Filipi ahay 4

1Natiya, mərak uno ahay, tiven njənjan à cəveɗ a Mbərom inde, kawa anuno sə ɗakak ikwen anan ata awan. Nə pəlay kwanay bayak awan, aday haway a kwanay u go re. Nen mə taslay mivel awan anga kwanay a fok, ni həran nga anà zek anga kwanay car uno ahay. 2ʼAm uno inde anga uwar a cew a anaya re, atə Evodi tə Sintike. Na gan may nà, tə̂ təma anan ʼam a anan: Abayak nga a tinen â təra nə kərtek, anga tinen ɗo ana Yesu Almasihu ahay. 3Aday iken ite məndala uno Suzugos, nə cəce panak nə, man zek anà uwar a cew ataya ite. Manay tə tinen, mə rəzlak anan à nga wa sə ɗakay anan ləbara a Yesu mugom awan. Manay nà, atə uwar ataya awan, tatə Kəleman, aday tu ɗo si mer su way a azar aya fok, ma gak mer su way pə kərtek awan. Tinen a fok, Mbərom kə̀ vindek a sləmay a tinen à ɗerewel su ɗo tə sifa aya inde. 4Kwanay nà, tislen mivel kwa siwa siwa fok, anga kwanay ɗo a Yesu ahay. Aday ni mənahan ayak nà, anà ʼam anan re. Tislen mivel. 5Sumor a nà, lele a kwanay â kay uho pa ʼam sə ɗo ahay fok, tə̂ canan. Sənen apan, Bahay a mənuko Yesu nà, winen inde tə kwanay. 6Matanan, kə̂ jilen awan bay, əna way a kwanay sa gan may ahay fok nà, ɗiken anan anan à Mbərom aɗəka. Dəbuken anan Mbərom, gen anan amboh, aday ngəren anan re. 7Ki gen matanan nà, Mbərom i varak ikwen zay anahan. Zay ata nà, ɗo zənzen a i gəzlan alay sa san a kula bay. Zay ata i ba anan mivel a kwanay tə abayak nga a kwanay ahay pə ajalay nga ahay wa, anga kwanay ɗo ana Yesu Almasihu ahay. 8Mərak uno ahay, ni zəgahak ikwen anan ayak apan ʼam uno aya inde həna. Way ahay inde nà, təɗe sə jalay apan. Matanan kutok, bayiken pə way ɗiɗek aya awan, aday pə way tə mazlaɓ aya re. Bayiken pə way təɗe aday sa ɗaf apan nga ataya awan, tə way cəncan aya awan. Bayiken pə way mə rəɓa aya awan aday tə way təɗe sə həran nga ataya awan. Way a anaya fok nà, tinen lele, way tə mazlaɓ aya awan. 9Way a nen sə ɗakak ikwen anan, aday kə təmihen anan ataya nà, gen matanan. Aday way a kə slənen pi nen wa, aday kə cinen uno nen apan ni ga ataya nà, gen matanan re. Natiya, Mbərom, ɗo sə varak uko zay ata, i njahay tə kwanay kutok. 10Nə ngəran anà Yesu Almasihu, Bahay a mənuko, nə taslay mivel bayak awan, anga kə njiɗen sə bayakay ahay upo miza awan. Tə ɗiɗek a nà, abay ka taa bayiken ahay upo way anahan. Aday həna alay a kà zlak pikwen wa bayak a, kə njiɗen alay a sə dəzle anan ahay upo bəse bay. 11Kâ sa bayiken na ja matanan nà, anga sa jəka way a kuco ata bay. Matana bay, anga nə sənak iɗe sə njahay zay tə way a inde upo ata kwa kəkəma fok. 12Nə sənak mətawak, aday nə sənak anjahay su ɗo zlile a re. Nə sənak anan way ahay cara cara fok. Nə sənak arah, aday nə sənak anahay ta may re. Nə sənak iɗe à sə njahay tə way a vasa vasa à alay inde, aday nə sənak iɗe à sə njahay mənjəna way à alay inde re. 13Natiya, ni mba apan sə səmen à way ataya fok nà, anga məgala a Yesu Almasihu a sə vuro ata awan. 14Kwa â ga nə matanan dəp nà, ki gen lele ta su mo zek à ɗəce uno ahay inde. 15Kwanay ɗo sə Filipi ahay, bayiken pə alay a nen sə ɗakak ikwen anan ləbara a Yesu mugom a kurre ata aday. À alay a nen sə slabak pə daliyugo a kwanay Makedoniya wa ata nà, su mo zek nə, kwanay ɗəkɗek, bina egliz miza inde kà mak uno zek anga sa man zek anà ʼam a Mbərom nà, ibay. 16À alay a nen à wulen su doh sə Tesaloniki ɗukwen, ka taa men uno zek pə way a sa taa kuco ataya re. 17Kâ sa bayiken, na ja matanan nà, anga sa jəka nə dubok pikwen wa way ata bay. Əna nə taslay mivel aɗəka nà, anga na san zle Mbərom i ɗaf pikwen alay sə meskefe anahan anga way a kwanay sə vuro ata awan. 18Nə təmahak way a kwanay a sə sləno anan ahay Epafəroditus ata awan. Na ca apan nà, bayak awan, ni ga ɗəce sə awan sabay re. Way a kwanay a sə sləno ahay ata nà, lele. Kə viren nà, anà Mbərom. I təma anan, a zlan à nga re. 19Mbərom a aday nà, awan a a kəcan à alay inde bay, anga winen a kərtek məduwen awan. Natiya, i mba apan sə varak ikwen kwa ma fok tə alay a Yesu Almasihu. 20Ɗo ahay fok tə̂ zambaɗ a Mbərom Bəbay a mənuko pa sə viyviya awan. Amen! 21Jen anan ʼam ù ɗo a Yesu ahay fok kərtek kərtek tə sləmay a Yesu Almasihu. Mərak a mənuko həna à man a anan ataya fok ta jak ikwen ayak ʼam re. 22Aday ɗo a Yesu a azar aya fok ta jak ikwen ayak ʼam re. Mə zakan a jiya nà, anà ɗo sa ga mer su way àga bahay sə Ruma ahay. 23Bahay a mənuko Yesu Almasihu â gak ikwen sumor anahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\