Mata 9

1Natiya kutok, Yesu a ján à kwalalan inde maza awan, a takas bəlay, a ma way anahan à Kafarnahum, wulen su doh anahan. 2À wulen su doh ata wa, ɗowan aya inde tə gəɓan ahay ɗo pə lala, winen mə təra à məndak awan. Yesu a canan anà aɗaf nga a tinen ata cəna, a jan anà ɗowan a mə təra à məndak ata awan, a wa: «Dəna uno, kə̂ jalay awan sabay. Nə pəsek anan ines anak ahay coy.» 3Aya əna, miter sə Tawrita ahay inde à man ata awan, tə jalay nà: «Ɗowan a anan, winen apan i jənan pa ʼam anà Mbərom.» 4Yesu a san abayak nga a tinen ata zle coy. Anga nan a wa: «Kə jilen way lelibay a matanan à mivel a kwanay inde nà, angamaw? 5Ma da ʼam a nə maw? Sa ja: “Nə pəsek anan ines anak ahay” ata ɗaw, kabay sa ja: “Slabak, zla” ata ɗaw? 6Əna u no kə̂ sənen apan lele, nen Wan su Ɗo nà, məgala uno inde sə pəsen anan ines à ɗo ahay pə daliyugo.» A jan anà ɗowan a mə təra à məndak ata: «Slabak, gəɓa lala anak, zla agay!» 7Ɗowan ata a slabak, a zla way anahan agay acəkan. 8Ɗo ahay tə canan anà way ata cəna, tə jəjar pi zek, aday tə həran nga anà Mbərom, anga kə̀ varak anan mazlaɓ matanan ata anà ɗo zənzen aya awan. 9Yesu a slabak à man ata wa asa, a zla way anahan. Winen apan i zla ata nà, a canan à ɗowan a inde tə ngaman Mata, winen mə njahay a ù doh sə cakal jangal. Yesu a canan cəna, a jan: «Pəruho azar!» Mata a slabak, a pərahan azar acəkan. 10Tə njahay pə tuwez àga Mata kutok, Yesu tə njavar anahan ahay. Aday ɗo sə cakal jangal ahay tu ɗo sə atahasl azar aya bayak a ta zlak ayak re. 11Farisa ahay tə canan anà way ata cəna, tə cəce pə njavar anahan ataya wa: «Miter a kwanay nà, a pa way pə kərtek a tu ɗo sə cakal jangal ahay, aday tu ɗo sə atahasl ahay nà, angamaw?» 12Yesu a sləne anan lele nà, a jan atan, a wa: «Ɗo ɗəvac a bay cəna, a gan may anà ɗo sə disise bay, si ɗo sə ɗəvac ahay. 13Aɗəka bay, zlen saa tətak nà, ʼam a ma ja à Deftere a Mbərom inde a anan: “U no ɗo ahay tâ gan sumor ì zek ahay, bina u no tə̂ vuro gənaw ma sla dungo aya bay.” Nen a aday ɗukwen, na nay ahay sa naa ngaman anà ɗo sa ga way lele ataya bay. Əna na nay ahay nà, sə ngaman anà ɗo sə atahasl ahay.» 14Natiya kutok, njavar a Yuhana ahay tə cəce pə Yesu wa, ta wa: «Manay tə Farisa ahay, ma ga sumaya kutok nà, njavar anak ahay nə ta ga itəbay angamaw?» 15Yesu a mbəɗahan atan apan, a wa: «A ga pikwen nà, ɗo mə ngamay aya à man sə gəɓa dalay nà, ti mba apan sa ga sumaya itəɗaw? Matanan bay! Əna pa pac a ɗo sə gəɓa dalay ata, tə bənak anan à wulen a tinen wa nà, ata ti ga sumaya kutok. 16«Matana re, waya sə tapay zana wiya a pə zana anahan məduwer a anaw? Ibay. Anga à man sə banay anan nà, məgabal sə zana wiya ata i zəga anan apan məke ana zana məduwer ata awan, i ngəraw. 17Matana re, ɗowan sa mbaɗ mahay mə kwasay a bay a à mbulo sa zlay məduwer a ɗukwen ibay. Anga mahay mə kwasay a bay ata kà sak a kwasay nà, i ngəraw anan mbulo sa zlay a məduwer ata awan, aday mahay ɗukwen i mbaɗ à məndak, mbulo sa zlay kə̀ nəsek asa re. Anga nan, suwan sa mbaɗ mahay mə kwasay a bay à mbulo sa zlay wiya awan. Ata, awan saa nes ɗukwen ibay.» 18Yesu winen apan i ja ʼam anahan ataya nà, ɗowan inde winen bahay awan, a zlak ayak. A dukwen gərmec ù vo anà Yesu, a jan, a wa: «Dəna uno kə̀ məcak həna. Hayak àga nen. Kâ ɗaf apan alay anak aday â mbar ite.» 19Atə Yesu tə njavar anahan ahay tə slabak, tə pərahan azar. 20Uwar a inde à man ata ite, winen ɗəvac a, ava kuro nga cew. Mez winen apan i pəkan ahay à kutov wa. Anga nan, a nay ahay à wulen sə ɗo ahay ta sə dəɓa a Yesu. A dazlan, a laman alay nec anà ʼam sə zana ana Yesu. 21A jalay nà: «Kak nə njaɗak sə laman anà zana anahan a cəna, ni mbar asanaw!» 22Yesu ite a mbəɗa ʼam pə uwar ata, a canan, aday a jan: «Mazar uno, kə̂ jalay awan bay, aɗaf nga anak pi nen ata kə̀ mbərak iken.» À alay ata awan ite, uwar ata a mbar acəkan. 23Yesu a dəzle àga bahay ata awan. A canan anà ɗo sa fa gingec ataya pi zek tu ɗo sa yam ataya fok nà, 24a jan atan, a wa: «Zlen à man a anan wa, anga dəna a anan kə̀ məcak bay. A njak ahan ca.» Man su ɗo ataya tə mbasay apan. 25Ta razl anan ɗo ahay fok uho lele nà, Yesu a zla ù doh à man sə məsinde, a bənan anan alay anà dəna ata awan. Dəna ata a slabak hərom. 26Matana kutok, ləbara ata a ta ʼam təɗay pə daliyugo ata fok. 27Yesu a slabak à man ata wa asa, a zla way anahan. Pə cəveɗ anahan ata kutok, hurof ahay cew tə pərahan ayak azar, tinen apan ti zlah, ta wa: «Iken wan a Dawuda, mâ gak ì zek wa ite!» 28Yesu a zla ù doh lele nà, hurof ataya tə həɗəken ayak pə cakay. Yesu a cəce patan wa, a wa: «Kə ɗəfen upo nga ni mba apan sa mbar kwanay acəkan ɗaw?» Tə mbəɗahan apan, ta wa: «Ayaw, mə ɗəfak apak nga.» 29Natiya kutok, Yesu a laman atan alay pə iɗe, aday a wa: «Â tərak ikwen kawa ana kwanay sə ɗəfay upo nga ata awan.» 30Iɗe a tinen ahay tə təɓa acəkan ngurret. Pə dəɓa wa nà, Yesu a gafan atan ʼam pi zek wa lele, a wa: «Kâ sa təkəren anan ʼam a anan anà ɗowan bay jiga awan.» 31Əna tinen ta zla cəna, tə təker anan ləbara a Yesu kwa aha pə daliyugo ata fok. 32Ɗowan a abay hurof ataya tinen apan ti zla way a tinen mba, ɗo ahay tə gəɓan ahay ɗowan a inde anà Yesu. Ɗowan ata a ja ʼam bay, winen maandak awan, anga setene inde anan à nga. 33Yesu a razl anan setene ata awan, aday ɗowan a maandak ata a dazlan sa ja ʼam kutok. Way a sə təra ata a gan masuwayan anà ɗo ahay. Anga nan ta ja, ta wa: «Way kawa həna anan ata, ɗowan kə̀ canak anan kula à Isəraʼila bay fok.» 34Aya əna, Farisa ahay ta wa: «Sə varan məgala sa razl anan setene ahay nà, bahay sə setene aya awan.» 35Yesu a bar à wulen su doh ahay, aday a zla pu kon pu kon. Winen apan i tətakan anan way anà ɗo ahay ù doh sə wazay ahay. A taa wazan atan ləbara sə bahay ana Mbərom mugom awan. Kə̀ mbərak anan ɗo sə ɗəvac a tinen ahay fok, pi zek tu ɗo mə təra à məndak aya fok re. 36Yesu a canan anà man su ɗo ata cəna, ta gan ì zek wa, anga ta yak nga, tə dawarak kawa təman mənjəna ɗo sa gan atan nga ataya awan. 37Natiya kutok, a jan anà njavar anahan ahay, a wa: «Way sa pa inde à guvo bayak a sə halan nga, əna ɗo sə halan nga aya ta kac ike. 38Suwan gen anan kem anà bahay sə guvo awan, â zəga anan ɗo ahay à guvo, anga sə halan nga anà way sa pa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\