Cœn sə zuɓay 1

1Way ana Yesu Almasihu sa ka anan ataya nà, tinen həna. Mbərom a jan anà Yesu â kan anan anà ɗo si mer su way anahan ahay, aday tâ san anan way a sa naa təra bəse ataya awan. Anga nan kutok, Yesu Almasihu a slənay ahay maslay a Mbərom sa kan anan way a anaya awan, anà Yuhana, ɗo si mer su way anahan. 2Natiya awan, Yuhana a side anan pa ʼam sə ɗo ahay, way anahan sə canan ataya fok tə ɗiɗem awan. Kawa sa ja nà, a təker anan ʼam a Mbərom, tə way ana Yesu Almasihu sə ɗakay anan ataya fok. 3Mbərom i ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pu ɗo sə jinge anan ʼam a anan pa ʼam sə ɗo ahay ata awan. I ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pu ɗo sa pak sləmay pa ʼam a anan aday sa ɗaf apan nga ata re. Anga alay ana way ataya i təra ata nà, i sla həna bəse coy. 4- 5Sə vindek ayak ʼam a anan nà, nen Yuhana. Na jan ayak ʼam anà egliz ahay cuwɓe pə daliyugo sə Aziya. Sumor a Mbərom tə zay anahan â ga inde tə kwanay a fok. Atə Yesu Almasihu tə apasay ahay cuwɓe tinen mə njahay a pa ʼam a Mbərom ataya ɗukwen, tə̂ varak ikwen asan zek tə zay a tinen re. Mbərom nà, winen inde kwa həna kabay, winen inde həna, aday azana pa ʼam ɗukwen, winen a re. Yesu Almasihu nà, ɗo sə side ɗiɗem awan. Winen ɗo sə lahan pa ʼam anà ɗo ahay sə slabakay à məke wa, aday winen ɗukwen Bahay a pa nga sə bahay sə daliyugo ahay fok. Winen ɗukwen a pəlay mənuko. Anga nan, kə̀ məcak anga mənuko re. Tə mez anahan, a təmay ahay mənuko ì ines a mənuko ahay wa. 6A təra mənuko, ɗo anahan ahay à bahay anahan inde. A təra mənuko ɗo sa gan mer su way anà Bəbay anahan Mbərom. Ɗo ahay fok tə̂ həran nga anga mazlaɓ anahan tə məgala anahan pa sə viyviya awan. Amen! 7Cen iɗe à mburom! Yesu nà, i nay ahay à matapasl inde. Ɗo ahay fok, ti canan tə iɗe a tinen, aday kwa ɗo sa ndaz anan ataya ɗukwen ti i canan tə iɗe a tinen ahay re. Zahav sə ɗo ahay pə daliyugo ahay fok ti yiman. Acəkan. Amen! 8Bahay Mbərom, Ba Məgala, a ja nà: «Sə dazlan anà way ahay fok nà, nen awan. Aday saa ndav anan wa way ahay fok ɗukwen, nen a re.» Mbərom nà, winen inde kwa həna kabay, winen inde həna, aday azana pa ʼam ɗukwen, winen a re. 9Nen nə Yuhana, mərak a kwanay. Nen ɗukwen mə japay tə Yesu nà, kawa kwanay a fok. Mbərom a ga puko bahay nə pə kərtek awan. Natiya na ga ɗəce anga ʼam a Mbərom ɗukwen kawa kwanay awan, ɗi səmen ɗukwen pə kərtek a re. Nen, nə wazay anan ʼam a Mbərom. Nə tətakan anan ləbara ana Yesu anà ɗo ahay. Anga nan kutok asanaw nà, ta ban nen, tə ɗəfay ahay nen à Patmos, ù kon a à mamasl sə aʼam inde ata awan. 10Apasay Cəncan a a nay ahay upo, pac sə Zlaba a inde. Aday dungo a ndəray ahay à dəɓa uno wa, kawa məzləzlilen. 11ʼAm a a ndəray à dungo ata wa, a wa: «Way a iken saa canan ata nà, vinde anan pə ɗerewel, aday slan anan anà egliz ahay cuwɓe: à Efesus, à Samirna, à Pərgam, à Tiyatira, à Sardis, à Filadelfiya, aday à Lawdikiya.» 12Nə sləne anan cəna, nə mbəɗa ʼam aday ni ca pə ɗowan a su jo ahay ʼam ata awan, nə canan nà, anà lalam ahay ma ɗaf aya pə way ahay cuwɓe, mə ndakay aya ɗukwen tə gura. 13Nə canan anà awan a inde, winen kawa ɗo, à wulen sə way sa ɗaf lalam ataya inde re. Zana anahan pi zek kawa rəkot hus pə gudəba, aday winen ma ɓan dəginegine a hərap tə maslərapa sə gura. 14Sibœk sa nga anahan a ca kawa gugumay herre. Iɗe anahan ahay ta dav nə kawa miresl sə uko. 15Saray anahan ahay ɗukwen ta dav kawa ndəfəre mə gəɓay a ù uko wa ata awan. A ja ʼam ɗukwen, a ndar kawa zəlaka sə dazay à zlinder pə pəkəraɗ ata awan. 16Ɗowan ata nà, mawuzlawazl ahay cuwɓe inde à alay puway anahan, maslalam ma pa awan, a zləray ahay à ʼam anahan wa mbeet. Iɗe anahan a dav nə kawa pac sa dav man ipec ata awan. 17Nə canan cəna, nə slahay duboz pa ʼam anahan, kawa nen ma mac awan, əna a ɗaf upo alay puway, u jo: «Kə̂ jəjar bay! Sə dazlan anà way ahay fok nà, nen awan, aday saa ndav anan way ahay fok ɗukwen, nen a re. 18Nen nà, Ɗo sə Sifa. Nə məcak, aday həna nen tə sifa pa sə viyviya awan. Nə lavan nga anà Amac tə Məke anahan a təke. 19Natiya kutok, vinde anan way anak sə canan, way sə təra həna, aday way saa təra azana pa ʼam ataya re. 20Ni ɗakak anan ʼam ana mawuzlawazl a iken sə canan à alay puway uno inde, tinen cuwɓe ataya awan, tə way sə lalam a cuwɓe mə ndakay aya tə gura ataya awan. San nà, mawuzlawazl a cuwɓe ataya nà, tinen nə maslay a Mbərom sa ba pə egliz ahay cuwɓe ataya awan. Way sə lalam a cuwɓe ataya ɗukwen, tinen nə egliz a cuwɓe ataya re.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\