼam ata kə̀ wusek atan nga, winen tu ɗo sə Urəsalima ahay fok. 4Hiridus a halan nga anà bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, pi zek tə miter sə Tawrita ahay fok. A cəce patan wa, a wa: «Ti wahay Almasihu nà, ahaw?» 5Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Ti wahay Almasihu nà, à Baytilama, pə daliyugo sə Yahudiya. Anga ɗo majaʼam a Mbərom kə̀ vindek kwakwa, a wa: 6“Iken Baytilama, wulen su doh pə daliyugo sə Yahudiya, kə kəcak à mamasl sə wulen su doh sə Yahudiya ahay bay jiga awan. Anga bahay i sləray ahay nà, ì iken wa, aday i gan nga anà Isəraʼila ɗo uno ahay kawa ɗo sə jugwar təman ahay.”» 7Natiya kutok, Hiridus a ngaman atan ayak anà kəlire ahay ù doh pə cakay anahan. A ngaman atan ayak mənjəna ɗo ahay sa san apan, aday a cəce patan wa, a wa: «Kə cinen anan anà mawuzlawazl ata a slabak nà, à alay wuraw?» Tə ɗakan anan kutok. 8Pə dəɓa anahan a wa a jan atan asa, a wa: «Zlen à Baytilama, pəlen anan wan ata lele. Ki ten anan à nga cəna, ka naa jen uno, aday nen ni zla saa həran ahay nga a cite.» 9Tinen ite, tə sləne anan ʼam a bahay ata cəna, ta zla kutok. Mawuzlawazl a, tinen a sə canan kurre a ata, a njahan atan pa ʼam wa. A dəzle pa nga su doh a aday wan a à man ata ata nà, mawuzlawazl ata a tavay dek. 10Tə canan anà mawuzlawazl sə tavay dek ata cəna, ta njaɗ ataslay mivel məduwen awan. 11Ta zla ù doh a aday wan a winen à man ata ata awan. Ta tan à nga anà Yesu, tinen maya tə may anahan Mariyama. Tə dukwen gərmec ù vo, tə həran nga anà wan ata awan. Tə pəsak anan mbulo a tinen ahay, aday tə varan magwagway ahay cara cara: gura ahay, mətətok sə ləluway sə rəbas lele ataya awan, pi zek tə wurde sə ngaman mira ataya awan. 12Pə dəɓa anahan a wa nà, Mbərom a ɗakan atan anan ì cœn sə zuɓay inde nà, tâ ma ta man ana Hiridus sabay. Natiya ta zla agay tə cəveɗ hinen kutok. 13Ɗo a ataya ta zla way a tinen cəna, maslay a Mbərom a kan zek anà Yusufu ì cœn sə zuɓay inde, a jan, a wa: «Slabak! Zla anan wan tə may anahan a təke à Misra, bina Hiridus i pəlay wan a anan, anga a nan sə lize anan. Njihen à man ata hus pə luvon a azanan ni jak, hayak ikwen ahay wa ata awan.» 14Matanan kutok Yusufu a slabak sə luvon, a zla anan Yesu tə Mariyama a təke à Misra. 15Tə njahay à man ata hus pə amac ana Hiridus. Natiya, way ana Mbərom Ba Məduwen sa ja tə dungo ana ɗo majaʼam anahan ata a təra. A wa: «Ni ngaman anà wan uno kwa pə daliyugo sə Misra wa.» 16Hiridus a ca apan nə ɗo ataya ta gak kawa ananahan sa jan atan ata sabay cəna, a ga mivel. A jan anà suje anahan ahay nà, tâ vaɗ anan gwaslay ahay à Baytilama wa fok, pi zek tu kon aya sa van nga ataya awan, a ban pa wan ma va a bay a wa, hus pa wan ma va cew ataya awan. Anga kawa ana kəlire ataya sə ɗakan anan alay a ana mawuzlawazl a sə sləray ahay ata nà, a baslay ava awan, i ga nə matanan. A vaɗ atan fok. 17A təra kawa ana ɗo majaʼam a Mbərom Yeremiya sa ja, a wa: 18«Zliyzloy kà gak à Rama, ayam tə aja mawa kə̀ zalak. Rahilu winen apan i yam gwaslay anahan ahay. A nan ɗowan â bənan mbac bay, anga gwaslay anahan ahay tə məcak fok.» 19Hiridus a mac cəna, maslay a Mbərom a kan zek anà Yusufu ì cœn sə zuɓay inde à Misra, 20a jan, a wa: «Slabak! Zla anan wan tə may anahan a təke pə daliyugo sə Misra wa, ma pə daliyugo sə Isəraʼila, anga ɗo sa gan may sa vaɗ anan wan ataya tə məcak.» 21Yusufu a slabak, a gəɓa anan wan tə Mariyama a təke, ta ma pə daliyugo sə Isəraʼila kutok. 22Aya əna, a sləne sa jəka sa pa ʼam ana Hiridus nà, wan anahan sə ngaman Arkilawus ata nà, kə̀ jəjarak sə njahay à man anahan pə daliyugo sə Yahudiya. Anga nan Mbərom a kan anan ahay ì cœn sə zuɓay inde way anahan təɗe saa ga ata awan. Ta zla à Galile kutok, 23tə njahay way a tinen à wulen su doh a sə ngaman Nazaratu ata awan. A təra matanan ata ɗukwen, anga ɗo majaʼam a Mbərom ahay ta jak, ta wa: «Ti ngaman Nazaratu ahay.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\