Filemon 1

1Nen Pol sə vindek ayak ɗerewel a anan à dangay wa. Ta ban nen nà, anga sləmay ana Yesu Almasihu. Sə vindek ayak nə manay tə Timote, akiken car a manay Filemon. Iken, ɗo sa ga mer su way a Mbərom kawa manay a re. 2Mə vinden ayak ɗukwen, anà ɗo a Yesu ahay sa taa halay nga àga iken ataya awan, tatə Afiya mərak a nuko uwar ata awan, tə Arkipus ɗo sə rəzlen à nga wa anà mer su way kawa mənuko a re ata awan. 3Mbərom Bəbay a mənuko tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko tâ gak ikwen sumor aday tə̂ varak ikwen zay a tinen. 4Filemon, mərak uno, nen apan ni gan amboh à Mbərom anga iken cəna, nə mbəɗek anan à nga wa sə ngəran anga iken bay re. 5Anga nə slənek ʼam sə asan zek anak sa gan anà ɗo a Yesu ahay fok ata awan. Aday aɗaf nga anak pə Yesu Almasihu ɗukwen inde lele re. 6Nen apan ni gan amboh anà Mbərom, anga aday aɗaf nga a sə japay numo à sləmay a Yesu Almasihu inde ata, â mak umo zek sa san magwagway a mənumo sa njaɗ à alay anahan wa ata awan. 7Mərak uno, nə taslak mivel tə mindel, aday kə bənak uno mbac re, anga asan zek anak kə̀ varak anan ataslay mivel anà ɗo a Yesu ahay. 8Natiya, way uno sə cəce panak nà, həna: Abay ni mba apan sa jak ayak nà, ga natiya, anga nen ɗo maslan ana Yesu Almasihu. 9Əna suwan nə dubok iken a dubok, anga mənumo tə asan zek awan. Ca apan, sə vindek ayak nà, nen Pol, ɗo məceɗ awan, nen à dangay anga sləmay ana Yesu Almasihu. 10Nə dubok iken nə, anga Onesimus, ɓile anak, winen kə̀ tərak ɗo a Yesu anga nə ɗakak anan anan ʼam a Yesu à dangay à man ana awan. Wan ata nà, winen kawa wan uno awan. 11Abay a taa mak zek bay, əna həna aɗəka nà, i mak zek aday i mo zek ì nen re. 12Anga nan, nen apan ni mak anan ayak pə cakay anak. Winen a aday nà, kawa zek uno awan. 13Bina, həna nen à dangay anga ləbara a Yesu mugom a ata nà, u no abay ni mbəsak anan pə cakay uno awan, anga aday i mo zek à yime anak inde. 14Əna u no sa ga way ata mənjəna iken sə vuro ahay apan cəveɗ bay ata bay. U no sa gak bəlaray su go sumor bay. Lele a nà, iken a ki gan may way anahan. 15Izəne, Mbərom a varan cəveɗ anà Onesimus sə gəzla nga tə iken mənjœk nà, anga aday kâ sa njaɗ anan way anak pa sə viyviya awan. 16Anga həna nà, winen ɓile aɗəka cəna coy bay. A zalay ɓile anga winen mərak a mənumo lele a kutok. Nen nà, nə pəlay anan tə mindel. Iken ɗukwen nà, pəlay anan nə, zal nen, anga winen ɗo zənzen awan, aday winen ɗo ana Yesu Almasihu kutok asa. 17Anga nan kutok, kak mənumo ta car acəkan nà, təma anan Onesimus lele kawa kə təma ɗukwen nen awan. 18Kwa abay â ga nə kà gak anak mer su way lelibay awan, kabay â ga nə gudire anak inde apan dəp nà, mbəsak anan ʼam a pa nga uno awan. 19Sə vindek ayak ʼam a anan nə nen Pol awan: Ni hamak anan. Əna ka san apan zle asanaw? Nen ɗukwen na gak anak sumor ta sə ɗakak anan ʼam a Mbərom biɗaw? 20Matanan mərak uno, kem, go sumor anga Bahay a nuko, tuslo mivel anga Yesu Almasihu ite. 21Nə vindek ayak ɗerewel a anan aday nà, anga na san zle ki ga anan kawa anuno sə cəce panak ata awan. Na san zle ki ga aɗəka nà, zal mbala uno sa gan may ata awan. 22Asa ɗukwen luvo zek tu doh sə nahay ite. Anga nə bayak nà, Mbərom i sləne amboh a kwanay, i vuro cəveɗ sa zlak ayak àga kwanay awan. 23Manay tə Epafəras à dangay nə miya awan anga sləmay a Yesu Almasihu, winen kà jak anak ayak ʼam. 24Matanan, ɗo a anaya ata ɗukwen ta jak anak ayak ʼam re, atə Markus, Aristarkus, Demas tə apan Lukas, tinen ɗo si mer su way a Mbərom ahay pə cakay uno a re. 25Natiya, Yesu Almasihu Bahay a mənuko â gak ikwen sumor anahan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\