Mata 20

1Yesu a ja asa: «Way sa ga anan minje tə bahay a Mbərom nà, həna: «Bahay su doh a inde a wule pərek sa ra ɗo ahay à guvo. 2Ta ga masa tu ɗo anahan a sa ra ataya nà, i haman atan hway cəna, dala sə dinar kərtek. Aday a zla atan à guvo. 3Tə njamde dəsuɗo asa, a zla sə pəlay ɗo ahay. A canan anà ɗo hinen ahay ite, tinen mə tavay aya, mer su way inde patan ibay. 4A jan atan ite: “Zlen à guvo uno, ni hamak ikwen dala kawa sə ɗo ahay təɗe sə haman ataya awan.” 5Ta zla à guvo anahan ata re. Man ipec kà gak, bahay sə guvo a zla sə pəlay ahay ɗo maza aya re. A zla tə njamde maakan asa, a ga kawa sə kwakwakwa awan. 6Tə njamde ɗara a zla asa, a njaɗ ɗo ahay mə tavay aya, mer su way inde patan ibay re. A cəce patan wa: “Kə tiven hway kəriya, ki gen mer sə awan bay nà, angamaw?” 7Tə mbəɗahan apan, ta wa: “Ɗowan kà rak manay à guvo bay kutok nà, mâ ga nə mer sa maw?” Bahay sə guvo ata a wa: “Hayak ikwen ahay, zlen à guvo uno, mer su way inde.” 8«Pac a slahay ù doh nà, bahay sə guvo a jan anà bahay su ɗo si mer su way ahay: “Ngaman ayak anà ɗo si mer su way ahay, haman atan dala a tinen. Dazlan pu ɗo dœk ataya wa, ki ndav anan tu ɗo sə lahak ayak à guvo ata awan.” 9Ɗo sa zla à guvo tə njamde ɗara ataya ta zlak ayak. Ta njaɗ kuwaya a tinen a dala sə dinar kərtek kərtek. 10Ɗo sa zla à guvo pa ʼam ataya ta zlak ayak bine siwaw nà, a ga patan nə tinen ti njaɗ dala sə zalay anan ɗo sa zlak ayak à guvo dœk ataya awan. Aday ɗukwen ta njaɗ nə dinar kərtek kərtek a re. 11Tə təma anan dala a tinen cəna, ta ma nga sə gungwazan anà bahay sə guvo, ta wa: 12“Ɗo sa nay ahay həniniye ataya ɗukwen, ta ga mer nə ler kərtek, aday iken pa haman atan hwiya kawa manay. Manay aday nà, ma ga mer nə hway à pac inde, ma yak nga nə ndəlekeke.” 13Bahay sə guvo a mbəɗahan apan anà ɗowan a tinen a kərtek a, a wa: “Car uno, na gak iken tə danakay bay! Kà zlak anak à nga kawa anumo sa ja ata coy. Matanan, ni hamak hway nà, dinar kərtek biɗaw? 14Təma dala anak, zla way anak. U no ni varan anà ɗowan mədakwidok a anan kawa ananak. 15Abay ike ni mba apan sa ga anan mer su way tə dala uno kawa su no biɗaw? Ka ga sərak nà, pi nen sa gan sumor anà ɗo ahay ata ɗaw?”» 16Yesu a zəga anan apan kutok, a wa: «Natiya, ɗo mədakwidok aya ti naa lah, aday ɗo mamaʼam aya ɗukwen ti naa təra mədakwidok aya kutok re.» 17Yesu winen apan i zla à Urəsalima nà, a ngaman anà njavar anahan ahay kuro nga cew ataya à wulen sə ɗo ahay wa, a jan atan, a wa: 18«Sənen anan həna, mənuko apan ɗi zla à Urəsalima. À man ata awan, ti varan nen, Wan su Ɗo, à alay inde anà bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, aday anà miter sə Tawrita ahay. Ti go sariya aday sa vaɗ nen, 19ti varan nen à alay inde anà ɗo sə pəra ahay. Tinen ite, ti mbasay upo, ti ndaɓay nen, aday ti daray nen pə dədom mə zləlngaɗ awan. Pə dəɓa anahan a wa, luvon maakan anahan i təra nà, nen ni slabakay way uno à məke wa.» 20Natiya kutok, uwar ana Zebede, may ana atə Yakuba tə Yuhana, a zla pə cakay ana Yesu, a dukwen gərmec ù vo sə cəce panan wa way. 21Yesu a jan, a wa: «A nak nə maw?» Uwar ata a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Gwaslay uno ahay cew həna! Varan atan cəveɗ sə njahay pə cakay anak à bahay anak inde ite. Ɗo kərtek a à alay puway anak inde, ɗo hinen ɗukwen à alay gula anak inde ite.» 22Əna Yesu a mbəɗahan atan apan ite: «Kə sənen way a kwanay a sə cəce ata bay jiya awan. Ki mben apan sa sa məndolor sə ɗəce uno sa saa sa ɗaw?» Atə Yakuba tə Yuhana ta wa: «Ha, mi mba apan!» 23Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Tə ɗiɗem awan, ki i sen məndolor sə ɗəce kawa anuno saa sa, əna anjahay à alay puway uno, kabay à alay gula uno nà, nen saa var apan cəveɗ a bay. Man ataya mə lavay zek aya nà, anà ɗo a Bəbay uno sə walay atan saa njahay apan ataya awan.» 24Njavar a Yesu a azar ataya kuro tə sləne ləbara ata nà, ta ma nga sa ga mivel pu ɗo a cew ataya cite. 25Matanan, Yesu a ngaman atan ayak fok pə cakay anahan awan, a jan atan, a wa: «Kə sənen zle, bahay sə daliyugo ahay tinen apan ti ga bahay pə ɗo ahay nə tə məgala. Aday ɗo sə lavan nga anà ɗo ahay ɗukwen, ta ka anan nə məgala a tinen ahay. 26Əna, à wulen a kwanay nà, way ataya tə̂ təra itəbay. Aɗəka bay, a nan anà ɗowan a sə təra ɗo məduwen a cəna, â gan mer su way anà ɗo azar aya awan. 27Aday, kak ɗo a kwanay a kərtek a a nan sə təra ɗo mamaʼam a cəna, â təra ɓile a kwanay a fok aday. 28Bina nen Wan su Ɗo na nay ahay nà, aday ɗo ahay tû go mer su way bay, əna na nay ahay aday sa gan mer su way anà ɗo ahay aɗəka, ni var anan sifa uno saa bəmbaɗay anan ahay man su ɗo ahay à amac wa.» 29Atə Yesu tə njavar anahan ahay tinen apan ti zla way a tinen à Yeriko wa. Ɗo ahay tinen apan ti pərahan azar bayak awan. 30Ɗowan aya inde cew hurof aya, tinen mə njahay aya pə cakay cəveɗ. Tə sləne Yesu winen apan i zla tə cəveɗ a tinen ata nà, tə dazlan sa zlah, ta wa: «Bahay a manay, wan a Dawuda, mâ gak ì zek wa ite!» 31Ɗo a sa zla ataya ta ma nga sə gafan atan ʼam, ta wa: «Ticen ʼam, njihen tete.» Əna ɗowan a hurof ataya tə zəga anan apan sa zlah tə məgalak awan, ta wa: «Bahay a manay, wan a Dawuda, mâ gak ì zek wa ite!» 32Yesu a tavay jek, a ngaman atan ayak, a cəce patan wa: «A nak ikwen nâ gak ikwen nə maw?» 33Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Bahay, təɓan umo anan iɗe ite!» 34Ta gan ì zek wa anà Yesu. A laman anà iɗe a tinen. Kwayanʼa iɗe a tinen ahay tə təɓa ngurret. Tə pərahan azar anà Yesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\