Mata 7

1«Kâ si men anan anan mungok ù ɗo azar aya à mivel inde bay, anga aday Mbərom â sa mak ikwen anan mungok bay ite. 2Anga Mbərom i mak ikwen anan mungok nà, kawa ana kwanay sa man anan mungok anà ɗo ahay ata cite. I lavak ikwen way nà, tə way mbala ana kwanay sə lavan anan anà ɗo ahay ata cite re. 3«Iken nà, ka mba apan sə canan anà cukol ì iɗe ana mərak anak inde, aday dədom ì iɗe anak a inde nà, ka mba apan sə canan sabay ata nà, angama kutok anaw? 4Ka mba apan sa jan anà mərak anak: “Hayak anan, nə̂ gəɓak anan cukol ì iɗe wa!” aday cəkəbay dədom zləlngəɗɗa ì iɗe anak a inde nà, kəkəmaw? 5Mbaɗəmbaɗa biɗəka! Gəɓay anan dədom ì iɗe anak a wa aday! Ata ki mba apan sə canan sə gəɓay anan ahay cukol ì iɗe anà mərak anak wa kutok cite. 6«Matanan, kâ sa viren anan anan way cəncan a anà kəla ahay bay, anga ti sa may ahay pikwen, ti ngalay kwanay awan. Kâ sa viren anan anan mədine a kwanay ahay anà gadura ahay bay, anga tâ sa ndərasl atan à dəndəloɓ inde bay, bina ti lize.» 7«Cəcihen! Mbərom i varak ikwen way a kwanay sə cəce ata awan. Pəlen! Ki ten anan à nga anà way a kwanay a sə pəlay ata awan. Jen ʼam pi zek wa uho, aday ti təɓak ikwen ayak wa. 8Anga kuwaya kə̀ cəcihek way cəna, ti varan. Kuwaya kə̀ pəlak way ɗukwen, i njaɗ way anahan a sə pəlay ata awan, aday kuwaya kà jak ayak ʼam uho wa ɗukwen, ti təɓan ayak wa cite re. 9«Matanan re, waya à wulen a kwanay saa varan kon à alay inde anà wan anahan, anga a cəce panan wa ɗaf anaw? 10Kabay kak wan a a cəce nə kəlef nà, ki varan dədew à alay inde bay re asanaw? 11Kwanay ɗo lelibay aya bugol ɗukwen, kə sənen a viren anan way lele aya anà wan a kwanay ahay. Aday Bəbay a kwanay Mbərom, winen à bagəbaga mburom ata nà, a san sə varan way lele aya anà ɗo sə cəce panan wa way ahay zal mbala a kwanay sa san biɗaw? 12«Way a təɗe abay ki gen anan may ɗo ahay tâ gak ikwen anan ataya fok nà, lihen apan sa gan atan anan aday. Anga way a mə vinde aya à Tawrita inde, aday à Deftere ana ɗo majaʼam a Mbərom ahay inde fok nà, tə dazlan nə ta ʼam ata awan.» 13«Zlen tə məsudoh a mə mbəɗec a njulehwehwe ata awan. Anga məsudoh a zləbatam ata aday cəveɗ anahan a ɗukwen ma da ʼam a bay ata nà, a dəzle ɗo nà, à man sə lize. Ɗo sa zla ta man ataya nə bayak awan. 14Əna məsudoh a mə mbəɗec ata aday cəveɗ anahan a ɗukwen ma da ʼam ata nà, a dəzle ɗo nà, à man sə sifa sa ndav bay ata awan. Ɗo sa zla ta man ataya nà, tinen bayak aya itəbay.» 15«Bənen nga a kwanay lele pu ɗo majaʼam a Mbərom mungwalay aya wa. Ti zlak ayak à wulen a kwanay ahay inde nà, tinen kawa təman ahay, aday cəkəbay tinen nə kawa kəla kiɓe ahay. 16Ki sənen atan nà, pi mer su way a tinen aya wa. Anga jəgem i wahay buway kulibay. Matanan iyam ɗukwen i wahay maka kulibay re. 17Matanan dədezl si sé lele awan, i wahay wan lele cite re. Sé lelibay a ɗukwen i wahay wan lelibay aya cite. 18Sé lele cəna, i wahay wan lelibay a kulibay, sé lelibay ite, i wahay wan lele aya kulibay re. 19Sé sə wahay wan lele aya bay ata cəna, ti gaɗ anan, ti lar anan ù uko inde. 20Matanan, ki sənen anan ɗo majaʼam a Mbərom mungwalay aya nə pi mer su way a tinen aya wa.» 21«Sənen anan pi zek wa lele re: Saa zla à bahay a Mbərom inde nà, ɗo sə ngumo “Bahay, bahay” ataya fok bay. Əna saa dəzle cəna, ɗo sa ga way kawa sa zlan à nga anà Bəbay uno, winen mə njahay a à mburom ata awan. 22Kə̀ dəzlek pə luvon saa ga sariya ata asanaw nà, ɗo ahay bayan aya ti ja: “Bahay, bahay, ma mak anan anan ʼam a Mbərom anà ɗo ahay tə sləmay anak, mə rəzlak anan setene ahay tə sləmay anak, ma gak masuwayan sə way ahay bayak a tə sləmay anak a re.” 23Əna ni jan atan nà: “Kula nə sənak kwanay a bay jiga awan. Zlen ayak à man uno wa, kwanay ɗo sa ga sədœk ahay.”» 24«Natiya kutok, ɗowan a nə kuwaya kə̀ slənek ʼam uno a anaya, aday kə̀ ɗəfak anan apan lele cəna, winen a a ga minje tə ɗowan a inde ma san way awan, winen a han anan doh a anahan pə pəkəraɗ. 25Iven a ga, zəlaka a haway, aday vəvara a ga, a ɓal anan doh ata, əna hwiya kə̀ mbəzlak anan bay, anga doh ata ma han a pə pəkəraɗ. 26Aday ɗowan a kə̀ slənek anan ʼam uno a anaya, aday kə̀ ɗəfak anan apan bay ite nà, ata winen a ga minje tə ɗowan a inde ma san way a bay awan. Winen a han doh anahan pə wiyen. 27Iven a ga, zəlaka a haway ahay, vəvara a ga, a ɓal anan doh ata awan, a mbazl gərep gərep hele hele.» 28Yesu a ndav anan ʼam anahan ataya cəna, wazo anahan ata a gan wadan wadan anà ɗo ahay. 29Anga winen a ɗakay anan way nə kawa ɗo sə mazlaɓ bina, kawa miter sə Tawrita ahay itəbay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\