Mata 22

1Yesu a gəɓa jike maza asa sa jan anà ɗo ahay. A jan atan, a wa: 2«Way maza həna sa ga anan minje tə bahay a Mbərom re. Bahay a inde a lavay anan zek tə way sa pa sə azar uko bayak a anga wan anahan i gəɓa dalay. 3A slan ɗo si mer su way anahan ahay saa ngaman ahay anà ɗo mə ngamay ataya, pə way sa pa. Əna tə ngəmay ahay bay. 4A slan ɗo maza aya sa jan anà ɗo mə ngamay ataya nà: “Way sa pa ma da coy. Nə vəɗak guson sa sla ahay, pi zek ta sla mə ɗəɗok aya awan. Way ahay fok nə lavak anan zek anga agəɓa dalay coy. Hayak ikwen ahay!” 5Əna ɗo a mə ngamay ataya ta gak anan nga anà angamay ata bay. Ta zla way a tinen ahay, ɗo hinen à guvo, ɗo hinen à lumo. 6Ɗo maza aya ite, ta ma nga sa ban anan ɗo si mer su way ataya, ta ga atan alay, aday ta vaɗ atan. 7«A cəɓan anà bahay ata awan. A slan suje ahay saa vəɗay anan ɗo sa vaɗ ɗo ataya, aday sə vakan atan anan wulen su doh a tinen ahay fok. 8Pə dəɓa anahan a wa asa, a jan anà ɗo si mer su way anahan ahay, a wa: “Way sa pa mə lavay zek a anga azar uko sə gəɓa dalay coy. Əna ɗo a mə ngamay ataya ta slak təɗe sa pa anan bay. 9Zlen ayak pə məgəzləga cəveɗ ahay, ngimen anan ahay anà ɗowan a kwanay saa canan ataya fok, tâ nay à azar uko.” 10Ɗo si mer su way ataya ta zla pə cəveɗ, tə halan nga anà ɗo aday tinen sa njaɗ ataya fok, ɗo lele aya awan pə kərtek a tə ɗo sə huwan ahay re. Natiya kutok, doh sə azar uko ata a rah tə ɗo ahay bayak awan. 11«Zek a bahay a zlak ayak sa ca pə ɗo a mə ngamay ataya kutok. Aya əna, a canan anà ɗowan a inde, winen nà, zana sə azar uko inde pi zek ibay. 12Bahay ata a jan: “Car uno, ka nay à man a anan mənjəna zana sə azar uko nə kəkəmaw?” Ɗowan ata kə̀ mbəɗahak anan apan awan a ibay. 13Bahay a jan anà ɗo si mer su way anahan ahay, a wa: “Jiwen anan, liren anan ayak uho, ì iɗe zənzen inde, à man aday ɗo ahay ti yam ta sa rac slan ata awan.”» 14Yesu a zəga anan kutok, a wa: «Mbərom a ngaman anà ɗo ahay nə bayan awan, əna ɗo mə walay aya ite nà, bayan a bay.» 15Natiya Farisa ahay tə halay nga, tə pəlay cəveɗ sa ban anan Yesu pə mungok sa ʼam anahan awan. 16Ta slan njavar a tinen ahay pi zek tu ɗo ana Hiridus ahay. Ɗo ataya pə kərtek a kutok, ta jan à Yesu, ta wa: «Miter, ma san zle, iken nə ɗo ɗiɗem awan. Kə tətakan anan anà ɗo ahay ɗukwen, ɗiɗek sə way ana Mbərom sa jan anà ɗo ahay tâ ga ata awan. Kə jəjaran anà ʼam sə ɗo ahay bay, kə zəzor way sə wuteɗ iɗe itəbay re. 17Jan umo, kə bayak nə kəkəmaw? Cəveɗ inde sə varan jangal anà bahay sə Ruma ɗaw? Bəzi mə̂ varan bay ɗaw?» 18Yesu a san sədœk a tinen a zle. Anga nan a jan atan kutok: «Kwanay nə mbaɗəmbaɗa aya ɗaw? Ki ngen upo ɓalay angamaw? 19Ken uno anan ahay dala sə jangal awan aday!» Ta kan anan karanga awan. 20Yesu a təma anan, aday a jan atan: «Pə karanga a anan nà, mezeze a wayaw, aday mə vinde apan nà, sləmay a wayaw?» 21Tə mbəɗahan apan kutok: «Wita nà, mezeze tə sləmay ana bahay sə Ruma.» Yesu a jan atan kutok: «Lele, kak matanan cukutok nà, viren anan anan way ana bahay sə Ruma anà bahay sə Ruma, aday way a Mbərom anà Mbərom a ite.» 22Tə sləne cəna, a gan atan masuwayan. Tə mbəsak anan Yesu, ta zla way a tinen. 23Pə luvon ata kərtek awan, azar su ɗo aya inde, tinen Saduki ahay, ta nay ahay pə cakay a Yesu sə cəce panan ʼam. Tinen a aday nà, ta wa ɗo kə̀ məcak nə i slabakay ahay sabay. Anga nan tə cəce ʼam a anan pə Yesu wa, ta wa: 24«Miter, Musa kə̀ vindek umo, a wa: “Ɗo kə̀ məcak aday kə̀ mbəsakak uwar mənjəna wan nà, mərak a məsinde ata â gəɓa anan mədukway sə uwar awan aday ti wahan məgije anà ɗowan a ma mac ata awan.” 25Ɗowan aya inde àga manay cuwɓe, tinen tə mərak ahay. Ɗo zek məduwen awan, a gəɓa uwar, a mac mənjəna sa njaɗ panan wan. Ɗo sa mban apan a həɗek anan uwar ata mədukway awan. 26Winen ite a mac re, tə wahak bay a re. Ɗo mə slala maakan a həɗek anan asa ite re. Matanan fok a tinen a cuwɓe awan, tə wahak pi zek tə uwar ata bay. 27Pə dəɓa a tinen a wa fok ɗukwen, zek a uwar ata a mac re. 28Ata pə luvon saa slabakay ahay à məke wa ata nà, uwar ata i təra nə uwar a wayaw? Bina cuwɓe a tinen a, tə gəɓak anan pa sə uwar a re.» 29Yesu a dazlan, a mbəɗahan atan apan kutok, a wa: «Kwanay apan ki zluwen à cəveɗ wa, anga kə sənen Deftere a Mbərom bay, kə sənen məgala ana Mbərom bay re. 30Bina, ɗo ahay tə slabakak ahay à məke wa nà, kwa ɗo mungol aya awan, kwa ɗo uwar aya ɗukwen, ti i gəɓa zek ahay sabay fok. Anga ti i təra à mburom nà, kawa maslay a Mbərom ahay. 31Aday pa ʼam sə slabakay ahay à məke wa ata nà, kə jingen way ana Mbərom sa jak ikwen ata itəbay kələɗaw? Mbərom a ja nà: 32“Nen nà, Mbərom ana Ibərahima, Mbərom ana Isiyaku, aday Mbərom ana Yakob.” Mbərom, winen nà, Mbərom su ɗo ma mac aya bay, əna winen Mbərom su ɗo tə sifa aya awan.» 33Ɗo ahay bayak a tə slənek atətak way anahan ataya awan, aday atətak way anahan ata a gan atan masuwayan. 34Farisa ahay tə sləne sa jəka Yesu kə̀ mbasak pə Saduki ahay ata nà, tə halay nga à man ata kərtek awan. 35Ɗo a tinen a kərtek, winen miter sə Tawrita awan, a cəce panan wa way aday sa ban anan pə kwande, a wa: 36«Miter, à Tawrita inde nà, nga sa ʼam mə baslay aya fok nà, wura məduwen a aday a zalay azar aya anaw?» 37Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «“Pəlay anan Mbərom Fetek, Bahay anak nə tə mivel anak a təke, tə apasay anak a təke, aday tə abayak nga anak a təke.” 38Natiya sə təra nga sa ʼam mə baslay a məduwen a aday a zalay azar aya nà, winen awan. 39Hinen aday sə lavay tə winen ata həna re: “Pəlay anan ɗo sə cakay su doh anak kawa iken sə pəlay anan nga anak ata awan.” 40Tawrita a Musa pi zek ta ʼam ana ɗo majaʼam ana Mbərom ahay fok, tə bənay nə pa ʼam a cew a anan ataya wa.» 41Farisa ahay tinen mə halay nga à man ata hwiya. Anga nan, Yesu a cəce patan wa: 42«Kwanay kə bayiken ma pə Almasihu anaw? Aday ki jen nə winen wan ana wayaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Winen wan ana Dawuda.» 43Yesu a jan atan kutok, a wa: «Aday Dawuda a ngaman bahay anahan nà, kəkəma asa anaw? A ja ʼam tə məgala ana Apasay Cəncan awan, a wa: 44“Mbərom Fetek a jan anà Bahay uno: Njahay à alay puway uno, aday ni nahay anan ɗo sa nak iɗe ahay, ki ján patan tə saray.” 45«Kak Dawuda a ngaman anà Almasihu nə “Bahay uno” bugol nà, winen i saa təra wan ana Dawuda nə, kəkəma asanaw?» 46Ɗowan kwa kərtek sə mbəɗahan apan nà, ibay. Pə dəɓa wa nà, kuwaya a jəjar sə cəce panan ʼam maza awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\