Mata 21

1Atə Yesu tə njavar anahan ahay tə dəzle bəse tə Urəsalima, defefe tə wulen su doh sə Baytifaji, pə cakay ana culok sə ngaman Ulivet ata nà, a slan njavar anahan ahay cew, 2ta sa jan atan: «Zlen à wulen su doh a tiya pa ʼam a kwanay ata awan. Ki ten anan à nga anà wan sə zungo a inde ta may anahan a ma ɓan awan. Natiya, pəsiken atan ahay, aday hayak ikwen uno atan ahay. 3Ta sak a jak ikwen awan a dəp nà, mbəɗihen atan apan nə: “Bahay a gan atan may, i may atan həniniye.”» 4A təra matanan, anga aday ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom sa ja ata â təra. 5Mbərom a wa: «Jen anan anà ɗo sə Urəsalima ahay nà: Kagasl, bahay a kwanay winen apan i nay ahay, winen ma ján a pə zungo. Winen pa wan sə zungo ta may anahan ata awan, anga winen ɗo mə nahay nga awan.» 6Njavar ana Yesu ataya ta zla, ta ga kawa anahan a sa jan atan ata awan. 7Ta nan anan ahay zungo ata ta wan anahan a təke anà Yesu kutok, tə ɓəɓat patan zana a tinen ahay aday Yesu a njahay apan. 8Ɗo azar aya bayak tə wadaɗ anan zana a tinen ahay pə cəveɗ. Ɗo azar aya asa, tə ngərway ahay alay si sé ahay aday sə ɓəɓat pə cəveɗ a re. 9Ɗo sə lahan pa ʼam anà Yesu ataya, tatə ɗo sə dəɓa ahay fok, tinen apan ti zlah, ta wa: «Həren anan nga anà wan a Dawuda! Mbərom â ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pu ɗo saa nay tə sləmay anahan ata awan. Həren anan nga anà Mbərom à bagəbaga mburom.» 10Yesu i dəzle à Urəsalima coy nà, wulen su doh ata fok a ɓal cuwaɗ cuwaɗ. Ɗo ahay ta wa: «Ɗowan a anan nə winen wayaw?» 11Man sə ɗo ahay tə mbəɗa apan, ta wa: «Winen nə Yesu, ɗo majaʼam a Mbərom, ɗo sə Nazaratu pə daliyugo sə Galile.» 12Yesu a zla ù doh sə mazlaɓ a Mbərom kutok. A razl anan ɗo sə sukom anan way tə way ahay aday ɗo sə sukom way ahay fok uho. A fakay anan tabal su ɗo sə bəmbaɗ dala ahay, pi zek ta man sə njahay su ɗo sə sukom anan way tə kurkudok ahay fok re. 13A jan atan, a wa: «Mə vinde a à Deftere a Mbərom inde nà, natiya awan: “Ti ngaman anà doh sə mazlaɓ uno nà, doh sa ga amboh.” Aday kwanay kə təren anan həna, lar su ɗo sə ngəzar ɗo ahay a nə kəkəmaw?» 14Hurof ahay pi zek tu ɗo vədal aya ta nay pə cakay ana Yesu ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, a mbar atan fok. 15Əna bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom pi zek tə miter sə Tawrita aya tə canan anà way a Yesu a sa ga masuwayan aya, aday tə sləne gwaslay ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom tinen apan ti zlah «Həren anan nga anà wan a Dawuda!». Way ata a gan atan nə wadan wadan. Tə dazlan sa ga mivel pə Yesu kutok. 16Ta jan, ta wa: «Way a gwaslay ahay tinen apan ti ja ata nà, kə sləne zle dəp ɗaw?» Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nə sləne zle. Kə jingen ʼam ata à Deftere a Mbərom inde itəbay kələɗaw? A wa: “A nak nə təbəlem sə gwaslay ahay pi zek tə dungo sa wan gindez aya ti hərak nga.”» 17Yesu a mbəsak atan à man ata awan, a zla way anahan à Baytiniya, a sa nahay à man ata awan. 18Yesu winen apan i may ahay à Urəsalima sidew a duwdew nà, may a han apan. 19A canan ayak anà buway pə cəveɗ, a həɗəken ayak ù vo. A ca apan nà, daslam a ɗəkɗek. Wan a ibay. A jan ʼam anà buway ata awan: «Kula iken ki njaɗ wan ite sabay.» Cəna, buway ata a kuray sokok kwayanʼa. 20Njavar anahan ahay tə canan cəna, a gan atan masuwayan, tə cəce: «Buway a anan a kuray bəse kwayanʼa kəkəmaw?» 21Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kak aɗaf nga a kwanay inde, aday awan kà gak ikwen hiyem hiyem bay cəna, ki mben apan sa ga way uno sa gan anà buway a anan. Aday ki mben apan sa jan kwa anà ɓəzlom a anan: “Slabak à man a anan wa, zla à bəlay inde!” Aday i təra kawa ana kwanay sa ja ata acəkan. 22Kak aɗaf nga a kwanay inde nà, ki njiɗen anan way a kwanay saa cəce à amboh a kwanay inde ataya nə fok.» 23Yesu a ma ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, aday winen apan i tətakan anan way anà ɗo ahay. Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay tə həɗəken ayak pə cakay anà Yesu. Tə cəce panan: «Ka ga way anak a anan ataya nə tə məgala ana wayaw? Sə varak cəveɗ a nə wayaw?» 24Yesu a a mbəɗahan atan apan: «Nen ɗukwen, ni cəce pikwen wa way kərtek. Kə̂ mbəɗihen uno apan aday. Ata nen ni jak ikwen ite, na ga way a anaya tə məgala a wayaw nà, na. 25Sə slənay anan ahay Yuhana sa gan baptisma anà ɗo ahay nə wayaw? Mbərom ɗaw, kabay ɗo zənzen a ɗaw?» Tinen ite, tə mbəɗa ʼam pi zek a tinen awan, ta wa: «Ɗi jan həna nà, kəkəmaw? Kak ɗa sak a jəka, Mbərom sə slənay anan ahay nà, i jak uko asa: “Kak kə sənen apan zle cukutok nà, kə ɗəfen apan nga bay nə angamaw?” 26Aday kak ɗa sak a jəka, ɗo zənzen a sə slənay anan ahay nà, ata guko ngatay, bina man su ɗo a ɗukwen i vawak uko nga. Bina a ga patan nà, Yuhana nə ɗo majaʼam a Mbərom.» 27Anga nan kutok, tə mbəɗahan apan anà Yesu, ta wa: «Ma san bay!» Yesu a wa: «Kak sə matanan cukutok ata nà, nen ɗukwen ni ɗakak ikwen anan ɗowan a sə vuro məgala sa ga mer su way anaya bay re.» 28Yesu a jan anà məceɗ sə Yahuda ataya asa, a wa: «Bayiken pə ləbara inde həna aday. Ɗowan a inde nà, gwaslay anahan ahay inde cew. A jan anà wan kərtek awan: “Dəna uno, zla à guvo. Kâ sa ga mer.” 29Wan ata a mbəɗahan apan anà bəbay anahan nà: “Ni zla bay.” A jalay pə dəɓa anahan a wa nə, a zla à guvo ata cukutok. 30Bəbay a tinen ata a zla pə cakay ana wan hinen, a jan kawa ana wan a mamaʼam ata re. Wan ata ite a mbəɗahan apan ta sa ja nà: “Ni zla.” Əna kà zlak à guvo ata bay aɗəka bugol. 31À wulen sə gwaslay ahay a anaya wa nà, sa ga way sa zlan à nga anà bəbay nə wan wuraw?» Tə mbəɗahan apan anà Yesu nà: «Wan mamaʼam awan!» Yesu a jan atan kutok, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗo sə cakal jangal ahay, tə uwar sa ján uho tə ɗo ahay so ataya ti i lahak ikwen à bahay a Mbərom inde. 32Yuhana ɗo sa gan baptisma anà ɗo ahay kà nak sə ɗakak ikwen anan cəveɗ lele sə ɗəfan apan anà Mbərom, aday kə ɗəfen nga pa ʼam anahan aya bay. Əna ɗo sə cakal jangal ahay, tə uwar sa ján uho tə ɗo ahay so ataya, tinen tə ɗəfak nga pa ʼam ana Yuhana. Kə cinen anan, əna kə ngəmen sə mbəɗahan lœn anà azla a kwanay lelibay ataya bay hwiya, aday kə ɗəfen nga pa ʼam anahan bay re.» 33Yesu a jan atan asa, a wa: «Pəken sləmay pə jike a hinen həna re. Ɗowan a inde a jule təroz à guvo. A ga apan jal, a ɗaf uda kuɗom məduwen a sa zlaɓ uda wan si sé. A ɗezl uda lagaɗ zəbor awan anga ɗo sa ba anan guvo ata awan. A mbakan anan guvo à alay inde anà ɗo si mer su way ahay, a zla way anahan à man dəren awan. 34«À alay a ɗo ahay tinen apan ti ban təroz nà, bahay sə guvo a slan ɗo anahan ahay pə cakay ana ɗo sa ga mer à guvo ahay saa təmahan ahay mbala anahan ite. 35Əna ɗo sə guvo ataya tə canan atan cəna, ta ban atan. Ta ndazl anan ɗo kərtek a leɗəɗɗe. Ɗo mə slala cew a ta vaɗ anan bəskol à məke. Ɗo mə slala maakan awan, ta ra apan kon sa tar anan gəngaf gəngaf. 36Bahay sə guvo ata a zəga anan apan sa slan ɗo ahay bayak a re. Əna ɗo sa ga mer ahay à guvo, ta gan atan nə kawa ana ɗo sə kwakwa ataya re. 37Pə dəɓa a tinen ata wa fok nà, bahay sə guvo a slənan atan ayak wan si zek anahan awan. A bayak nà: “Wan si zek uno ɗəgerger nà, ti ɗəfan apan.” 38Cəkəbay ɗo sa ga mer ahay tə canan anà wan si zek anahan ata aɗəka nà, ta ja à wulen a tinen inde, ta wa: “Sa naa pa ʼam sə guvo a aɗəka nə winen. Bənuko anan, vəɗuko anan. Ata guvo a anan i təra a mənuko.” 39Ta ban anan wan ata awan, tə ngəza anan uho à guvo wa, ta vaɗ anan kutok.» 40Natiya kutok Yesu a cəce: «Bahay sə guvo ata kà sak a nay ahay tə alay anahan a nà, i ga anan ɗo si mer su way ataya nə kəkəmaw?» 41Məceɗ sə Yahuda ataya tə mbəɗahan apan, ta wa: «Bahay sə guvo kà nak nà, i ga atan alay ndəlekeke, aday i vaɗ atan kutok. I mbəsakan anan guvo ata anà ɗo maza aya awan, aday i njaɗ patan wa magwagway sə guvo anahan ata awan.» 42Anga nan, Yesu a jan atan kutok, a wa: «Kula kə jingen anan ʼam a anan à Deftere a Mbərom inde itəbay kələɗaw? “Kon mbala ana ɗo sa ɗezl way ahay sa lar anan ata nà, sə təra kon sə mide lele aɗəka nà, winen. Sa ga way ata ɗukwen, zek ana Mbərom Fetek awan. Way ata a gak uko masuwayan pə iɗe.”» 43- 44Yesu a ja asa, a wa: «Kak ɗowan a kə̀ slahak pu kon ata nà, kon ata i nes anan. Aday kon ata kà sak a slahay pə ɗowan a ite ɗukwen, i ngəlaɗ anan. Anga nan, Mbərom i təma pikwen wa bahay anahan, i varan anan anà ɗo ahay aday ti ɗəfan apan ata awan.» 45Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay pi zek tə Farisa aya tə sləne ləbara a Yesu a sa ga anan jike ata nà, ta san zle kutok, Yesu a ja nə pə tinen. 46Tə pəlay abay sa ban anan, əna tə jəjaran anà man su ɗo sə pərahan azar a Yesu ata awan. Bina ɗo ataya ta ja nà, Yesu nə winen ɗo majaʼam a Mbərom.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\