Mata 27

1Iɗe a cəɗe siwa a cəna, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay ta ɓan ʼam sa vaɗ anan Yesu kutok. 2Coy tə jaway anan, ta zla anan àga Pilatu, guverner sə Yahudiya, winen Ruma ahay. 3Natiya, Yudas a ca apan nə ta gan anà Yesu nà, sariya sa vaɗ anan à məke cəna, a jalay anan cəɗœk cəɗœk, a zla à man ana bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom tə məceɗ sə Yahuda ahay, a man atan anan dala sə gursa a tinen sə varan kwa kuro maakan ata awan. 4A jan atan, a wa: «Na gak ines, anga nə njəkak anan uda anà ɗo mənjəna ines.» Əna tinen ite ta jan apan, ta wa: «Ma a manay apan anaw! Wita nà, baway anak kutok!» 5Coy Yudas a dazlan, a guce anan dala ata à gala su doh sə mazlaɓ a Mbərom. A zla, a ngərew zek anahan tə liɓer. 6Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom ataya ta ra anan dala ata awan, ta wa: «Tawrita kə̀ varak uko cəveɗ sa tar anan dala a anan à kukwar sa ɗaf dala su doh sə mazlaɓ a Mbərom bay. Anga tə dala ata tə sukom nə mez su ɗo.» 7Ta ɓan apan à wulen a tinen a inde kutok, tə̂ sukom anan guvo ana ɗo sa han səngəle a inde tə dala ata awan, aday ti taa la uda mədurlon ahay. 8Anga nan kutok, hus həna ɗukwen, tə ngaman anà guvo ata nà, Guvo sə Mez. 9Natiya ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom Yeremiya a təra, anga kà jak, a wa: «Ta ra dala sə gursa kwa kuro maakan, dala mbala ana Isəraʼila ahay sa ɓan apan sə sukom anan tə winen ata awan. 10Tə sukom anan guvo ana ɗo sa han səngəle a inde, kawa ana Mbərom Fetek sə ɗuko anan ata awan.» 11Yesu, winen mə tavay a pa ʼam ana guverner Pilatu. Pilatu ite, a cəce panan wa, a wa: «Iken nà, bahay sə Yahuda ahay ɗaw?» Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Ka jak anan asanaw!» 12Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay ta ndaɓ apan ʼam, əna kə̀ mbəɗahak apan bay. 13Kagasl, Pilatu a cəce panan asa, a wa: «Kə̀ slənek ʼam ana ɗo sa ra apak ʼam a anaya itəbay kələɗaw?» 14Yesu kə̀ mbəɗahak apan kwa mənjœk bay fok, aday a gan masuwayan anà guverner Pilatu. 15Pə azar uko sə Pasəka fok cəna, guverner a taa mbəsakan atan ahay ɗo kərtek à dangay wa, ɗowan a kawa ana ɗo ahay saa cəce ata fok. 16À alay ata ite, ɗowan a inde à dangay a re, ɗo ahay fok ta san anan lele. Tə ngaman Yesu Barabas. 17Ɗo ahay tə halay nga, aday Pilatu a cəce patan wa kutok, a wa: «A nak ikwen nə̂ mbəsakak ikwen ahay à dangay wa həna nà, wayaw? Yesu Barabas ɗaw, kabay Yesu sə ngaman Almasihu ata ɗaw?» 18Pilatu a san zle, ta ban anan Yesu nà, anga sərak cərkəke. 19À alay a Pilatu winen apan i ga sariya ù doh ata nà, uwar anahan a slənay apan ɗo, â jan nà: «Kâ sa gan awan anà ɗowan a mənjəna ines a anan bay, bina avaɗ a nə, cœn sə zuɓay kə̀ bənak uno mbiyeɗ anga winen bayak awan.» 20Aya əna, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay, pi zek tə məceɗ sə Yahuda ahay, ta ran ʼam anà ɗo ahay aday tə̂ cəce Pilatu â mbəsakan atan anan Barabas aday â vaɗ anan Yesu. 21Guverner a cəce patan wa asa, a wa: «A nak ikwen nə̂ mbəsakak ikwen ahay à wulen su ɗo a cew a anaya wa nə wayaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Mbəsakan umo ahay nə Barabas.» 22A cəce patan wa: «Aday nâ ga anan tə Yesu sə ngaman Almasihu ata nà, kəkəmaw?» Tə mbəɗahan apan pə kərtek a tinen a fok, ta wa: «Darak anan ayak pə dədom!» 23Pilatu a cəce asa: «A ga mer sa ma lelibay a anaw?» Əna tə zəga anan sa zlah tə məgalak a, ta wa: «Darak anan ayak pə dədom!» 24Pilatu a ca apan nə i mba apan sa ga awan kwa mənjœk ibay, aday abəbal awan winen apan i zəga hwiya. Natiya kutok, a banay alay anahan pa ʼam sə ɗo ahay ta sa ja nà: «Ines sa vaɗ anan ɗowan a anan inde upo ibay. Wita nà, kwanay sa san!» 25Ɗo ahay fok tə mbəɗahan apan, ta wa: «Ines sa vaɗ ɗowan a anan â njahay pa nga a manay ahay, aday pa nga a gwaslay a manay ahay.» 26Pilatu a mbəsakan atan anan Barabas. A jan anà suje ahay tə̂ ndaɓay anan Yesu. Aday a varan atan anan, tə̂ daray anan pə dədom. 27Suje ana Pilatu ahay ta zla anan tə Yesu ù doh sə guverner, aday tə halan nga anà suje ahay fok pə cakay. 28Tə culok panan zana, tə ɗəfan zana ɗəzɗaz a pi zek, kawa sə bahay. 29Tə hanan jugo sə adak, tə ɗəfan à nga inde, tə varan sukol à alay puway anahan. Kagasl tə dukwen gərmec ù vo, ta ma nga sə mbasay apan, ta wa: «Bahay sə Yahuda ahay â ga inde sə coy!» 30Tə təfe apan məne, tə ngəzar panan sukol sə manan aday tə dəcan anan pa nga saray bayak awan. 31Ta ndav anan sə mbasay apan nà, tə culok panan zana ata, ta man anan zana anahan pi zek kutok. Ta zla anan saa darak anan ayak pə dədom mə zləlngaɗ awan. 32Natiya awan, tinen apan ti zla anan Yesu ata nà, suje ahay tə zlangay uda tə ɗowan a inde tə ngaman Simon, winen Siren ahay. Suje ahay ta gan bəlaray sə tavak dədom ata pə Yesu wa. 33Tə dəzle à man a inde tə ngaman Golgota, kawa sa ja nà, Kəlakasl-sa-Nga. 34À man ata nà, tə varan way mə kwasay a mə japay a tə ndəliwen a anà Yesu aday â sa. Əna Yesu a tukom anan cəna, a ngam sa sa bay. 35Coy tə darak anan ayak pə dədom mə zləlngaɗ awan, aday tə gəzla anan zana a Yesu ahay à wulen a tinen ahay inde, ta sa ga apan caca. 36Tə njahay à man ata sa ba anan kutok. 37Tə vinde anan way a tinen a sa ban anan apan ata awan, tə lawak anan ayak pə dədom pa nga anahan. Tə vinde anan ʼam ata nà, natiya awan: «Ɗowan a anan nə Yesu, bahay sə Yahuda ahay!» 38Tə darak ayak ɗo sə akar aya inde cew re, ɗo kərtek a tə alay puway, ɗo hinen tə alay gula, Yesu à mamasl a tinen. 39Ɗo sa zla ta man ataya awan fok ta ɓal nga kwata kwata, tə gənahan, ta wa: 40«Iken ka wa ki mbazl anan doh sə mazlaɓ a Mbərom aday ki han anan maza awan à luvon maakan inde ba? Tam anan nga anak kwa! Kak iken Wan a Mbərom cukutok nà, dazay ahay pə dədom a wa biɗaw?» 41Bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom, tə miter sə Tawrita ahay, tə məceɗ sə Yahuda ahay, ta ma nga sa ran mindel a re. Ta wa: 42«Kə̀ təmak anan ɗo azar aya awan, əna a mba apan sa tam anan nga anahan a bay. Winen bahay sə Isəraʼila acəkan ɗaw?  dazay həna pə dədom wa aday ɗi sa ɗaf apan nga kutok. 43A ɗaf nga pə Mbərom, a wa winen wan anahan! Lele, cuko apan kutok, kak a nan à Mbərom sa tam anan həna nà, na.» 44Ɗo sə akar ataya mə daray aya pə kərtek a tatə Yesu ataya ta ma nga sə gənahan matanan re. 45Natiya, a ban pə man ipec wa nà, luvon a ga pə daliyugo fok takəɗimbom, hus à njamde maakan. 46A ga njamde maakan nà, Yesu a zlah tə məgalak a, a wa: « Eli, Eli, lama sabaktani?» Kawa sa ja nà: «Mbərom uno, Mbərom uno, kə mbəsak nen angamaw?» 47Ɗo a mə tavay aya à man ata azar a tə sləne bine maw cəna, ta wa: «Winen apan i ngaman anà Eliya.» 48Ɗowan a tinen a kərtek a haw, a gəɓa awan a kawa baf, a tar anan à way mə kwasay a inde, aday sərekeke re asa. A taran anan ayak tə gusuko zəbor awan aday Yesu â susœɓ. 49Əna ɗo a azar ataya ta wa: «Kak Eliya i nay saa tam anan nà, ɗi ca apan aday. Buko!» 50Yesu a zlah tə məgalak awan asa, a mac way anahan. 51À alay anahan a sa mac ata ite, zana sə gəzla anan man sə njahay a Mbərom pi zek wa tə ɗo ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom ata, a ngəraw ì zek wa əndem, a bənay ahay kwa à mburom wa hus à məndak. Aday ɗukwen daliyugo a ɓal, pəkəraɗ ahay ta ta ì zek wa. 52Jəvay ahay tə təɓa re, aday ɗo a Mbərom ma mac ataya tə slabakay à məke wa bayak awan. 53Ɗo ataya tə jənay ahay à jəvay wa, aday pə dəɓa ana Yesu sə slabakay ahay à məke wa ata nà, ta zlak à Urəsalima, wulen su doh cəncan awan, aday ɗo ahay bayak a tə canak atan re. 54Suje sə Ruma ahay tə bahay a tinen, tinen apan ti ba pə Yesu. Tə canan anà daliyugo a sa ɓal pi zek tə way a sə təra ataya nà, tə jəjar pi zek anga way a sə təra ata awan. Ta ja, ta wa: «Tə ɗiɗek awan, winen Wan a Mbərom.» 55Uwar ahay bayak a inde à man ata awan, tə tavay zaɗ, tinen apan ti cak ayak apan. Tinen aday nà, tə pərahan ahay azar anà Yesu kwa à Galile wa, anga ti gan mer su way. 56À wulen sə uwar ataya nà, ɗi tan à nga anà Mariyama dəna sə Magədala ahay, tə Mariyama may ana Yakuba tə Yusufu, aday may ana wan a Zebede aya inde à man ata re. 57Suko a a ga cəna, ɗowan a inde zlile awan, winen Arimatiya ahay, a nay. Ɗowan ata nà, tə ngaman Yusufu, winen ɗukwen njavar ana Yesu. 58A zla à man ana Pilatu, a cəce panan məsinde ana Yesu. Pilatu ɗukwen kə̀ təmahak anan anan, a varan cəveɗ sa la anan Yesu. 59Yusufu a zla, a gəɓa anan məsinde, a nga anan apan rəkot a inde lele awan. 60A ɗəfak anan ayak à jəvay anahan a inde ma la a à jama inde wiya awan. A bətukwal apan bələlen məduwen a, a tacay anan ʼam sə jəvay kutok, a zla way anahan. 61Mariyama, dəna sə Magədala ahay, tə Mariyama hinen ata, tinen mə njahay aya pa ʼam jəvay, ti ca apan. 62Sidew a cəna, luvon sa man uda awan, bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom pi zek tə Farisa ahay ta zla àga Pilatu. 63Ta jan anà Pilatu kutok, ta wa: «Bahay a manay, ʼam inde kà mak umo ahay à nga inde. Bina, à alay a ɗo sə mungwalay a anan kə̀ məcak fan bay ata nà, a wa: “Pə dəɓa sə amac uno wa luvon maakan nà, ni slabakay à məke wa.” 64Suwan həna nà, jan anà suje ahay tâ ba anan jəvay awan luvon a maakan ataya cite. Bina njavar anahan ahay tâ sa nay sə kəra anan məsinde anahan a bay. Ata ti jan anà ɗo ahay: “Yesu kə̀ slabakak ahay à məke wa.” Aday mungwalay a həna anan ata nà, i zalay winen a mamaʼam ata re.» 65Pilatu a jan ata, a wa: «Suje ahay inde həna. Zlen, kâ si ben anan jəvay ata kawa ana kwanay sa mba apan.» 66Ta zla, tə tapay anan ʼam sə jəvay ata tə mətətok, ta pak suje ahay à man ata sa ba anan jəvay kutok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\