Mata 6

1«Kwanay apan ki gen anan sumor anà ɗo nà, kâ si gen anan pa ʼam sə ɗo ahay anga aday tə̂ canak ikwen bay. Bina, Bəbay a kwanay Mbərom, winen à bagəbaga mburom ata i varak ikwen magwagway sabay. 2«Kak kə njaɗak way sa man anan zek anà ɗo nà, kâ sa zlapay anan awan aday saa varan anan bay. Sa ga way ata matanan cəna, ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay. Ta ga matanan nà, ù doh sə wazay ahay, aday à lumo ahay, anga aday ɗo ahay tə̂ həran atan nga. Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna, tə njaɗak anan magwagway a tinen a coy. 3Əna iken kəma, kak a nak sa man zek anà ɗo nà, ga anan tə wurwer awan. Kwa ɗo inde pə cakay anak ɗukwen â san apan bay re. 4Ga sumor anak nà, à miɗer a inde. Ata Bəbay anak Mbərom ɗukwen i varak magwagway. Winen nà, a canan anà way ma ga à miɗer a inde ataya fok.» 5«À alay a ki gen amboh ɗukwen nà, kâ sa təren kawa ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay bay. Tinen nə, a nan atan sa ga amboh nà, ti tavay jərek ù doh sə wazay ahay, kabay pə məgəzləga cəveɗ ahay, anga aday ɗo ahay tâ ca patan lele. Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna, tə njaɗak magwagway a tinen coy. 6Iken, a nak sa ga amboh kəma, zla ù doh, tacay anan məsudoh lele, gan amboh anà Bəbay anak Mbərom. Mbərom nà, winen inde à man a mi ɗer ata awan. A canan anà way anak ma ga à man a mi ɗer ata re, i varak anan way anak a sə cəce panan ata awan. 7Kwanay apan ki gen amboh ata ɗukwen, kâ sa zilen anan ʼam aya zeɗeɗeɗe bay. Sə zalan anà ʼam nà, ɗo sə pəra ahay. A ga patan nə Mbərom i təma amboh a tinen anga tə zalak anan anà ʼam bayak a ata awan. 8Kâ si gen kawa ana tinen ata bay, anga Bəbay a kwanay awan aday nà, a san way a kwanay a saa cəce panan wa ata zle, mənjəna kwanay sə dazlan anà amboh awan. 9«Kwanay ki gen amboh kəma, gen nə natiya awan: Bəbay a manay, iken à bagəbaga mburom, ɗo ahay tâ san sləmay anak nə cəncan awan. 10Bahay anak â ga zek à wulen à manay ite. Way anak sa gan may â təra à wulen a manay pə daliyugo, kawa anahan sə təra à bagəbaga mburom ata re. 11Varan umo way sa pa saa slan umo biten ata awan. 12Pəsen umo anan ines a manay ahay, kawa ana manay sə pəsen anan anà ɗo sa gan umo ines ataya cite. 13Ba manay pə way saa njak manay ahay wa ite, anga aday mâ sa zla ì ines inde bay. Dərgwaɗay manay à alay ana Fakalaw a wa. [Anga bahay nà, iken. Məgala anak tə mazlaɓ anak nà, inde sə coy. Amen.] 14«Kak kwanay apan ki pəsen anan anan ines anà ɗo sa gak ikwen ines ahay nà, Bəbay a kwanay, winen mə njahay a à bagəbaga mburom ata ɗukwen, i pəsek ikwen anan ines a kwanay ahay re. 15Əna ka sak a pəsen anan anan ines anà ɗo azar aya bay cəna, Bəbay a kwanay ɗukwen i pəsek ikwen anan ines ahay bay ite re.» 16«Kwanay apan ki gen sumaya nà, kâ si ken anan iɗe a kwanay kawa kwanay ma ga mugo aya bay. Ɗo sə mbaɗəmbaɗa ahay nà, ta ga matanan. Tinen apan ti rac jœr aday ɗo ahay tâ san tinen apan ti ga sumaya. Əna nen apan ni jak ikwen həna, tə njaɗak anan magwagway a tinen coy. 17Əna, iken ki ga sumaya nà, banay anan iɗe anak, ga apan amar lele, 18anga aday ɗo ahay tâ san iken apan ki ga sumaya bay jiga awan. Bina saa san anan way anak sa ga fok nà, si Bəbay anak Mbərom. Winen inde à man a mi ɗer ata awan. A canan anà way ata zle, aday i varak anan magwagway anak. Winen nà, a canan anà way mi ɗer aya fok.» 19«Matanan kutok, kâ sa hilen anan nga anà way ahay pə daliyugo a anan anga kwanay a bay. Anga pə daliyugo a anan nà, mumok ahay inde, zəɓzeɓ sa ján mangaz pə way ahay ɗukwen inde, ti nes anan way ata fok. Aday ɗo sə akar ahay ɗukwen ti zlar anan doh ahay aday ti kəra anan way a kwanay sə halay ata awan. 20Əna hilen anan way anà nga a kwanay aɗəka nà, à bagəbaga mburom. À man ata nà, mumok ahay tə mangaz ɗukwen ti nes anan sabay. Aday ɗukwen ɗo sə akar ahay ti zlar anan doh aday sə kəra way ahay sabay re. 21Anga, zlile anak ma ɗaf a à man ata nà, mivel anak a ɗukwen i ga nə cezlezlenʼe à man ata re. 22«Iɗe nà, kawa lalam sə dəvan jiyjay anà zek. Kak iɗe anak winen lele nà, ata zek anak a fok winen à jiyjay a inde. 23Əna kak iɗe anak lelibay nà, zek anak a fok winen ì iɗe zənzen a inde. Saa varak jiyjay a nə ma asa anaw? Kak iɗe anak kə̀ tərak iɗe zənzen a nà, takəɗimbomma iken à luvon inde acəkan.» 24«Ɗowan saa mba apan sa gan mer su way anà bahay su doh ahay cew nà, ibay. Anga kə̀ pəlak anan ɗo kərtek a lele nà, i nan iɗe anà ɗowan a hinen ata awan. Kabay, tə njahak tu ɗo kərtek a lele gerger cəna, i kəɗey anan ɗowan a hinen ata awan. Matanan, ki mben apan sa gan mer su way anà Mbərom aday sə pəlay dala cew maya ɗukwen, i ga zek bay re. 25«Nen apan ni jak ikwen asa: Kâ sa jilen pə way sa pa tə zana bay. Sifa si zek a zalay way sa pa, aday zek ɗukwen a zalay zana asanaw? 26Cen pə məvuhom ahay aday. Ta casl awan bay, ta car awan bay, tə halay awan itəbay. Əna Bəbay a kwanay a mə njahay a à bagəbaga mburom ata, winen apan i gan atan sumor ta sə varan atan way sa pa. Aday kwanay kə zilen anan məvuhom ahay biɗaw? 27Waya à wulen a kwanay saa mba apan tə ajalay nga anahan sə zəga anan apan luvon sə njahay anahan mənjœk anaw? 28«Kak matanan cukutok nà, kə jilen pə zana kə̀ zalak nə angamaw? Ənga, cen pə avərez sə way ahay sa hay ahay à kiɓe ataya aday! Ta ga mer sə awan bay, ta han awan pi zek bay. 29Tə winen ata təke nà, nen apan ni jak ikwen: Kwa abay bahay Sulimanu tə zlile anahan a bayak ata təkeɗe nà, kula kə̀ pəkak zana lele aya pi zek kawa avərez sə way ahay à kiɓe ataya bay re. 30Aday Mbərom winen apan i rəɓa anan daslam sə kiɓe, tinen inde biten lele, aday sidew a cəna ti i han anan uko tə daslam ataya re. Kwanay ɗo ma kac aɗaf nga a anan aya awan, kak Mbərom kà mbak apan sa ga mer su way matana nà, i mba apan sə pəkak ikwen zana pi zek lele aya zal way ahay, à kiɓe ataya biɗaw? 31Matanan kutok, kâ sa viwen anan nga anà zek a kwanay tə ajalay nga pə way sa pa, pə way sa sa, kabay pə zana sa pak pi zek ahay bay. 32Sə pəlay way matanan ataya cəna, ɗo sə pəra ahay. Aday Bəbay a kwanay Mbərom a ɗukwen a san zle, kwanay ki gen anan may anà way ataya way anahan. 33Əna lihen aɗəka sə pəlay bahay a Mbərom aday ɗiɗek anahan awan. Ata winen a, i varak ikwen way a kwanay a sa gan may ataya fok re. 34Kâ sa viwen anan nga anà zek a kwanay tə ajalay nga pə way sə sidew bay, anga sidew ata ɗukwen i gan nga anà zek anahan a cite. Pə iɗe sə cəɗe fok, way anahan aya inde i sla saa bayak apan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\