Mata 8

1Yesu a ndav anan atətak way anahan ataya nà, a dazay ahay à ɓəzlom ata wa, aday ɗo ahay bayak a tə pərahan azar. 2Ɗowan a inde à man ata, winen ɗo mə dugwaɗ awan. A zlak ayak pə cakay ana Yesu, a dukwen gərmec ù vo, a wa: «Ba Məduwen, kà zlak anak à nga nà, ki mba apan sa mbar nen aday zugol uno â ndav ite.» 3Yesu a ndəɗoy anan alay anahan, a laman, aday a jan kutok, a wa: «U no, mbar! Zugol anak kə̀ ndəvak.» Kwayanʼa ɗowan a mə dugwaɗ ata a mbar acəkan. 4Yesu a jan asa, a wa: «Sləne lele, kâ sa təkəren ləbara a anan anà ɗowan bay, əna zla saa kan zek anà ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom, â zəzor iken. Aday varan way a Mbərom kawa ana Tawrita a Musa sa ja ata awan, aday ɗo ahay tâ san apan zugol anak kə̀ ndəvak.» 5Natiya kutok, Yesu a zla à wulen su doh sə Kafarnahum. Bahay sə suje ahay a inde à man ata awan, winen nà, Ruma ahay. A həɗek pə cakay ana Yesu saa cəce panan maməzek. 6A jan, a wa: «Ba Məduwen, ɓile uno a inde, winen mə nahay a àga nen. Winen ma mac saray aya awan, a ga ɗəce tə mindel.» 7Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Ni zlak ayak saa mbar anan.» 8Bahay sə suje ata a jan, a wa: «Ba Məduwen, na slak aday sa jəka ki zla àga nen ata bay. Əna ja ʼam a kərtek cəna, ɓile uno ata i mbar asanaw? 9Nen a aday nà, bahay uno ahay ɗukwen inde, aday nen nə bahay sə lavan nga anà suje ahay bayan aya re. Na sak a jan anà ɗowan a kərtek a: “Zla tiya”, i zla. Na sak a jan anà ɗo hinen: “Hayak à man a anan”, i nay ahay. Na sak a jan anà ɓile uno: “Ga natiya”, i ga anan acəkan.» 10Yesu a sləne ʼam anahan ataya cəna, a zlan à nga lele. A jan anà ɗo sə pərahan azar ataya awan, a wa: «Nen apan ni jak ikwen tə ɗiɗem a həna: Kula na tak anan à nga anà ɗo sa ɗaf upo nga lele kawa ɗowan a anan à wulen su ɗo sə Isəraʼila ahay bay. 11Ni jak ikwen: Ɗo ahay bayak a, ti i halay ahay nga kwa pə daliyugo ahay wa fok, ti i pa way à bahay a Mbərom tatə Ibərahima, tatə Isiyaku, aday tatə Yakob. 12Əna ɗo sa jəka tinen abay mə walay aya bugol saa pa ʼam sə bahay a Mbərom ataya nà, ti gucey atan uho ì iɗe zənzen a inde. À man ata nà, ti i yam aday ti i rac slan.» 13Yesu a dazlan sa jan anà bahay sə suje ata awan, a wa: «Zla way anak agay! I tərak kawa ananak a sa ɗaf upo nga ata awan.» À alay ata awan ite, ɓile anahan ata a mbar acəkan. 14Aya, Yesu a zla àga Piyer. A dəzle cəna, a tan ayak à nga anà jəje ana Piyer nà, winen mə nahay a, nga a ɓərzlan. 15Yesu a laman alay anà uwar ata awan, aday nga a sə ɓərzlan ata a ndalay panan. A slabak, a dan way sa pa anà Yesu. 16Suko anahan a ga cəna, ta ran ahay ɗo sə ɗəvac azar aya bayan awan, tinen tə setene aya à nga inde. Yesu a razl anan setene ahay ta ʼam anahan sa jan atan, aday a mbar anan ɗo sə ɗəvac ataya fok. 17A ga matanan ata aday ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya sa ja ata â təra, a wa: «Winen nà, kə̀ gəɓak puko wa bəle a mənuko, kə̀ tavakak anan puko wa ɗəvac ana mənuko ahay.» 18Yesu a canan anà man su ɗo pə cakay anahan ata nà, a jan anà njavar anahan ahay tə̂ takas way a tinen pa day uho sə bəlay. 19Miter sə Tawrita a inde, a həɗəken ayak pə cakay ana Yesu, a jan, a wa: «Miter, nen ni pərahak azar kwa aha fok.» 20Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Hwehwe ahay nà, məke a tinen ahay inde, məvuhom sa nga mburom ahay ɗukwen, doh a tinen ahay inde, əna nen Wan su Ɗo nà, man sə nahay uno inde saa man uda ibay.» 21Ɗowan a maza à wulen sə njavar a Yesu ahay wa a jan, a wa: «Ba Məduwen, u no sə pərahak azar, əna vuro cəveɗ nâ zla agay, nâ saa lay anan ahay bəbay uno aday.» 22Yesu a mbəɗahan apan ite, a wa: «Mbəsak anan məsinde ahay tâ la məsinde a tinen ahay. Iken, hayak, pəruho azar.» 23Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a ján way anahan à kwalalan inde tə njavar anahan ahay. 24Tinen apan ti zla kutok, vəvara məduwen a a slabak kwayanʼa pa nga sə aʼam. Məsugurndolon sə miresl sə aʼam a slabak, a njəvek ayak à kwalalan inde. Ata Yesu nà, winen apan i njak ahan. 25Njavar anahan ataya ta nay apan, tə pəɗek anan, ta jan, ta wa: «Ba Məduwen, mənuko apan ɗi lize. Tam mənuko ite!» 26Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «Kə jəjiren nà, angamaw? Kə ɗəfen upo nga bayak a bay kələɗaw?» Coy Yesu a slabak hərom, a gafan ʼam anà maɗ, a jan anà məsugurndolon sə aʼam ahay tə̂ mbəsak sa ɓal. Ɗekek, atə maɗ tə aʼam tə tavay acəkan. 27Way ata a gan masuwayan anà ɗo ataya bayak awan. Anga nan ta ja, ta wa: «Ɗowan a anan ata nà, ɗo maw? Kwa atə maɗ tə məsugurndolon sə aʼam ahay ɗukwen tə ɗəfan apan!» 28Pə dəɓa anahan a wa nà, Yesu a dəzle pa ʼam sə bəlay, pa day uho su kon sə Gadarena ahay. À man ata nà, ɗowan aya inde cew, tə setene aya à nga inde. Tinen aday nà, ta ga zlawan cəveɗabay. Anga nan, ɗo ahay tə mbəsakak sa zla ta man ata awan. Ɗowan ataya ta nay ahay à wulen sə jəvay ahay wa, tə zlangay tatə Yesu. 29Tə canan à Yesu cəna, ta zlah pi zek, ta wa: «Iken Wan a Mbərom, kə pəlay pumo wa həna kwayanʼa nə maw? Ka nak sa naa ga alay tə manay kwayanʼa mənjəna alay a Mbərom sa ɗaf ata sə dəzley ahay ca ɗaw?» 30Ta man a tinen ata dəren mənjœk nà, gadura ahay inde, tinen apan ti rac apa. 31Setene ataya tə cəce pə Yesu a wa, ta wa: «Kak a nak sa razl manay nà, varan umo cəveɗ mə̂ ndərmaɗ à gadura a anaya inde.» 32Yesu a jan atan kutok, a wa: «Zlen uda awan!» Tə zləray ahay ù ɗo ataya wa, ta zla à gadura ahay inde. Gadura ahay fok ite, ta haw kwa pa zar kon wa, tə dazak ayak kwa pa ʼam məgujeguje wa à bəlay inde, tətah, tə lize uda awan. 33Ɗo sa gan nga anà gadura ataya ta haw à wulen su doh. Ta jan anà ɗo ahay way a sə təra pu ɗo cew ataya awan, aday pə gadura ahay re. 34Ɗo sə wulen su doh ahay fok, ta nay saa zlangay tə Yesu. Tə canan cəna, tə dubok anan Yesu, aday â zla ù kon a tinen ata wa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\