Cœn sə zuɓay 14

1Na ca iɗe asa cəna, nə canan anà wan sə təman mə tavay a à ɓəzlom sə ngaman Siyona ata awan, tinen tu ɗo a aday sləmay a wan sə təman tə sləmay ana Bəbay anahan mə vinde aya pi jœr a tinen ataya awan. Tinen a fok nà, tinen mbulo səkat tə kwa kuro fuɗo nga fuɗo (144,000). 2Nə sləne asa bine maw nà, agungol inde a ndəray à mburom wa kawa zəlaka sə dazay pə pəkəraɗ à zlinder ata awan, a ndar kawa adac a Mbərom, aday a ndar kawa ɗo ahay tinen apan ti fa gənjaval re. 3Man su ɗo ataya ɗukwen tinen mə tavay a pa ʼam sa man sə njahay sə bahay, aday pa ʼam ana awan a fuɗo ataya awan, aday pa ʼam ana məceɗ ahay re. Tinen apan ti ga ara wiya awan. Ɗowan a mba apan sə tətak ara a tinen ata bay, si kak ɗo a mbulo səkat tə kwa kuro fuɗo nga fuɗo (144,000) a mə bəmbaɗay aya pə daliyugo wa ataya aday. 4Ɗo a anaya nà, ta gak anan nga ì zek lele. Tə dabolok zek tə uwar ahay itəbay. Tə pərahan azar anà wan sə təman nə kwa aha. Mbərom a təmay atan ahay à wulen su ɗo sə daliyugo ahay wa anga winen, aday anga wan sə təman re. 5Mungwalay inde à ʼam a tinen itəbay, ines a tinen ɗukwen ibay. 6Natiya awan asa, nə canan anà maslay a Mbərom maza awan, winen apan i fatay pa nga mburom. A ɗakay anan ləbara mugom a a mbəɗa itəbay pa sə viyviya ata awan. I ɗakan anan anà ɗo sə daliyugo ahay fok, anà ɗo sə zahav ahay a fok, anà ɗo sa ja ʼam wura wura fok, aday pə slala pə slala, pu kon pu kon re. 7Maslay ata a ja ʼam tə məgalak awan, a wa: «Jəjiren anan anà Mbərom, həren anan nga, anga alay a kà slak həna i gan sariya anà ɗo ahay. Həren anan nga. Sə ndakay bagəbaga mburom, tə daliyugo, tə bəlay, tə kurok ahay nà, winen a re.» 8Maslay a Mbərom hinen a sləray ahay asa, a wa: «Coy! Babila, wulen su doh a məduwen ata kə̀ slahak. Babila kə̀ slahak dezdezez! Winen a aday nà, kà hak anan mahay sə atahasl anahan anà ɗo ahay. Atahasl anahan ata nà, kə̀ wadaɗak anan pə ɗo sə daliyugo ahay fok, aday tâ ga kawa winen awan.» 9Maslay a Mbərom mə slala maakan awan, a sləray ahay asa. Winen ite a ja tə məgalak awan, a wa: «Kuwaya, ɗowan a kə̀ dukwek anan gərmec ù vo anà zizœk ata awan, kabay anà pəra sa ga minje tə winen ata awan, aday kə̀ təmahak vivay anahan pi jœr kabay pə alay re ata kəma, 10i ga ɗəce. I gurac mahay à gəvet sa ga mivel a Mbərom wa, aday mahay ata nà, mə japay a tə aʼam itəbay. Natiya ɗowan ata i sa ɗəce ù uko à dəlov sə uko inde mə japay a pi zek tə mətətok sə uko ata awan. Ɗəce ata i təra ɗukwen nà, pa ʼam ana maslay a Mbərom cəncan aya awan, aday pa ʼam ana wan sə təman re. 11Jinjek sə uko sa man sə ɗəce a tinen ata i slabak pa nga mburom nə dadekwdukwe pa sə viyviya awan. Kuwaya ɗowan a kə̀ dukwek anan gərmec ù vo anà zizœk aday anà pəra sa ga minje tə winen ata cəna, kə̀ təmahak vivay sə sləmay anahan, i man uda kula itəbay, luvon tə ipec fok.» 12Anga nan kutok, kwanay ɗo ana Yesu ahay, ɗo sə ɗəfan apan anà ʼam a Mbərom ahay, ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay, tiven nə lele. 13Asa, nə sləne dungo a jay ahay ʼam kwa ahay à mburom wa, a wa: «Vinde! I ban pə həna anan wa nà, Mbərom i ɗaf alay sə bahay anahan pu ɗo sa mac aday, winen apan i ga mer su way anahan hwiya ata awan.» Apasay Cəncan a a mbəɗa apan, a wa: «Matanan acəkan. Ti man uda tə ataslay mivel awan, anga Mbərom a san pi mer su way a tinen ma ga lele ataya zle.» 14Na ca iɗe asa, nə canan anà matapasl kweɗekkweɗek awan. Awan a inde mə njahay a apan, a ga minje tə wan su ɗo. Jugo sə bahay inde à nga anahan, ma han a tə gura. Winen ti dem ma pa a hepepe à alay inde. 15Maslay a Mbərom maza awan, a nay ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom wa, a jan anà ɗowan mə njahay a à matapasl inde ata tə məgalak awan, a wa: «Gəɓa dem anak, car, anga alay sə halan nga anà way ahay kà slak. Daliyugo fok ma nah a təɗe sa car.» 16Natiya, ɗowan a mə njahay a à matapasl inde ata a gəɓa dem anahan, a car anan way sə daliyugo ahay fok kərap. 17Nə canan anà maslay a Mbərom hinen a nay ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom à bagəbaga mburom wa, winen ɗukwen ti dem anahan a ma pa a à alay inde re. 18Maslay a Mbərom hinen inde maza awan, a nay ahay à man sə varan way a Mbərom ata wa. Winen nà, maslay a Mbərom sə lavan nga anà uko ata awan. A təɓa ʼam, a jan ahay anà maslay a Mbərom a ti dem a ma pa a à alay inde ata, a wa: «Gəɓa dem anak, aday zlav anan cune mə wahay aya pə daliyugo ata fok. Anga wan si sé ataya tə nahak coy.» 19Maslay a Mbərom ti dem a à alay inde ata, a zlav anan cune mə wahay aya pə daliyugo wa, a pak anan à kuɗom sə caslay anan wan sə cune ahay. Kuɗom ata ɗukwen, man sa ga mivel a Mbərom. 20Wan sə cune ahay fok, mə caslay aya à kuɗom inde uho, à wulen su doh wa zaɗ. Zəlaka sə mez a pəkay ahay à kuɗom ata wa, a haw. Zəbor sə zlinder sə mez ata i ga kilomiter səkat maakan (300). Səɗek anahan a ɗukwen i ga miter cew, pəles â tavay uda nà, saa cay ahay wa nə nga ɗəkɗek.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\