Cœn sə zuɓay 10

1Pə dəɓa anahan wa, nə canan anà maslay a Mbərom hinen məgala a re, winen apan i dazay ahay à mburom wa. Zana anahan pi zek nà, matapasl, aday winen mə tuweɗ nga nə tə kulay. Iɗe anahan a dav kawa pac sə ipec. Saray anahan ahay ta ca kawa miresl sə uko. 2Ɗerewel cəɗew a inde à alay anahan, mə təɓa awan. A ngazlay saray sə alay puway pa nga sə aʼam, saray sə alay gula nà, pə yugo uho. 3A zlah tə məgalak a kawa ziyel sa yam. Cəna, nə sləne Mbərom a dac tanday tanday saray cuwɓe sə mbəɗahan apan. 4Adac a Mbərom a cuwɓe ataya a ndav nà, abay u no sə vinde anan way a nen sə sləne ata awan, əna nə sləne dungo a ndəray ahay à mburom wa asa, u jo: «Kə̂ vinde anan ʼam ana Mbərom sa dac cuwɓe ataya bay, anga aday ɗowan â san ʼam ataya bay.» 5Maslay a Mbərom a mə ngazlay saray a kərtek pa nga sə aʼam, kərtek pə yugo ata, a ka alay à mburom, 6a mbaɗay dərzalah tə sləmay a Mbərom, a wa: «Mbərom winen inde tə sifa pa sə viyviya awan, winen ɗo sə ndakay atə mburom tə daliyugo tə bəlay. A ndakay mburom tə awan anahan aya təke, daliyugo ɗukwen tə awan a anahan aya təke, aday bəlay tə awan anahan aya təke ite re. Way a saa təra ata nà, winen apan i təra həna bəse kutok. 7Azanan, maslay a Mbərom mə slala cuwɓe ata kà fak anan məzləzlilen anahan nà, Mbərom i ndav anan wa way anahan mi ɗer ata awan, kawa ananahan sa jan panan wa anà ɗo majaʼam anahan ahay kwakwa ata awan.» 8Dungo ana ɗowan nen sə sləne ʼam anahan ata u jo ahay à mburom wa, a wa: «Zla, kâ saa təma anan ɗerewel a mə təɓa ata à alay ana maslay a Mbərom a mə ngazlay saray a pa nga sə aʼam aday pə yugo ata wa.» 9Natiya na zla à man ana maslay a Mbərom ata awan, na jan: «Vuro anan ɗerewel a cəɗew a anan.» U jo nà: «Təma anan, rac anan. I gumak à ʼam inde nà, kawa umam, əna ka sak a səɗak anan cəna, i gak sərekeke.» 10Nə təma anan ɗerewel ata à alay anahan wa, na rac anan. À ʼam inde nà, u gom kawa umam acəkan wanahan. Nə səɗak anan gədek cəna, u go sərekeke. 11Asa tu jo nà: «Zla, kâ sa ma anan ʼam a Mbərom sa ja pə zahav ahay, pu kon ahay, pə slala sa ʼam ahay, pə bahay su kon ataya asa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\