Mata 24

1Pə dəɓa anahan a wa, Yesu a nay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom wa, winen apan i zla way anahan. Njavar anahan ahay tə həɗek pə cakay anahan, aday tə ɗakan pu doh mi ɗezl aya à gala su doh sə mazlaɓ a Mbərom. 2Aday Yesu a jan atan kutok, a wa: «Kə cinen anan anà doh a anaya zle fok biɗaw? Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗo maniɗe ahay ti mbazl anan. Kon hinen saa ɗinger zek pə hinen nà, ibay fok.» 3Yesu a njahay à ɓəzlom sə Ulivet. Njavar anahan ataya tə həɗəken ayak pə cakay, tinen a taayak, aday tə cəce panan wa, ta wa: «Jan umo biɗaw? Doh sə mazlaɓ a Mbərom i saa mbazl nə siwaw? Minje sa ma i ga aday mi saa san ki may ahay aday daliyugo i ndav coy anaw?» 4Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Liven anan ì zek a kwanay ahay lele, ɗowan â sa njak kwanay bay. 5Anga ɗo ahay bayak a ti gəɓa sləmay uno, ti nay, kuwaya i ja winen nə Almasihu. Ti njak anan ɗo ahay bayak awan. 6Ki slənen ləbara sə vəram ahay cara cara, kwa dəren, kwa bəse, əna kə̂ jəjiren anan bay. Anga təktek way ataya ti təra aday. Əna wita kə̀ dəzlek pə andav ana daliyugo fan bay re. 7Kon a anan, i slabak pu kon hinen, bahay a anan i vaɗ zek tə bahay hinen. À man ahay cara cara may i ga, aday daliyugo i ɓal matanan re. 8Ɗəce ataya fok ti təra nə kawa wan sə dəlay anan uwar ti zek cew ata awan. 9«À alay ata nà, ti varan kwanay à alay inde anà ɗo ahay aday tâ ga alay tə kwanay, tâ vaɗ kwanay à məke sa ndaw. Ɗo su kon ahay fok ti nak ikwen iɗe anga kwanay njavar uno ahay. 10À alay ata kutok, ɗo ahay bayak a ti mbəsak sa ɗaf upo nga, ti ga ɗaf pi zek ahay, ti nan iɗe ì zek ahay re. 11Ɗo majaʼam a Mbərom mungwalay aya bayak a ti nay ahay, ti zluwe anan ɗo ahay bayak a cite. 12Mer su way sə sədœk i zakay aday asan zek sə ɗo ahay bayak a i səfe. 13Əna ɗowan a kə̀ səmak anan hus à andav a inde cəna, winen i tam. 14Ti ɗakay anan ləbara sə bahay a Mbərom mugom a anan pə daliyugo kəzlek, aday ɗo su kon ahay fok ti sləne anan. Ata daliyugo i sa ndav kutok.» 15«Ki i cinen anan anà səkar sə lize way i tavay à man cəncan awan, kawa ana ɗo majaʼam a Mbərom Daniyel sa ja apan ata awan. (Ɗowan a kə̀ jingek anan ʼam a anan nà, â sənan anan anà nga anahan nə lele.) 16À alay ata asanaw nà, ɗo sə Yahudiya ahay tâ haw sa ma nga à ɓəzlom ahay inde. 17Ɗo aday winen pa nga su doh ɗukwen â dazay, â haw, əna â sa ray ahay way anahan ahay ù doh wa bay. 18Ɗowan a winen à guvo ɗukwen, â saa nay ahay agay sa naa gəɓak ayak zana anahan bay re. 19Wuna, pa pac ataya nà, ɗəce inde anga uwar ti zek cew aya awan, aday anga uwar ta wan a à bak ataya re. 20Gen anan amboh à Mbərom aday ahaw a kwanay â sa təra à alay sa maɗ kabay pə luvon sa man uda bay. 21Anga à alay ata nà, ɗəce i zalay, bina kwa ana Mbərom sə ndakay daliyugo hus ahay biten ɗukwen, ɗəce kawa winen ata kə̀ tərak kula bay, aday inde i təra kula sabay re. 22Əna, Mbərom kə̀ kəcak anan luvon ataya bay nà, abay ɗowan saa tam nà, ibay. Əna, kə̀ kəcak anan luvon awan anga ɗo anahan a sə walay ataya awan. 23«À alay ata nà, ɗowan a kà jak ikwen: “Almasihu winen həna” kabay “Winen tiya” nà, kâ sa ɗəfen apan nga bay. 24Anga almasihu ahay mungwalay aya bayak a ti nay ahay pi zek tu ɗo sə jəka tinen ɗo majaʼam a Mbərom ahay. Ti ga minje sə way ahay, tə masuwayan aya cara cara sa njak anan kwa ɗo mə walay aya awan, abay a ga zek nà, na. 25Na jak ikwen anan pi zek wa kurre. Sənen pi zek lele. 26«Ta sak a jak ikwen: “Almasihu winen tiya pə pala à kiɓe” nà, kî zlen saa cay anan ahay bay. Kabay ta sak a jak ikwen: “Winen mi ɗer zek a həna” ɗukwen, kə̂ təmihen ʼam ata bay re. 27Bina Wan su Ɗo i nay ahay nə kawa awuteɗ a Mbərom sə wuteɗ pəraɗ, a dav kwa aha ata awan. 28À man a aday way ma mac a inde ata cəna, mugudok ahay ti halay nga bayak a nà, à man ata awan. 29«Pə luvon sə ɗəce ataya sa ndav cəna, pac i dav sabay, kiya ɗukwen matanan. Mawuzlawazl ahay ti gucey ahay à məndak, aday ɗukwen məgala sə way ahay à mburom ataya, ti ɓal. 30Ata minje mbala Wan su Ɗo i kay ahay zek pa nga mburom kutok. À alay ata, ɗo su kon ahay fok ti zlah, ti yam. Ata, ti canan anà Wan su Ɗo winen apan i may ahay pə matapasl ahay pa nga mburom tə məgala awan, aday tə mazlaɓ a bayak a re. 31Məzləzlilen məduwen a i fa zek. Aday Wan su Ɗo i slənay ahay maslay anahan ahay, ti halan nga anà ɗo anahan a sə walay ataya kwa ta sə wura fok hus pə magaga sə daliyugo.» 32«Sənen pə way ana buway sə ɗakak ikwen anan ata aday. Kə cinen anan anà alay anahan aya ta gak kulɓosloslo nà, daslam aya ɗukwen ta ɗak, ata kə sənen zle coy viya winen apan i slay bəse. 33Matanan re, kə cinen anan anà way uno sə ɗakak ikwen anan ataya cəna, sənen a nà, nen Wan su Ɗo, nen apan ni may ahay bəse, nen pə alay sə məsudoh. 34Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Əlek ɗo sə biten ahay ti i mac nà, way ataya fok ti təra. 35Daliyugo i ndav, kərngay i slukwac pə bagəbaga mburom, əna ʼam uno nà, i ndav itəbay.» 36«Əna, ɗowan saa san luvon sə way ataya nà, ibay. Maslay a Mbərom ahay ta san bay, nen wan anahan a ɗukwen na san bay. Sa san luvon a cəna, si zek a bəbay uno Mbərom awan. 37À alay a Wan su Ɗo i may nà, way ahay ti təra nə kawa sə təra à alay ana Nuhu ata re. 38À alay ata nà, ɗo ahay tinen apan ti taslay mivel sa pa way ahay, ta sa sa way a tinen ahay, mungol ahay ti gəɓa dalay, dəna ahay ɗukwen ti zla à mbaz, hus pə luvon ana Nuhu sa zla way anahan à kwalalan inde ata kutok. 39Ɗo ataya fok, tə sənak pi zek bay, hus pə luvon ana aʼam sa rah anan daliyugo aday a ra atan fok ata awan. À alay ana Wan su Ɗo sa may ahay ata ɗukwen, i təra nə kətanan re. 40«À alay ata kutok, ɗo ahay cew ti ga mer à guvo kərtek awan, ɗo kərtek a nà, ti gəɓa anan, aday ɗo hinen nə ti mbəsak anan. 41Uwar ahay cew ti gan pa van kərtek awan, ɗo kərtek a nà, ti gəɓa anan, aday ɗo hinen nə ti mbəsak anan. 42Njihen cəna, mə lavay zek aya awan, bina kə sənen luvon ana Bahay a kwanay sa nay ata bay. 43«Sənen pə way inde lele aday: Kak bahay su doh awan, a san apan zle, à alay a həna anan nà, ɗo sə akar ahay ti nay ahay àga winen saa zləray anan ahay nà, ɗowan ata i njak ahan ɗaw? I nahay nə tə iɗe cekərkərre anga aday ɗo sə akar ataya tâ zlan ù doh bay, biɗaw? 44Anga nan kutok, kwanay ɗukwen, njihen mə lavay zek aya cekərkərre matanan re, bina, nen Wan su Ɗo nà, ni i may ahay à alay a ɗuwuraw ɗukwen, ki sənen apan bay re.» 45«Ɗo sa ga mer su way lele awan, aday winen nə wurwer a ata nà, wayaw? Winen nà, ɗowan a aday bahay su doh anahan a sə mbakan anan ɗo si mer su way ahay fok à alay anahan inde ata awan. Winen i varan atan way sa pa lele à alay aday təɗe sa pa way ata awan. 46Ataslay mivel i təran anà ɗowan ata awan, kak bahay su doh anahan kà mak agay aday kà tak anan ahay à nga winen apan i gan nga anà ɗo si mer su way anahan ataya lele nà, na. 47Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna, bahay su doh anahan ata i mbəsakan anan way ahay à alay inde nə fok. 48«Aya əna, hinahibay ite, ɗo sa ga mer su way ata kà sak a jalay à nga anahan inde: “I ga nà bahay su doh uno i may bəse bay.” 49Winen gədek sa ga anan alay tə azar su ɗo si mer su way ahay, gədek pə way sa pa anahan ahay, sa pa, aday i sa mahay anahan tu ɗo sə vaway nga ahay. 50Sənen apan lele kutok, bahay su doh ana ɗowan ata i may ahay nà, pə luvon a aday winen a i san apan bay jiga ata awan, kabay à alay a ɗukwen i san bay re. 51Bahay su doh anahan ata kà sak a may ahay aday kà tak anan ahay à nga nà, winen apan i ga mer su way lelibay aya ata nà, i ga anan alay tə ɗowan ata tə mindel. I razl anan à man su ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay, aday ti rac slan tə iɗe sə ayam awan anga ɗəce à man ata awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\