Mata 26

1Yesu a ndav anan ʼam a anaya fok cəna, a jan anà njavar anahan ahay, a wa: 2«Kə sənen apan zle, a mbəsak luvon ahay cew coy aday azar uko sə Pasəka i sla. À alay ata ti ban nen, nen Wan su Ɗo, ti varan nen anà ɗo ahay aday ti darak ayak nen pə dədom mə zləlngaɗ awan.» 3À alay ata ite, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, tə məceɗ sə Yahuda ahay, tə halay nga àga Kayafas, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ata awan. 4Tə jəjem ʼam sa ban anan Yesu tə wurwer, aday sa vaɗ anan. 5Əna ta wa: «Ɗâ sa ban anan à azar uko inde bay, bina ɗo ahay ti sa vəze puko.» 6À alay ata nà, Yesu winen à Baytiniya, àga ɗowan a inde, tə ngaman Simon ɗo mə dugwaɗ awan. 7Uwar a inde a zlak ayak à man anahan tə dunguzlok sə amar sə wurde a dala bayak awan. A mbaɗ anan amar ata pa nga ana Yesu à alay a winen apan i pa way. 8Njavar anahan ahay tə canan anà way anahan sa ga ata cəna, a ma nga sə cəɓan atan. Ta wa: «A nes anan amar a anan həna nà, pa maw? 9Ta wa, abay tə̂ sukom anan way tə amar a anan nà, i ga dala bayak awan, aday ti var anan dala awan anà ɗo mətawak aya nà, ta gak way lele biɗaw?» 10Yesu ɗukwen a sləne way a tinen a sa ja ata zle re. A jan atan kutok, a wa: «Kə bənen anan mbiyeɗ anà uwar a anan nə pa maw? Way anahan su go ata nə lele. 11Anga ɗo mətawak aya nà, ti ga inde tə kwanay hwiya, əna nen ni ga inde tə kwanay hwiya itəbay. 12A pak upo amar a anan nà, a ga upo nə amar uno sa zla anan à məke. 13Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: À man aday ɗo ahay ti wazay anan ləbara uno mugom a anan kwa aha pə daliyugo fok nà, ti təker anan ləbara sə way ana uwar a anan sa ga həna ata awan.» 14Natiya kutok, ɗo kərtek à wulen su ɗo maslan anahan kuro nga cew ataya wa, sə ngaman Yudas Iskariyot ata, a zla pə cakay sə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay. 15A jan atan, a wa: «Kak nə varak ikwen anan Yesu nà, ki viren uno ma ì nen awan anaw?» Tə baslay dala kwayanʼa, tə varan dala sə gursa kwa kuro maakan. 16A ban pə winen ata wa kutok cəna, Yudas a pəlan atan cəveɗ sə varan atan anan Yesu. 17Natiya, à luvon mamaʼam sə azar uko sa pa tapa sə pen mə zlambar a bay ata bine siwaw nà, njavar a Yesu ahay ta nay, tə cəce panan, ta wa: «A nak mâ sa lavay anan zek tə way sa pa sə Pasəka ata nà, ahaw?» 18Yesu a jan atan kutok, a wa: «Zlen à wulen su doh sə Urəsalima àga mana, jen anan nà: “Miter a manay a ja nà: Alay uno i sla bəse. U no sa ga azar uko sə Pasəka tə njavar uno ahay nà, àga iken.”» 19Njavar anahan ataya ta ga kawa ana Yesu a sa jan atan ata awan, tə lavay anan uda zek tə way sa pa sə azar uko sə Pasəka kutok. 20Suko a a ga nà, Yesu a njahay pə tuwez tu ɗo maslan anahan ahay kuro nga cew sa pa way pə kərtek awan. 21Tinen apan ti pa way a kutok, Yesu a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Ɗowan a kərtek à wulen a kwanay inde, i i ga upo ɗaf.» 22ʼAm ata a wusen nga anà njavar anahan ahay fok. Tə dazlan sə cəce panan fok a tinen a kərtek kərtek, ta wa: «Bahay, nen bay ba?» 23Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Ɗowan a manay sa tar alay maya à tuwez inde ata, saa ga upo ɗaf nə winen. 24Nen Wan su Ɗo nà, ni mac, kawa ana Deftere a Mbərom sa ja upo ata awan. Əna ɗəce i naa tan à nga anà ɗo saa ga upo ɗaf ata awan. Suwan pə winen maka tə̂ wahay anan bay jiga awan.» 25Yudas, ɗowan a saa ga apan ɗaf ata, a cəce, a wa: «Miter, nen bay ba?» Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Iken a sa ja!» 26À alay a tinen apan ti pa way mba, Yesu a gəɓa tapa sə pen, a ngəran ayak anà Mbərom, a gəzla anan ì zek wa, aday a varan anan anà njavar anahan ahay, ta sa jan atan: «Təmihen, pen. Həna anan nà, zek uno awan.» 27Pə dəɓa anahan a wa nà, a gəɓa gəsaʼam, a ngəran ayak anà Mbərom, aday a varan atan anan gəsaʼam ata awan, ta sa jan atan nà: «Sen wa juɓjoɓ, kwanay a fok. 28Həna anan nə mez uno mə pəkay a anga sə pəse ines sə ɗo ahay bayak awan. Tə mez uno a anan, Mbərom a ɓan ʼam tə ɗo ahay. 29Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem awan: I ban pə luvon sə biten a anan wa nà, ni naa sa way kawa həna a anan sabay, si azanaka pə luvon aday ɗi saa sa maza pə kərtek a à bahay a Bəbay uno inde.» 30Pə dəɓa anahan a wa nà, ta ga ara sə həran nga anà Mbərom, ta zla way a tinen à ɓəzlom sə Ulivet. 31À alay a tinen apan ti zla way a tinen ata kutok nà, Yesu a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «À luvon a sə biten a anan inde, ki i mbəsiken nen, kwanay a fok. Anga Deftere ana Mbərom a ja nà: “Ni vaɗ anan ɗo sə jugwar təman awan, aday ɗukwen təman ahay ti ta ʼam.” 32Əna, na sak a slabakay ahay à məke wa nà, ni lahak ikwen à Galile.» 33Piyer a jan kutok, a wa: «Kwa â ga nə ɗo ahay fok ti mbəsak iken dəp nà, nen ni mbəsak iken itəbay.» 34Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Nen apan ni jak tə ɗiɗem a həna, Piyer: À luvon a sə biten a anan inde, zukwa njəkar i saa zlah nà, ka jak saray maakan ka san nen bay.» 35Piyer a mbəɗahan apan, a wa: «Kwa â ga nə ni mac anga iken dəp nà, ni ja kula na san iken bay itəbay!» Njavar a Yesu a azar ataya fok ta ja matanan re. 36Natiya kutok, tə dəzle à man a sə ngaman Gecemene ata tə njavar anahan ahay. Yesu a jan atan: «Njihen à man a anan, ni zla tiya saa gay amboh.» 37Winen apan i zla nà, a ngaman anà atə Piyer ta wan ana Zebede ahay cew, ta zla jiga awan. A dazlan sə jalay mərava sə ɗəce anahan ata kutok. 38A jan atan, a wa: «Mivel uno i ndəroɓ, hus pa sa mac anan. Njihen à man a anan. Ben ti nen lele.» 39A zla pa ʼam mənjœk nà, a slahay ta ʼam duboz, a ga amboh kawa həna anan: «Bəbay uno, kà zlak anak à nga nà, ki gəɓa puno ɗəce saa nay upo a anan ata awan. Aya əna, way kawa su no nà, â təra bay, si kawa sa nak iken.» 40A ma à man ana njavar anahan a maakan ataya nà, a tan atan ahay à nga nə ma njak ahan aya awan. A jan anà Piyer: «Ki mben apan sa ba ti nen kwa ler kərtek bay asəka? 41Ben lele, gen amboh, anga aday kə̂ tiven anan anà way saa njak kwanay ahay. Apasay su ɗo zənzen a nà, a gan may sə ɗəfan apan anà Mbərom, əna zlay si zek anahan a bəle awan.» 42A zla mə slala cew a ɗukwen, a ga amboh asa, a wa: «Bəbay uno, kak i njaɗ zek aday ɗəce a anan i zla puno wa bay cəna, nâ sa anan aɗəka. Way a sa nak ata â təra.» 43A may ahay pə cakay ana njavar anahan ataya asa, a tan atan à nga nà, tə njəkak ahan asa, ta mba apan sə təɓa iɗe kwa mənjœk bay jiga awan. 44A mbəsak atan, a zla saa ga amboh asa, kawa sə manan. 45Cəna, a ma pə dəɓa à man ana njavar anahan ahay, a jan atan, a wa: «Kwanay apan ki man anan uda awan ɗaw, ɗo sa njak ahan ahay? Kagasl, alay a kà slak həna kutok, aday ti varan nen Wan su Ɗo à alay inde anà ɗo sə atahasl ahay. 46Slabiken, zluko. Ɗo sa ga upo ɗaf winen tiya, kà nak ahay.» 47Yesu kə̀ ndəvak anan ʼam anahan ata fan bay, Yudas, ɗo kərtek à wulen sə njavar anahan aya inde kuro nga cew ata, a dəzley ahay pə cakay anahan. A njahan pa ʼam wa anà ɗo ahay bayak a tə way sə alay a hunjəslesle: maslalam a pi zek tə sukol aya re. Sə slənay atan ahay nə bahay sə gəɗan dungo anà way ahay pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay. 48Yudas, ɗowan a sa ga ɗaf pə Yesu ata, ɓa kə̀ varak atan minje sə way, a wa: «Ɗowan a ni ban anan həmbok ata nà, winen awan. Bənen anan.» 49Kwayanʼa, Yudas a həɗek pə cakay ana Yesu, a jan: «Iken inde zay biɗaw, Miter?» A varan alay, a ban anan pi zek həmbok. 50Yesu a jan kutok: «Car uno, ndav anan way a sə gəɓay iken à man a anan ata awan.» Ɗo ahay ta zlak ayak kutok, ta ban anan, ves. 51Ɗowan a kərtek à wulen su ɗo a Yesu ataya, a ndahay maslalam anahan, a car anan ɓile ana bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom, aday maslalam anahan ata a gaɗ panan sləmay kərtek a poc. 52Əna Yesu a jan, a wa: «Ma anan maslalam anak ù doh anahan awan, anga ɗo sa ban maslalam ahay ti lize nə tə winen awan. 53Aday asa, ka san sa jəka, nâ gan may nə ni cəce pə Bəbay uno wa, i sləno ahay maslay anahan ahay bayak a məcapar a kuro nga cew biɗaw? 54Aka aday, kak nə cəcihek maməzek ata nà, way a mə vinde upo à Deftere a Mbərom inde ata i sa təra kəkəmaw? Deftere a ja nà, i təra upo kawa həna anan.» 55Yesu a jan anà ɗo ahay kutok, a wa: «Ki nen upo tə maslalam aya aday tə sukol aya sa ban nen kawa nen ɗo sə ngəzar ɗo à cəveɗ inde ɗaw? Nen inde ù doh sə mazlaɓ a Mbərom pac pac, nen apan ni tətakan anan way anà ɗo ahay, kə bənen nen bay. 56Əna way a anaya fok a təra cəna, aday way ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay sa ja à Deftere a Mbərom inde ataya tə̂ təra.» Kagasl kutok, njavar anahan ahay tə mbəsak anan, ta haw way a tinen fok. 57Ɗo sa ban anan Yesu ataya ta zla anan àga Kayafas, winen bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom. Miter sə Tawrita ahay pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay tinen mə halay nga a à man ata awan. 58Piyer winen apan i pərahan ayak azar à dəɓa wa à dəɓa wa, dezl à gala ana bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ata awan. A zla ù doh ite re, tə njahay pi zek tu ɗo si mer su way sə àga ɗowan ata ataya awan, anga sa ca pə andav sə sariya ana Yesu. 59Aday nà, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, pi zek tu ɗo sə lavan nga anà Yahuda ahay, fok a tinen a ta ban bitem sə mungwalay ahay aday ti vaɗ anan Yesu à məke. 60Əna ta njaɗ cəveɗ a bay, kwa abay ɗo sə mungwalay ahay bayak a tə ndəɓak apan ʼam ahay cara cara dəp nà, na. Kagasl, ɗo ahay cew ta nay, 61ta wa: «Ɗowan a anan kà jak, a wa: “Ni mba apan sa mbazl anan doh sə mazlaɓ a Mbərom, ni han uda maza à luvon maakan inde.”» 62Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay a slabak, a jan anà Yesu, a wa: «Kə mbəɗa apan itəbay kələɗaw? Ɗo a anaya fok ta ja apak nə maw?» 63Yesu a njahay way anahan faafa. Bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay ata a jan kutok, a wa: «Nen apan ni cəce panak həna. Mbaɗay tə sləmay a Mbərom, bahay sə sifa. Jan umo, iken nə Almasihu, Wan a Mbərom ɗaw?» 64Yesu a mbəɗahan apan kutok, a wa: «Matanan! Əna nen apan ni jak ikwen həna: Pa ʼam kəmaya, ki cinen anan anà Wan su Ɗo, winen mə njahay a à alay puway ana Mbərom Ba Məgala. Ki cinen anan pə matapasl ahay pa nga mburom, winen apan i may ahay re.» 65Natiya, bahay nga su ɗo sə gəɗan dungo anà way ahay ata a ngəraw anan zana anahan pi zek wa, a wa: «Həna nà, ɗi gan may anà side hinen re ɗaw? Kə̀ jənak anan pa ʼam a Mbərom. Kə slənen ʼam anahan a coy. 66Ki jen həna nə kəkəmaw?» Ɗo ahay tə mbəɗahan apan, ta wa: «Winen tə mungok a coy. Kà slak sa vaɗ anan.» 67Tə təfen məne pə iɗe, tə duzlay anan tə alay, aday ɗo azar aya tə dəcan, 68ta wa: «Iken nə Almasihu, ɗo majaʼam a Mbərom nà, jan umo kutok: Sə dəcak nə wayaw?» 69Natiya, Piyer winen mə njahay a à gala hwiya. Dəna sa ga mer su way a inde à man ata a nay, a jan: «Iken ɗukwen abay kwanay jiya tatə Yesu sə Galile ata re.» 70Əna Piyer a məman anan, pa ʼam sə ɗo ahay fok, a wa: «Nen na san ʼam anak a sa jay ata bay.» 71Piyer a slabak, a zla way anahan à məgədengəden uho. Dəna hinen asa a canan re, a jan anà ɗo ahay à man ata awan: «Həna a anan ɗukwen, winen tə Yesu sə Nazaratu ata re.» 72Piyer a məman anan asa, a wa: «Ni mbaɗay, tə ɗiɗek a, na san anan bay.» 73A njahay mənjœk asa, ɗo sa man ataya ta nay pə cakay a Piyer. Ta jan, ta wa: «Tə ɗiɗem awan, iken ɗo a tinen wanahan, anga miresl anak a a ɗakay anan iken nə Galile ahay.» 74Kagasl Piyer a dazlan sə mbaɗay coy: «Kak na san ɗowan ata zle nà, Mbərom a tə alay anahan awan â tahasl nen! Na san ɗowan ata bay fok!» Kwayanʼa, njəkar a zlah. 75ʼAm a Yesu a sa jan kurre ata à man à nga inde, a wa: «Njəkar i saa zlah nà, ka jak saray maakan ka san nen bay.» A nay uho, a yam cəɗœk cəɗœk tə iɗe sə ayam.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\