Filipi ahay 1

1Sə vindek ikwen ayak ʼam a anan nà, nen Pol tə Timote, manay ɗo si mer su way a Yesu Almasihu ahay. Ma jak anan ayak ʼam anà ɗo sə lavan nga anà egliz ahay tu ɗo si mer su way a kwanay ahay fok à egliz inde. Aday ma jak anan ayak ʼam anà ɗo sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu azar aya à wulen su doh sə Filipi ata inde fok re. 2Mbərom Bəbay a mənuko tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko tâ gak ikwen sumor aday tə̂ varak ikwen zay a tinen. 3Kwa siwa nə bayakak pə kwanay cəna, nə ngəran anà Mbərom anga kwanay. 4À alay a nen apan ni gan amboh à Mbərom anga kwanay fok cəna, hwiya na ga nà, tə ataslay mivel awan. 5Nə ngəran à Mbərom, anga kwa pə ana kwanay sə təma Yesu Almasihu à mivel a kwanay inde nà, mənuko apan ɗi ɗakay anan ləbara anahan mugom a pə kərtek awan. 6Mbərom kə̀ dazlak anan sa ga mer su way lele awan, à mivel a kwanay inde. Aday na san zle, i pərahan azar sa ga matana awan, hus i ndav a wa pə luvon a Yesu Almasihu saa may ahay ata awan. 7Nen nə pəlay kwanay tə ɗiɗek awan. Kak nə bayakak way matanan anga kwanay nà, wita lele. Bina kwa nen à dangay, kwa nen apan ni təker anan ləbara a Yesu mugom a aday sə ɗakay anan ɗiɗem anahan təkeɗe nà, mənuko a fok ɗə japak à sumor a Mbərom a su go ata inde re asanaw! 8Natiya ɗukwen, Mbərom a san zle, nə pəlay kwanay tə mindel kawa ana Yesu Almasihu sə pəlay mənuko ata awan. 9Aday amboh uno sa ga anga kwanay ata nà, natiya: U no asan zek a kwanay â zəga pa ʼam pa ʼam. Matanan ki sənen sə gəzlan alay pi zek wa anà way ahay tə cəveɗ ɗiɗek awan. 10Ata ki sənen sə gəzla anan way lele aya pi zek wa tə way lelibay aya awan, aday hus pə luvon a Yesu Almasihu saa may ahay ata nà, hwiya ki njihen mənjəna sa ga ines, ɗo cəncan aya awan. 11Ki gen nà, way lele aya hwiya, aday saa varak ikwen məgala ata nà, Yesu Almasihu awan. Ata ɗo ahay ti ca pi mer su way a kwanay a lele ataya nà, ti zambaɗ a Mbərom, aday ti həran nga. 12Matanan mərak uno ahay, u no sənen anan way a anan lele: Ɗəce a su to nga həna ataya nà, ta mak zek aɗəka nə sə ɗakay anan ləbara a Yesu mugom awan. Ta ma zek sə ɗakay anan nə pa ʼam pa ʼam, bina ta mbak apan sə tavay anan mer su way aɗəka bugol bay. 13Natiya suje ahay à gulom su doh ana bahay a anan, tu ɗo a azar aya fok, ta san zle nen həna à dangay nà, anga nen ɗo sa ga mer su way a Yesu Almasihu. Ta ban nen nà, anga nan. 14Ləbara sə aban nen a anan ata nà, kà mak anan zek anà ɗo a mənuko azar aya bayak a aɗəka, sə ɗakay anan ləbara a Yesu mənjəna sə jəjar bugol. Ta ma nga sə ɗakay anan ʼam a Mbərom nà, pa ʼam pa ʼam. 15Tə ɗiɗem a nà, ɗo ahay inde tinen apan ti ɗakay anan ləbara a Yesu Almasihu nà, sə sərak anga nen. Əna ɗo azar aya ite nà, tinen apan ti ɗakay anan nə tə mivel kərtek awan. 16Tinen, ta ga mer su way ata nà, anga tə pəlay Yesu Almasihu. Ta san zle, ta ban nen à dangay ɗukwen pi mer su way ata wa re. 17Aya əna, ɗo a sə ɗakay anan ləbara a Yesu Almasihu sə sərak anga nen ataya nà, abayak nga a tinen aya nə lelibay jiga awan. Ta ga matanan nà, anga ta gan may sə zəga anan ɗəce uno à dangay aɗəka bugol. 18Cəkəbay, kwa â ga nə ɗo ataya tə ɗakay anan ʼam a Mbərom a nə tə mivel kərtek awan, kwa â ga nə tə mivel kərtek a bay təkeɗe nà, munapanaw! Ləbara a Yesu Almasihu aɗəka nà, kà tak ʼam coy. Wita, i cəɓo bay, nen nə taslay aɗəka nà, mivel. Ni taslay anan mivel nə kwa siwa siwa fok, 19anga na san zle, way a su to nga ataya fok ti ma zek aɗəka nà, sa tam anan sifa uno à ɗəce wa. I təra matanan nà, anga amboh a kwanay sa ga, aday anga maməzek ana Apasay a Yesu Almasihu a sə slənay ata awan. 20Way a nen sə pəlay aday na ɗaf apan nga ata nà, u no nə â təra, i go waray bay. Kwa â ga nə həna, kwa â ga nə siwa siwa, kwa nə məcak, kwa nen tə sifa awan, u no nà, zek uno â həran nga anà Yesu Almasihu tə ɗiɗek a hwiya. 21Anga həna kəma, kak nə njahak uho tə sifa a nà, nə həran nga nə anà Yesu Almasihu. Aday kak nə məcak ɗukwen, wita suwan re. 22Kak nen inde tə sifa pə daliyugo ɗukwen, lele, anga ni mba apan sa ga mer su way a Mbərom mba. Ni gan may həna nà, anà wura ɗukwen, na san fan bay re. 23Abayak nga uno həna ɗukwen kə̀ gəzlak cew re. Abay na gan may, nâ zla way uno saa njahay pə kərtek a tə Yesu Almasihu à mburom. Ata pi nen nà, suwan nə wita awan. 24Aya əna, tə winen ata təke ɗukwen, suwan nə̂ njahay uho tə sifa awan, anga sa mak ikwen zek aɗəka. 25Wita ɗukwen nə sənak anan coy, i ga zek matana awan. Na san zle ni njahay uho tə kwanay fok, anga aday kə̂ zəgihen anan sa ɗaf nga pə Yesu tə ataslay mivel a lele. 26Natiya kutok, na zlak ayak pə cakay a kwanay nà, ki tislen mivel bayak awan, ki həren anan nga anà Yesu Almasihu, anga nen inde à man a kwanay ata awan. 27Lele a həna kəma, anjahay a kwanay â ga nə lele aday ɗo ahay tâ san kwanay nà, ɗo sa ɗaf nga pa ʼam a Yesu Almasihu ahay acəkan. Natiya, kwa ni zlak ayak pə cakay a kwanay, kwa ni zlak ayak bay, ni sləne ləbara a kwanay a ɗukwen, hwiya ni san kwanay mə tavay a lele ndekərkərre tə mivel kərtek awan, anga ləbara a Yesu mugom awan. 28Aday ni san ki jəjiren anan anà ɗo maniɗe a kwanay ahay kula bay re. Ata ka sak a jəjiren atan bay cəna, ti san tinen nə ɗo mə lize aya awan, aday kwanay nà, kə təmen aɗəka coy. Wita ɗukwen, sa ga anan nə zek a Mbərom awan. 29Mbərom kà gak ikwen sumor anga aday kə̂ ɗəfen nga pə Yesu Almasihu. Əna sumor anahan ata nà, sa ɗaf apan nga cəna coy bay, sa sa ɗəce anga winen a re. 30À alay a nen àga kwanay ata nà, kə cinen anan anà vəram uno sa ga anga ʼam a Mbərom ata awan, aday həna ɗukwen nen apan ni ga vəram ata re. Natiya mənuko fok ɗə japak sa ga vəram ata kawa ana kwanay a həna, kwanay a uda ata re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\