Cœn sə zuɓay 13

1Cəna, nə canan anà zizœk a inde, a zləray ahay à bəlay wa laɗaɗa. Nga ahay inde apan nə cuwɓe, aday ləkam ahay kuro. Jugo sə bahay ɗukwen pə ləkam pə ləkam. Sləmay lelibay a inde mə vinde pa nga pa nga, sə gənahan anà Mbərom. 2Zizœk ata nà, kawa lungo. Saray anahan aya ɗukwen kawa saray sə dərlinge. ʼAm a ɗukwen kawa ʼam sə ziyel. Zizœk a kawa gədam ata a mbəsakan anan nə gədan anahan, bahay anahan awan, aday məgala anahan məduwen awan. 3Nga anahan a kərtek a nà, a ga nə kawa vivay sə mbəlak məduwen a inde apan, abay i mac anan, əna mbəlak ata kə̀ pasak. Anga nan, vivay anahan ata a gan masuwayan anà ɗo sə daliyugo ahay, tə dazlan sə pərahan azar. 4Fok a tinen aya tə həran nga anà zizœk a kawa gədam ata awan, anga kə̀ varak anan məgala anahan anà zizœk sa nay à bəlay wa ata awan. Tinen apan ti həran nga anà zizœk ata kurkwer re, ta wa: «Waya məduwen a kawa zizœk a anan anaw? Waya saa mba apan sa ga vəram tə winen anaw?» 5Zizœk ata kə̀ njaɗak cəveɗ mənjœk sə həran nga anà zek, aday sə gənahan anà Mbərom. Kə̀ njaɗak cəveɗ sa ga bahay kiya kwa kuro fuɗo nga anahan a cew (42) re. 6A dazlan sə gənahan anà Mbərom: a gənahan anà sləmay anahan, anà man sə njahay anahan a re, aday anà ɗo mə njahay aya à mburom ata fok. 7Kə̀ njaɗak cəveɗ sa ga vəram tu ɗo a Yesu ahay, aday â mbasay patan. Matanan, kə̀ njaɗak məgala sə lavan nga anà slala ahay fok, anà zahav ahay fok, anà ʼam ahay fok, aday anà kon ahay fok re. 8Ɗo sə daliyugo ahay fok ti dukwen gərmec ù vo. Əna ɗo aday sləmay anahan inde mə vinde à ɗerewel su ɗo tə sifa aya inde nà, i dukwen gərmec ù vo itəbay. Mbərom a vinde ɗerewel ata nà, a ban pə ananahan sə ndakay daliyugo wa, aday a varan anan à alay inde anà wan sə təman a ma vaɗ ata awan. 9Natiya, ɗo aday sləmay inde apan cəna, â sləne ʼam a anan: 10Ɗowan a nà, Mbərom a ja nà, sa ban anan, ti ban anan. Ɗowan a nà, Mbərom a ja nà, sə wacay anan tə maslalam ɗukwen, ti wacay anan tə maslalam acəkan. Anga nan kutok, lele nə ɗo a Yesu ahay tə̂ zəga anan sa ɗaf nga pə Mbərom, aday tə̂ səmen anà way ahay. 11Pə dəɓa wa, nə canan anà zizœk a inde maza asa, winen apan i zləray ahay à yugo wa. Ləkam ahay inde anan pa nga cew, kawa ləkam sa wan sə təman, aday a ja ʼam kawa ana gədam re. 12A ga bahay anahan a ɗukwen tə məgala ana zizœk a sa nay à bəlay wa ata awan, a ga nə pa ʼam anahan awan. A ɗaf bəlaray pu ɗo sə daliyugo ahay fok sə həran nga anà zizœk ata awan, winen tə vivay sə mbəlak məduwen a aday mə pasay a coy ata awan. 13Kà gak way ahay bayak a, ma ga masuwayan aya awan: a dazay anan ahay uko à mburom wa pə iɗe sə ɗo ahay fok à məndak. 14Kə̀ njaɗak cəveɗ sa ga masuwayan ahay bayak a pa ʼam ana zizœk a sə zləray à bəlay wa ata awan. Natiya, masuwayan ataya ɗukwen tə njəkak anan ɗo ahay bayak a re. Zizœk sə zləray à yugo wa ata a jan atan nà: «Ndiken pəra sa ga minje tə zizœk a mə wacay a tə maslalam, aday kə̀ məcak anan tə mbəlak anahan a bay ata awan.» 15Zizœk a sa ja ʼam ata nà, kə̀ njaɗak cəveɗ sə vəzle apasay à pəra ata inde, aday â ja ʼam, â mba apan sa var cəveɗ sa vaɗ anan ɗo sə həran nga bay ataya awan. 16Zizœk ata a gan bəlaray anà ɗo ahay fok, gwaslay ahay tə məceɗ sə ɗo ahay, ɗo sə zlile aya pi zek tu ɗo mətawak aya awan, ɓile ahay pi zek tu ɗo azar aya awan, tə̂ təma vivay pə alay puway a tinen ahay, kabay pi jœr a tinen ahay re. 17Ɗowan a aday vivay anahan inde apan ibay nà, i njaɗ sə sukom way à lumo wa bay, i njaɗ sə sukom anan way tə way anahan ahay itəbay re. Vivay ata ɗukwen nà, sləmay ana zizœk ata awan, kawa sa ja nà, lamba sə sləmay anahan. 18Natiya, lele nà, ɗo sə kəlire ahay tâ san way. Ɗo sə kəlire ahay tâ san nà, lamba ata a ɗakay anan nə maw re. Anga lamba ata nà, lamba sə sləmay su ɗo zənzen awan. Lamba anahan nà, səkat mbərka tə kwa kuro mbərka nga anahan a mbərka (666).


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\