Mata 23

1Natiya, Yesu a jan ʼam anà man sə ɗo ahay tə njavar anahan ahay, a wa: 2«Miter sə Tawrita ahay pi zek tə Farisa ahay nà, mer su way a tinen aya nə sə ɗakan anan Tawrita a Musa anà ɗo ahay. 3Ɗəfen anan apan anà atətak way a tinen, aday gen way a tinen sa jak ikwen ataya fok. Əna kî gen way a tinen sa ga ataya bay, anga tinen a ta ga way a tinen sa ja ata bay. 4Bina, tə ɓanan way ma ba aya pa nga anà ɗo ahay, əna ta ngam sa man atan zek sə tavakan atan pa nga kwa ta wan sə alay bay. 5«Ta ga way ahay fok nà, pə iɗe sə ɗo ahay aday tə̂ canan atan. Anga nan, zlangar a tinen sa nga aday sa ɗaf pi zek ataya nà, məduwen aya awan. Aday way a tinen sa tam pa ʼam sə zana a tinen ahay ɗukwen nà, zəbor aya re. 6Ta zlak à man sa pa way nà, tə pəlay man sə njahay lele aya awan. Tinen ù doh sə wazay ahay cəna, ta ca wa ɗukwen man zəbor aya awan. 7Ta gan may nà, ɗo ahay ta jan atan ʼam à kwasuko nà, tə akərdeh aya awan, à wulen sə ɗo ahay inde fok. Aday ta gan may nà, ɗo ahay tə ngaman atan nə “Miter.” 8«Əna kwanay nà, kə̂ ngəmen tə̂ ngamak ikwen “Miter” itəbay. Anga miter a kwanay inde nà, si kərtek. Kwanay fok nà, tə mərak ahay. 9Kâ sa ngimen anan anà ɗowan “Bəbay” pə daliyugo bay. Bəbay a kwanay inde kərtek ɗukwen, winen à mburom. 10Kə̂ ngəmen sə ngamak ikwen “Bahay nga” ahay bay re, anga bahay nga a kwanay inde nə kərtek, Almasihu. 11Ɗowan a məduwen a à wulen a kwanay ata â təra aɗəka nà, ɗo si mer su way a kwanay. 12Ɗowan a kə̀ pəlak man sə njahay pa ʼam sə ɗo ahay cəna, ti ɗaf anan à dəɓa à məndak aɗəka. Aday ɗo mə nahay nga sə njahay à dəɓa ata ite nà, ti ɗaf anan pa ʼam sə ɗo ahay kutok.» 13«Kwanay, miter sə Tawrita ahay, Farisa ahay, kwanay ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Anga kə ticen anan məsudoh sə bahay a Mbərom pə ɗo ahay wa. A nak ikwen anà kwanay a sa zla uda bay, aday kwanay gədek a gafan ʼam anà ɗo ahay sa zla uda re. [ 14«Kwanay, miter sə Tawrita ahay, Farisa ahay, kwanay ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Anga kwanay apan ki ngəzəren way pə mədukway sə uwar ahay wa. Kwanay apan ki gen amboh ɗukwen, ki gen nə zeɗeɗeɗe bayak awan, anga aday ɗo ahay tə̂ canak ikwen. Əna kwanay nà, Mbərom i gak ikwen sariya ma da ʼam awan.] 15«Kwanay, miter sə Tawrita ahay, Farisa ahay, kwanay ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Kwanay apan ki bəren kwa aha pə daliyugo, pa nga sə bəlay ahay, anga aday kə̂ njiɗen ɗo kərtek sə pərahak ikwen azar. Ata ki təren anan ɗo saa njaɗ sariya a Mbərom a zal kwanay a saray cew aɗəka. 16«Ɗəce inde anga kwanay! Kwanay ɗo hurof aya aday ki jen ki bənen anan alay anà ɗo ahay ata awan. Aday ki wen: “Ɗowan a kə̀ mbaɗak anan tu doh sə mazlaɓ a Mbərom nà, wita kə̀ mbaɗak bay. Əna kə̀ mbaɗak tə gura a ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ata nà, ata ambaɗay anahan nə lele awan.” 17Kwanay nə hurof aya aday ɓəlɓəle aya nà, angamaw? Gura a aday ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ata nà, winen way ma gan nga awan, anga winen ù doh sə mazlaɓ anahan. Sə zalay way hinen nə maw? Gura ɗaw, kabay doh a sə təra anan gura ata cəncan ata ɗaw? 18Aday asa, ki wen: “Ɗowan a kə̀ mbaɗak anan ta man sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom ata nà, wita kə̀ mbaɗak bay. Əna kə̀ mbaɗak tə way a ma gaɗ dungo pa man ata nà, ata ambaɗay anahan nə lele awan.” 19Kwanay nà, hurof aya acəkan! Sə zalay way nə maw? Way ma gaɗ dungo coy ata ɗaw, kabay man sə gəɗan dungo anà way aday a təra anan way ata cəncan a ata ɗaw? 20Matanan, kak ɗowan a a mbaɗay nə ta man sə gəɗan dungo anà way ata nà, kə̀ mbaɗak anan tə way a ma gaɗ dungo ata pi zek ta man sə gəɗan dungo anà way ata təke biɗaw? 21Ɗo sə mbaɗay anan tu doh sə mazlaɓ a Mbərom ata ɗukwen, a mbaɗay nə tə Mbərom a sə njahay ù doh sə mazlaɓ ata re. 22Ɗo sə mbaɗay anan tə mburom ite a mbaɗay ɗukwen ta man sə njahay a Mbərom, aday tə Mbərom a mə njahay a uda ata təke. 23«Kwanay, miter sə Tawrita ahay, Farisa ahay, kwanay ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Anga kə rəzlen anan à nga wa sa var alay mbok wa kərtek sə daslam ahay cara cara nə lele. Əna kə mbəɗəken anan à nga wa sa ga mer su way ta ʼam məduwen aya à Tawrita inde, kawa sa ja nà, sa ga way tə cəveɗ awan, sa gan sumor ù ɗo, sa ɗaf nga pə Mbərom tə mivel kərtek awan. Abay təɗe ki gen nà, way ataya awan, mənjəna sə mbəsak sa ga way a azar aya re. 24Kwanay hurof ahay, aday ki jen ki bənan anan alay anà ɗo ahay! Kwanay apan ki ɗəzen anan aʼam anga sə gəɓa anan wa makwakwaɗ ahay, əna kwanay apan ki səɗəken anan zlugweme mənjəna asan apan. 25«Kwanay, miter sə Tawrita ahay, Farisa ahay, kwanay ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Kwanay nà, ki gen minje nə tə gəsaʼam kabay tuwez. Kə cakiɗen anan day sə uho aya lele cəna coy. Aday cəkəbay, ta su doh sə mivel a kwanay ahay nà, mə cakaɗ aya bay. Mivel a kwanay ahay ma rah aya nà, tə ubor a kwanay ahay tə way a kwanay mə kəra aya awan. 26Kwanay Farisa ahay hurof aya awan, cakiɗen anan kutov sə gəsaʼam a kwanay ahay, aday day sə uho a i saa təra mə cakaɗ a lele biɗaw? 27«Kwanay, miter sə Tawrita ahay, Farisa ahay, kwanay ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Anga ki gen minje tə jəvay mə sluray aya awan. Ta day sə uho nà, a dav nə herre. Cəkəbay ta su doh aya nə ma rah a tə məsinde ahay, aday tə way mə wuslay aya cara cara bayak awan. 28Kwanay həna ɗukwen, kətanan. Ta day sə uho nà, kwanay kawa ɗo ɗiɗek aya awan, əna ta su doh a ite nà, kwanay ma rah aya tə mbaɗəmbaɗa aday tə sədœk aya ɗəkɗek.» 29«Kwanay, miter sə Tawrita ahay, Farisa ahay, kwanay ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay, wawayah, ɗəce i tərak ikwen! Kwanay apan ki ɗəzlen anan jəvay anà ɗo majaʼam a Mbərom ahay. Kwanay apan ki sluren anan jəvay su ɗo ɗiɗek aya awan, 30aday ki jen, ki wen: “Ta wa abay mâ ga inde kwakwa ata tə bije a manay ahay nà, mi japay ahay tə tinen sa vaɗ anan ɗo majaʼam a Mbərom ahay bay.” 31Kə ɗiken anan həna ata nà, kwanay wan ana ɗo sa vaɗ anan ɗo majaʼam a Mbərom ataya re. 32Həna nà, ki ndəven anan mer su way ana bije a kwanay sə dazlan ahay ataya cukutok ɗaw? 33«Kwanay dədew ahay biɗəka, kwanay wan su kòn ahay. Ki mben apan sa tam anan nga a kwanay à sariya sa zla à məke sə mərda ata wa nà, kəkəmaw? 34Matanan kutok, slənen anan ʼam a anan aday: Ni slan ɗo majaʼam a Mbərom ahay tu ɗo kəlire aya, aday tə miter ahay àga kwanay. Azar aya ki vəɗen atan kabay ki diren atan pə dədom mə zləlngaɗ aya awan. Azar aya ite ɗukwen, ki naa ndiɓen atan ù doh sə wazay a kwanay ahay, ki hiwen atan azar ɗukwen kwa ta sə wura fok asəka. 35Anga nan kutok, mez su ɗo ɗiɗek aya sa mac pə daliyugo a anan ataya fok i nay ahay pikwen. A bənay ahay kwa pə amac ana Abel wa, hus pə amac ana Zakari, wan ana Barakiya, ɗowan a kwanay sa vaɗ à gala su doh sə mazlaɓ a Mbərom à wulen ana atə man cəncan a ta man sə gəɗan dungo anà way ahay ata awan. 36Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna, Mbərom i gan sariya anga way ataya fok nà, anà ɗo a wuswes a anan ataya awan.» 37«Hayaka Urəsalima ahay! Kwanay ɗo sə Urəsalima ahay! Kə vəɗen anan ɗo majaʼam a Mbərom ahay, aday kə tiren anan ɗo a Mbərom sə slənak ikwen ahay ataya tu kon. Aday saray bayak a, na gak anan may sə halak ikwen nga anà kwanay ɗo sə Urəsalima ahay ù vo uno, kawa man njəkar sə halan nga anà wan anahan ahay à bərgaslay inde ata awan. Hwiya kə ngəmen bay re. 38Ihe, doh sə mazlaɓ a Mbərom a kwanay i təra rəgay. 39Matanan, ni jak ikwen anan: Ki cinen uno sabay, si azanan ki naa cinen uno nà, à alay a aday ki i jen: “Mbərom â ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pu ɗo sa nay ahay tə sləmay anahan ata awan.”»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\