Cœn sə zuɓay 11

1Natiya, tə vuro gusuko à alay inde kawa sukol sə lavay way. Tu jo nà: «Slabak, zla, kâ saa lavay anan doh sə mazlaɓ a Mbərom, lavay anan man sə varan way anà Mbərom, baslay anan ɗo ahay aday tinen apan ti həran nga anà Mbərom ataya awan. 2Əna kâ saa lavay anan gala sə uho ata itəbay, anga Mbərom a kə̀ varak anan anan man ata anà ɗo a azar aya mbala anahan ahay bay ataya awan. Ɗo ataya ti i ngərasl anan wulen su doh à kiya kwa kuro fuɗo nga anahan a cew inde, kawa sa ja nà, luvon mbulo tə səkat cew tə kwa kuro mbərka (1,260). 3À alay ata nà, ni i slənak ayak ɗo sə ɗakay anan ʼam uno ahay cew. Ti man anan ʼam uno anà ɗo ahay à luvon a mbulo tə səkat cew tə kwa kuro mbərka (1,260) ataya inde, ti pak pi zek ɗukwen zana sa zla à məsinde.» 4Ɗo ataya cew a nà, mə tavay aya pa ʼam ana Mbərom, winen Bahay a pə daliyugo ata awan. Ɗo ataya nà, tinen dədazl si sé ahay cew sə ngaman ulivet ataya awan. Aday tinen lalam ahay cew re. 5Ɗowan kə̀ pəlak sa gan atan awan a cəna, uko a nay ahay à ʼam a tinen wa, a vaɗ anan ɗowan ata awan. Natiya, ɗo sa gan may sa nan atan iɗe ahay, ti mac nà, matana awan. 6À alay a tinen apan ti ma ʼam a Mbərom ata nà, məgala a tinen inde sə gafan ʼam anà iven, aday â ga bay. Məgala a tinen inde sə təra anan aʼam mez a re. Aday məgala a tinen inde sa pak məgara pu ɗo sə daliyugo ahay cara cara, kawa sa zlan atan à nga ata awan. 7Ta sak a ndav anan ama ʼam a tinen ata nà, zizœk a inde, i nay ahay à məke sə mərda wa re. Zizœk ata i vaɗ zek tu ɗo a cew ataya awan. I mbasay patan, i nja atan, ti mac. 8Məsinde a tinen aya ti njahay hwiya pə cəveɗ sə wulen su doh a məduwen ata awan. Tə ngaman à wulen su doh ata nà, Sodoma, kabay Misra, kawa sa ja bine maw nà, ta ga ines ataya kərtek awan. Tə daray anan bahay a tinen pə dədom mə zləlngaɗ a nà, à man ata re. 9Ɗo ahay ti nay sa ca pə məsinde ataya nà, à wulen sə zahav ahay wa fok, à wulen sə slala ahay wa fok, à wulen sa ʼam ahay wa fok, aday pu kon ahay wa fok re. Anga nan, tə varak anan cəveɗ anà ɗowan sa la atan bay luvon maakan tə njamde ahay apan kuro nga anahan cew. 10Ɗo sə daliyugo ahay fok ti taslay mivel anga amac su ɗo a cew ataya awan. Ti ga azar uko sa vaɗ ɗo ataya awan, ti varan magwagway ì zek ahay, anga ɗo a Mbərom ataya cew a nà, tə pəkak məgara pu ɗo sə daliyugo ahay, à alay a tinen apan ti ma anan ʼam ana Mbərom ata awan. 11Natiya awan, luvon a maakan ataya tə ler aya kuro nga anahan cew ataya ta ndav cəna, Mbərom a vəzle patan apasay sə sifa anahan, tə slabak way a tinen, tinen tə sifa aya awan. Man su ɗo a sa zlak ayak sa cay ahay patan ataya, ta ma nga pə ajəjar anga zlawan. 12Ɗo a cew ataya tə sləne dungo a jan atan ahay ʼam tə məgalak a kwa à mburom wa, a wa: «Jənen ahay à man a anan!» Ta ján way a tinen deceɓ à mburom à matapasl inde pə iɗe su ɗo a sa nan atan iɗe ataya fok. 13À alay ata cəna, daliyugo a ɓal kəzlek kəzlek. À wulen su doh ata fok, pu doh ahay kuro nà, kərtek a kə̀ mbəzlak. Anga nan re, ɗo ahay mbulo cuwɓe (7,000) fok tə məcak. Ɗo a mə mbəsak a tə məcak itəbay ataya ɗukwen, tə jəjarak bayak awan. Aday tə həran nga anà Mbərom sə bagəbaga mburom. 14Natiya kutok, ɗəce mə slala cew ata kə̀ ndəvak coy, hinen mə slala maakan a, winen apan i nay bəse coy re. 15Pə dəɓa anahan a wa cəna, maslay a Mbərom mə slala cuwɓe awan, a fa anan məzləzlilen anahan ite. Nə sləne dungo ahay məduwen aya tə gungwal à mburom, aday ta wa: «Həna Bahay a mənuko Mbərom tə Almasihu anahan, ti ga bahay pə daliyugo kutok. Mbərom i ga bahay kətanan hwiya pa sə viyviya awan.» 16ʼAm ataya ta ndav cəna, məceɗ ahay kwa kuro cew nga anahan a fuɗo, mə njahay aya pa ʼam ana Mbərom ataya, tə dukwen gərmec ù vo, tə həran nga. 17Ta wa: «Bahay a manay Mbərom, Ba Məgala, iken inde nə kwakwa, həna ɗukwen iken a re. Mə ngərak, anga iken apan ki ga bahay pə daliyugo aday ki lavan nga tə məgala anak awan. 18Ɓa ɗo su kon ahay ta gak mivel, əna alay a ma var a həna, iken ki ga patan mivel ite, ki gan sariya anà ɗo ma mac aya fok. Alay a ki varan magwagway anà ɗo majaʼam anak ahay, anga tinen ɓile anak ahay ata nà, kə̀ dəzlek. Ki varan magwagway anà ɗo anak ahay, anà ɗo sə ɗəfak apan ataya fok, kwa gwaslay ahay, kwa ɗo məceɗ aya awan. Əna ɗo sa nes anan daliyugo ahay ite nà, ki lize atan wa kutok.» 19Pə dəɓa sa ʼam a tinen ata wa cəna, məsudoh su doh sə mazlaɓ a Mbərom à mburom ata a təɓa pangaya. Zəndok sə aɓan ʼam a Mbərom ata uda a cay ike. Cœrœɗ, Mbərom a wuteɗ, tanday a dac apan hohum hohum, daliyugo a ɓal, aday lanja a pəkay ahay səngef səngef bayak awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\