Cœn sə zuɓay 16

1Nə sləne dungo a məduwen a a ndəray ahay kwa ù doh sə mazlaɓ a Mbərom wa. Winen apan i jan anà maslay a Mbərom a cuwɓe ataya, a wa: «Zlen, kâ sa pəken anan way sə tasa sə mivel a Mbərom a cuwɓe ataya pə daliyugo kutok.» 2Natiya maslay a Mbərom a mamaʼam awan, a zla, a pak anan way sə tasa anahan pə daliyugo. Mbəlak lelibay aya aday ma han aya a gan anà ɗo ahay. Sa njaɗ mbəlak ata nà, ɗo sa njaɗ vivay ana zizœk ataya awan, aday ta taa dukwen gərmec ù vo anà pəra ana zizœk ata re. 3Asa maslay a Mbərom mə slala cew awan, a pak anan way sə tasa anahan pa nga sə bəlay. Aʼam sə bəlay ata a təra kawa məngəɗazay su ɗo ma mac awan, aday way sə aʼam ahay fok tə məcak. 4Maslay a Mbərom mə slala maakan awan, a pak anan way sə tasa anahan pa nga sə aʼam sə dəlov ahay aday pa nga sə aʼam sə kurok ahay fok. Natiya kutok aʼam ahay fok tə təra mez asa re. 5Aday nə sləne maslay a Mbərom a, sa gan nga anà aʼam ata a həran nga anà Mbərom, a wa: «Iken nà, ɗo cəncan awan. Iken inde nà, kwa həna kabay, həna ɗukwen iken a re. Ka gak anan sariya anà ɗo ahay həna tə cəveɗ awan. 6Ɗo anaya tə vəɗak anan ɗo anak ahay, aday tə vəɗak anan ɗo majaʼam anak ahay re. Anga nan, ka han atan mez, tə njaɗak magwagway pə lelibay a tinen kutok.» 7Cəna nə sləne dungo a ndəray ahay à man sə varan way anà Mbərom ata wa. A wa: «Ayaw, Bahay Mbərom, Ba Məgala, ka ga sariya anak nə tə cəveɗ awan, tə ɗiɗek a re.» 8Natiya kutok, maslay a Mbərom mə slala fuɗo awan, a pak anan way sə tasa anahan pə iɗe sa pac. Cəna pac a njaɗ cəveɗ sa dav ndayaya aday sa han sə zalay sə kukwa ata awan, a vak anan ɗo ahay tə uko anahan awan. 9Anga pac a sa vak atan ata awan, ɗo ahay ta ma nga aɗəka nə sə gənahan anà sləmay a Mbərom, winen ɗo sə lavan nga anà məgara ataya awan. Bina, tə ngəmak sə mbəsak anan cəveɗ a tinen a lelibay ataya bay, aday tə ngəmak sə həran nga anà Mbərom anga mazlaɓ anahan bay re. 10Maslay a Mbərom mə slala ɗara awan, a pak anan way sə tasa anahan pa man sə njahay ana zizœk ata awan, aday luvon a ga takəɗimbom pə bahay anahan ata fok. Ɗo ahay ta ma nga sa rac slan, anga ɗəce inde ndəlekeke bayak awan. 11Tə gənahan anà Mbərom sə bagəbaga mburom, anga ɗəce tə mbəlak a tinen ataya awan. Aya əna, tə mbəsakak sa ga huwan bay hwiya. 12Natiya asa re, maslay a Mbərom mə slala mbərka awan, a pak anan way sə tasa anahan ite. Winen nà, a pak anan mbala anahan nə à zlinder a inde məduwen a tə ngaman Efəratis. Coy aʼam a sa wa, aday bahay sə dəlon ahay ta njaɗ cəveɗ sə takas anan zlinder ata awan. 13Cəna nə canan anà apasay lelibay aya maakan. Tinen kawa njəlaadaw ahay, tə zləray à ʼam ana zizœk a kawa gədam ata wa, à ʼam ana zizœk a sa nay à bəlay wa ata wa, aday à ʼam ana ɗo majaʼam a Fakalaw ata wa re. 14Tinen nà, apasay sə setene ahay sa ga masuwayan ahay cara cara. Apasay ataya ti halan nga anà bahay sə daliyugo ahay fok, anga aday ti ga vəram pə luvon a məduwen a ana Mbərom Ba Məgala ata awan. 15Bahay a wa: «Ihe, nen apan ni zlak ayak nə kawa ɗo sə akar, ɗowan i san apan bay. Ni ɗaf alay sə mazlaɓ uno pə ɗo sə ɗəfan iɗe anà luvon ata mənjəna sa njak ahan ata awan, aday ɗukwen zana anahan inde mə lavay zek a lele, anga aday na sak a zlak ayak cəna, waray i gan sa bar pa ʼam sə ɗo ahay bay, bina zana i ga inde pi zek.» 16Natiya kutok, apasay a lelibay ataya, tə halan nga anà bahay ahay fok à man kərtek awan. Tə ngaman anà man ata ta ʼam sə Yahuda ahay nà, Harmagedon. 17Kagasl, maslay a Mbərom a mə slala cuwɓe a kutok, a ndav anan sa pak way sə tasa anahan pa nga mburom. Dungo a ndəray tə məgalak a kwa ahay pa man sə njahay ana Mbərom a wa, ù doh sə mazlaɓ anahan a wa, a wa: «Həna nà, kə̀ ndəvak coy kutok!» 18Cəna, cœrœɗ, Mbərom a wuteɗ, tanday a dac apan hohum hohum, aday daliyugo a ɓal tə məgalak awan. Kwa pə ana Mbərom sə ndakay ɗo ahay pə daliyugo nà, hus ahay həna, kula daliyugo kə̀ ɓəlak matanan bay. 19Cəɗak, daliyugo a ta ì zek wa. Wulen su doh a məduwen ata a gəzla ì zek wa maakan re. Wulen su doh sə daliyugo ahay fok tə mbəzlak, tə nəsek. Natiya kutok, Mbərom a may anan ahay à nga inde ləbara ana Babila, wulen su doh a məduwen ata awan, a varan tasa sa ga apan mivel anahan ata ma rah a leɗleɗ tə mahay awan, aday â sa anan wa nə fok. 20Kon aya aday aʼam sə bəlay a van atan nga ataya fok, tə ndərmaɗak à aʼam inde. Ɓəzlom ahay ɗukwen tə dafasak fok cite re. 21Lanja dugulom aya kawa məndaɓ a pəkay ahay mbortoto bayak a pə ɗo ahay. Anga nan, ɗo ahay tə gənahan anà Mbərom, anga iven sə lanja ata kə̀ gəɓak ɗəce nə ndəlekeke bayak awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\