Cœn sə zuɓay 17

1Pə dəɓa anahan a wa nà, ɗo kərtek à wulen sə maslay a Mbərom a cuwɓe sa ban tasa ahay cuwɓe à alay inde ataya, a nay, u jo: «Hayak, ni ɗakak anan sariya ana Mbərom sa gan anà uwar a sa ján uho tə ɗo ahay so ata awan. Winen nà, wulen su doh a ma han a pə cakay sə zlinder ahay ata awan. 2Bahay sə daliyugo ahay ta gak mədigweɗ tə winen, aday ɗo sə daliyugo ahay bayan a tə vawak nga ta sə nahay tə winen a re.» 3Apasay Cəncan awan, a nay ahay upo, a ban nen, aday maslay a Mbərom ata a zla nen à saf inde. À man ata awan, nə canan anà uwar a inde, winen ma ján a pə zizœk a inde, a ca ɗəzɗaz. Nga anahan ahay cuwɓe, aday ləkam ahay apan kuro re. Zek anahan a fok ɗukwen mə vinde apan nà, sləmay lelibay aya ɗəkɗek, sə gənahan anan anà Mbərom. 4Uwar ata ite nà, zana anahan pi zek ɗəzɗaz kawa zana vavize awan, way sə sləmay anahan inde sə gura, aday kon lele aya pi zek tə mədine ahay inde apan re. Tasa sə gura ɗukwen inde à alay anahan, aday way lelibay aya uda teppe, mə rəbas aya vərekeke, kawa sa ja nà, mer su way anahan sa ga lelibay ataya awan. 5Sləmay inde mə vinde pi jœr anahan, aday sləmay ata nà, a ɗakay a way mi ɗer a inde həna: «Nen Babila, wulen su doh məduwen awan. Nen may sə uwar sə nahay tə ɗo ahay so ataya fok, aday nen may su ɗo huwan aya fok re.» 6Aday nə canan bine siwaw nà, uwar ata kà sak mez su ɗo a Yesu ahay ma vaɗ aya anga tə ɗakay anan sləmay a Yesu cərkəke ataya awan. Aday uwar ata kə̀ vawak nga tə mez a tinen ata awan. Nə canan matanan cəna, u go masuwayan. 7Maslay a Mbərom ata u jo, a wa: «Sa gak masuwayan nə maw? Ni ɗakak anan way a mi ɗer a pə uwar ata tə zizœk a sə gəɓa anan, winen tə ləkam aya kuro pa nga ahay cuwɓe ata awan. 8Zizœk a iken sə canan ata nà, abay winen tə sifa awan, əna həna nà, kə̀ məcak. Azanan nə i jənay ahay à məke sə mərda wa. Kà sak a jənay ahay wa cəna, Mbərom i lize wa sə coy a kutok. Ɗo aday sləmay a tinen inde mə vinde à ɗerewel su ɗo tə sifa aya inde itəbay, kwa sə ndakay anan daliyugo ata fok, ti canan anà zizœk ata nà, i gan atan masuwayan. Anga abay winen tə sifa awan, aday həna winen ma mac awan, aday pa ʼam mənjœk ɗukwen i i may ahay tə sifa asa re.» 9U jo asa, a wa: «Lele nà, ɗo ahay tâ njaɗ kəlire sa san way a anan. Nga ataya cuwɓe nà, ta ga minje tə ɓəzlom ana uwar ata sə njahay apan ataya awan. Aday ɗukwen, a ga minje tə bahay ahay cuwɓe re. 10À wulen sə bahay ataya ɗukwen, ɗara aya nà, tə məcak coy. Bahay mə slala mbərka nə winen inde həna bahay awan. Əna bahay mə slala cuwɓe a ite nà, alay a anahan kà slak fan bay. Alay anahan a â sla ɗukwen, i njahay bayak a bay. 11Zizœk ata ite nà, abay winen tə sifa awan, aday həna winen tə sifa sabay asa, ata winen a ɗukwen bahay a mə slala jəmaakan awan. Bahay ata ɗukwen tinen pə kərtek a tə bahay a cuwɓe ataya awan. Kà sak a sləray ahay asa nà, Mbərom i lize wa sə coy a kutok. 12«Ləkam a kuro iken sə canan ataya nà, ta ga minje tə bahay ahay kuro ti nay ahay mba, bina ta gak bahay fan bay. Ti i njaɗ cəveɗ sa ga bahay a mba, aday ti ga bahay a nə jiya tatə zizœk ata awan, əna ti njahay bayan a bay. 13Bahay ataya kuro ɗukwen, tinen kərtek a ì mer su way a tinen inde. Aday ti varan məgala a tinen tə mazlaɓ a tinen anà zizœk ata aday â ga anan bahay anahan. 14Ti ga vəram tə wan sə təman, aday wan sə təman ata i mbasay patan, anga winen Bahay sə zalay bahay ahay fok. I mbasay patan, winen tu ɗo anahan a mə ngamay ataya awan. A walay atan, aday ti pərahan azar tə mivel kərtek awan.» 15Maslay a Mbərom ata u jo asa, a wa: «Uwar a sa ján uho tə ɗo ahay so ata nà, winen mə njahay a pə cakay sə zlinder aya iken sə canan ataya awan. Zlinder ataya nà, ta ga minje tu ɗo sə zaav ahay fok, ta ʼam ahay fok, tə slala ahay fok, aday tu kon ahay fok re. 16Ləkam a kuro iken sə canan ataya, aday tə zizœk a iken sə canan ata nà, ti ma nga sa nan iɗe anà uwar a sa ján uho tə ɗo ahay so ata awan. Ti ngəzar panan way anahan ahay fok à alay wa, aday i njahay zek kəriya slokwitor a, ti rac sluweɗ si zek anahan, ti lize anan tə uko. 17Bahay a kuro ataya ta ga matanan nà, anga Mbərom a ɗaf abayak nga ata à mivel a tinen inde. Natiya, ʼam a zlan atan pi zek anà bahay ataya sə varan məgala sə bahay a tinen anà zizœk, hus pə luvon a aday ʼam a Mbərom ma ja aya ti ndav wa coy ata awan. 18Uwar a iken sə canan ata ite nà, a ga minje tə wulen su doh məduwen a sə lavan nga anà bahay sə daliyugo ahay fok ata awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\