Mata 28

1Pə dəɓa sə luvon sa man uda wa, kawa sa ja nà, pa pac sə zaka, pərek, Mariyama dəna sə Magədala tə Mariyama hinen ata, ta zla sa cak ayak pə jəvay. 2Natiya ca, daliyugo a ɓal kəzlek kəzlek, anga maslay a Mbərom a nay à mburom wa, a bətukwal anan bələlen ana tinen sə tacay a ʼam sə jəvay ata, a njahay apan ton. 3Maslay a Mbərom ata a dav nə kawa awuteɗ a Mbərom sa dac ata awan. Zana anahan pi zek ɗukwen a dav nə kawa lanja. 4Ɗo sa ba pə jəvay ataya tə canan cəna, tə jəjar pi zek bayak awan, tə təra kawa ɗo ma mac aya awan. 5Maslay a Mbərom ata a jan anà uwar ataya: «Kwanay nà, kə̂ jəjiren bay, bina na san zle, kwanay apan ki pəlen Yesu, ɗowan a tə darak anan ayak pə dədom mə zləlngaɗ ata awan. 6Winen inde à man a anan sabay! Kə̀ slabakak ahay à məke wa kawa ananahan a sa ja ata awan. Əna, hayak ikwen ahay! Cen pa man a tinen sə nahak anan ayak uda ata awan. 7Aday zlen bəse, jen anan anà njavar anahan ahay nà: “Yesu kə̀ slabakak ahay à məke wa. I lahak ikwen à Galile. Ki i cinen anan nà, à man ata awan.” Na jak ikwen anan coy.» 8Kwayanʼa, uwar ataya ta haw ahahaw pa ʼam jəvay wa, tinen ma rah a tə zlawan aday tə ataslay mivel a re. Tinen apan ti zlan anan ayak tə ləbara ata anà njavar a Yesu ahay kutok. 9Kwayanʼa Yesu a nay ahay, tə zlangay uda tə uwar ataya awan. Yesu a jan atan, a wa: «Zay ɗaw?» Uwar ataya tə həɗəken ayak pə cakay. Ta ban anan à saray a wa, tə həran nga. 10Yesu a jan atan, a wa: «Kə̂ jəjiren bay. Zlen, jen anan anà mərak uno ahay nə tâ zla pə daliyugo sə Galile. Ti i cuno nà, à man ata awan.» 11Uwar ataya tinen apan ti zla way a tinen kutok, suje sa ba pə jəvay ataya azar aya ta zla à Urəsalima, tə təkəren ləbara sə way a sə təra ataya fok anà bahay sə gəɗan dungo anà way ahay anga Mbərom. 12Tinen ite tə halay nga pə kərtek a tə məceɗ sə Yahuda ahay. Ta ɓan à wulen a tinen inde, tə̂ varan dala bayak a anà suje ahay, 13tâ jan atan nà: «Jen nà: “Mə njəkak ahan, aday njavar anahan ahay ta nak, tə kərak anan məsinde sə luvon.” 14Guverner kà sak a sləne ʼam a anan ite nà, manay a mi san sə bənan mbac, mi təmay ahay kwanay à ɗəce ahay wa fok.» 15Suje ataya tə təma dala ata, aday ta ga kawa ana tinen a sa jan atan ata awan. Mungwalay ata kà tak ʼam à wulen sə Yahuda ahay bayak a hus ahay biten. 16Natiya kutok, njavar a Yesu ahay kuro nga kərtek ataya ta zla pə daliyugo sə Galile, ta zla à ɓəzlom a ɓa Yesu a kà jak atan anan ata awan. 17Tə canan cəna, tə dukwen gərmec ù vo, əna ɗo a azar aya ta ma nga sa ja nà: «Hinahibay nə winen bay dəge.» 18Yesu a həɗəken atan ayak pə cakay, a ja: «Mbərom kə̀ varak uno anan məgala pə way sə mburom ahay fok tə məgala pə way sə daliyugo ahay fok. 19Anga nan, zlen pə cakay su ɗo su kon ahay fok, təren atan njavar uno aya awan. Gen atan baptisma tə sləmay ana Bəbay Mbərom, tə sləmay ana Wan anahan, aday tə sləmay ana Apasay Cəncan awan. 20Tətiken atan anan aday ti ɗəfan apan anà way uno sa jak ikwen ataya fok. Sənen anan, ni ga inde tə kwanay pə luvon pə luvon hus pa sa ndav anan daliyugo.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\