Cœn sə zuɓay 12

1Cəna, nə canan anà awan a à mburom, a ga masuwayan. Nə canan anà ɗo uwar awan, zana anahan pi zek nà, pac. A ɗaf saray anahan ite nà, pə kiya. Mazangalan anahan ɗukwen, sə mawuzlawazl ahay kuro nga anahan a cew, winen kawa jugo sə bahay. 2Uwar ata nà, wan à kutov. Winen apan i wahay bəse coy, kə̀ dəlak anan tə mindel, a han apan. Anga nan, a zlah pi zek tə məgalak awan. 3Nə canan anà awan a inde à mburom asa. Zizœk a inde, winen kawa gədam məduwen awan, a ca ɗəzɗaz. Nga ahay inde apan nə cuwɓe, aday jugo sə bahay ahay pa nga cuwɓe ataya re, ləkam ahay kuro inde anan pa nga. 4A məne anan mawuzlawazl ahay à mburom wa à məndak tə guter anahan. Kərtek pə maakan fok kə̀ gucek ahay à mburom wa. Winen a aday nà, a tavay pa ʼam ana uwar a winen apan i wahay ata, aday kà sak a wahay a cəna, i gəɓa anan wan a mə wahay ata awan, aday i rac anan. 5Natiya, uwar ata a wahay anan wan anahan a nà, mungol awan, aday i i təra bahay tə məgala awan pa nga su kon ahay fok. A wahay anan cəna, tə gəɓa anan, ta haw anan pa ʼam ana Mbərom winen mə njahay a pa man sə njahay sə bahay anahan ata awan. 6Zek ana uwar a kutok nà, a haw, a man à nga à man sa saf inde, à man ana Mbərom a sə lavan anan zek aday tâ gan uda nga ata awan. I i njahay à man ata nà, luvon mbulo tə səkat cew tə kwa kuro mbərka (1,260). 7Kagasl, vəram a slabak à mburom. Maslay a Mbərom inde tə ngaman Mikayel, a ra maslay anahan ahay fok, ta vaɗ zek tə zizœk ata aday tə maslay anahan ahay cite re. 8Əna Mikayel tu ɗo anahan ahay tə mbasay patan, tə rəzlak atan. Anga nan, man sə njahay a zizœk ata tə maslay anahan ahay nə inde à mburom sabay. 9Natiya, ta lar anan zizœk a məduwen ata uho. Zizœk ata nà, winen nə, dədew kwakwa awan sa taa njəkan uda anà ɗo ahay kwakwa pə daliyugo fok ata awan. Tə ngaman bahay sə apasay lelibay aya awan. Sləmay anahan ɗukwen Fakalaw. Tə larak anan à məndak, winen tə maslay anahan ahay fok. 10Cəna, nə sləne ʼam a ndəray ahay kwa à mburom wa, a wa: «Həna nà, Mbərom kə̀ təmak nuko kutok. Kà kak anan məgala anahan. Winen bahay awan. Həna ɗukwen, Almasihu anahan kà kak anan mazlaɓ anahan. Anga həna, ɗowan a sa taa ra ʼam pə mərak a mənuko ahay pə cakay ana Mbərom luvon tə ipec ata nà, tə larak anan ayak à məndak. 11Əna mərak a mənuko ahay tə mbasay apan nə, anga mez ana wan sə təman. Tə mbasay apan ɗukwen, anga ʼam a tinen sə ɗakay anan ɗiɗek ata awan. Tə təmahak sa mac, ta mak anan wa bay. 12Kwanay a həna à mburom ata awan, tislen mivel kutok. Atə dədala tə aʼam kəma, ɗəce anga kwanay kutok wuna! Anga Fakalaw kə̀ dazak ayak àga kwanay, aday ɗukwen winen tə mivel awan, anga a san zle, a mbəsakan alay a bayak a sabay.» 13Zizœk ata a ca apan tə larak anan pə daliyugo kəma, a ma nga sə kukwaran azar anà uwar a sə wahay wan mungol ata awan. 14Əna, uwar ata nà, tə varan bərgaslay sə zləba məduwen awan, aday â fatay way anahan à man sa saf à man a Mbərom sə lavan anan zek aday tâ gan uda nga ata awan. I i njahay à man ata nà, ava maakan tə rita. Zizœk a kawa dədew ata i mba apan sə dəzle apan alay à man ata sabay. 15Anga nan, dədew ata a vənihey aʼam à ʼam wa kawa zəlaka, aday aʼam â hawan azar anà uwar ata, â ra anan. 16Aka aday maw? Dədala kà mak anan zek anà uwar ata awan. Dədala a ta cəɗak, a sa anan aʼam a sa nay ahay à ʼam anà zizœk wa ata fok. 17Zizœk ata a canan à dədala sa san anan aʼam ata nà, a zəga anan mivel anahan sa ga pə uwar ata asa. Anga nan, a ma pə dəɓa saa ga vəram tə gwaslay sə slala anahan a mə mbəsak ataya awan. Tinen kəma, ɗo sə ɗəfan apan anà ʼam a Mbərom ahay, aday sə təma sə ɗakay anan ləbara sa ʼam a Yesu ataya awan. 18Natiya, zizœk ata a zla way anahan saa tavay pa ʼam məgujeguje sə bəlay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\