Mata 4

1Pə dəɓa anahan a wa nà, Apasay a Mbərom a zla anan Yesu à man sa saf inde à kiɓe, anga aday Fakalaw â sa njak anan. 2Yesu kà pak awan bay, luvon ahay kwa kuro fuɗo. Luvon tə ipec fok, kà pak awan bay jiga awan. May a han apan kutok. 3Fakalaw a həɗəken ayak pə cakay, a jan, a wa: «Kak iken nə Wan a Mbərom cukutok nà, jan anà kon a anaya tə̂ təra ɗaf, aday ki pa biɗaw?» 4Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Deftere a Mbərom a ja nà: “Ɗo zənzen a a njahay uho nə tə way sa pa ɗəkɗek bay, əna ta ʼam ana Mbərom sa ja ataya fok.”» 5Fakalaw a zla anan Yesu à Urəsalima, wulen su doh cəncan awan, a ɗaf anan pa nga su doh sə mazlaɓ a Mbərom, 6a jan kutok: «Kak iken Wan a Mbərom a acəkan nà, ənga larak ayak zek à man a anan wa. Anga Deftere a Mbərom kà jak, a wa: “Mbərom i jan anà maslay anahan ahay sa ba iken. Ti kəcaw iken à alay a tinen inde, anga aday kâ saa ɓurgosl anan saray anak ahay pu kon bay.”» 7Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Deftere a ja ɗukwen: “Kâ sa ca azan pə Mbərom anak wa bay.”» 8Matanan, Fakalaw a zla anan à ɓəzlom a inde, sololo cəveɗabay. A ɗakan pə bahay sə daliyugo tembərəzem fok, tə mazlaɓ sə zlile a tinen aya təke. 9A jan kutok asa, a wa: «Way a anaya fok, ni varak atan, kak kə dukwek uno gərmec ù vo, aday kə hərak uno nga nà, na.» 10Əna Yesu a jan kutok, a wa: «Zla à man a anan wa, iken Fakalaw, mbəsak nen. Anga mə vinde a à Deftere a Mbərom inde, a wa: “Həran nga nà, anà Mbərom Fetek a taayak, winen Bahay anak. Gan mer su way nà, anà winen a kərtek.”» 11À alay ata kutok, Fakalaw a mbəsak anan Yesu. Maslay a Mbərom ahay ta nay, ta gan mer su way anà Yesu. 12Pə luvon a inde, Yesu a sləne nə tə bənak anan Yuhana à dangay. A slabak, a ma pə daliyugo sə Galile. 13A mbəsak Nazaratu, a zla way anahan saa nahay à Kafarnahum, wulen su doh a pa ʼam sə bəlay sə Galile ata awan, pa day su kon sə Jabulon tə Neftalim ahay. 14A ga matanan ata nà, aday ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya sa ja ata â təra. A wa: 15«Kon sə Jabulon aday kon sə Neftalim, kwanay pa day uho sə Urdon, pə cəveɗ sa zla à bəlay inde, kwanay pə daliyugo sə Galile, à wulen su ɗo sə pəra ahay inde. 16Kwanay mə njahay aya à luvon inde ataya, ki cinen anan anà jiyjay məduwen awan. Kwanay mə njahay aya à man hərəkhərek ataya ù vo sə amac inde, jiyjay ata i dəvak ikwen kutok.» 17A bənay pə winen ata wa kutok nà, Yesu a dazlan sə wazay. A wa: «Mbəsiken ines a kwanay ahay, anga bahay a Mbərom winen defefe coy.» 18Yesu winen apan i bar pa ʼam sə bəlay sə Galile. A canan ayak anà ɗowan aya inde tinen cew, ɗo sa ban kəlef ahay. Ɗowan ataya nà, atə Simon, ɗowan a Yesu sə ngaman Piyer ata awan, tə mərak anahan a inde, tə ngaman Andəre. Tinen apan ti ban kəlef a tinen ahay tə zuvo. 19Yesu a jan atan, a wa: «Hayak ikwen ahay. Pərihen uno azar, aday ki bənen nə kəlef sabay. Ki i njiɗen uno nà, ɗo sə pəruho azar ahay aɗəka.» 20Kwayanʼa tə mbəsak zuvo a tinen ahay, aday tə pərahan azar à Yesu. 21Yesu a həɗek pa ʼam mənjœk asa, a tan à nga anà ɗo ahay à kwalalan inde cew mungol aya awan. Ɗowan ataya nà, atə Yakuba tə mərak anahan a inde tə ngaman Yuhana. Tinen tatə Zebede, bəbay a tinen awan, tinen apan ti ndakay anan zuvo a tinen ahay à kwalalan inde. Yesu a ngaman atan. 22Kwayanʼa wan ataya tə mbəsak anan kwalalan a tinen tə bəbay a tinen a təke, tə pərahan azar anà Yesu. 23Yesu kə̀ bərak pə daliyugo sə Galile fok. A ɗakan anan way anà Yahuda ahay ù doh sə wazay a tinen aya awan. A wazan atan ləbara mugom a sə bahay a Mbərom. A mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay cara cara pi zek tu ɗo mə təra à məndak aya cara cara bayak awan. 24Ləbara anahan ata a ta ʼam təɗay pə daliyugo sə Siriya fok. Ta nan anan ahay ɗo sə ɗəvac ahay cara cara pi zek tu ɗo jəje aya awan, ɗo tə setene aya à nga inde, ɗo tə məhərvov aya awan, ɗo ma mac hawal si zek aya fok, a mbar atan. 25Man su ɗo məduwen a a taa pərahan azar kutok. Ta nay ahay pə daliyugo sə Galile wa, kwa pə daliyugo sə ngaman Dekapol ata wa, kwa à Urəsalima wa, aday kwa pə daliyugo sə Yahudiya azar aya wa, aday kwa pə daliyugo sa day uho sə zlinder sə Urdon ata wa re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\