Cœn sə zuɓay 18

1Pə dəɓa anahan a wa kutok, nə canan anà maslay a Mbərom hinen inde, winen apan i dazay ahay à mburom wa. Məgala anahan inde bayan awan, jiyjay sə mazlaɓ anahan ɗukwen a dəvan anà daliyugo fok. 2A zlah tə məgalak awan, a wa: «Coy! Wulen su doh a sə ngaman Babila ata kə̀ slahak, Babila kə̀ slahak dezdezez! Wulen su doh ata kə̀ rahak tə apasay lelibay aya awan, apasay huwan aya, aday tə məvuhom ma ga mənjaɗak aya cara cara tinen ma rah a à wulen su doh ata inde re. 3Anga winen kə̀ varak anan mahay anà ɗo su kon ahay fok aday tâ sa. Asa mahay anahan nà, ubor sa ga mədigweɗ tə winen awan. Bahay sə daliyugo ahay fok ta gak mədigweɗ ata awan. Ɗo sa ga masa tə way ahay fok, tə tərak ɗo sə zlile ahay anga zlile sə mədigweɗ anahan sa ga ata awan.» 4Nə sləne asa bine maw nà, dungo a ndəray ahay kwa à mburom wa, a wa: «Kwanay ɗo uno ahay, hayak ikwen ahay à wulen su doh ata wa, anga aday kə̂ limen anan alay anà ines a tinen ataya bay, kî gen ɗəce kawa tinen bay re. 5Hayak ikwen ahay à wulen su doh ata wa, anga ines anahan ataya ɗukwen tə dəzlek zek jəgenegene hus pa man sə iɗe a Mbərom, aday Mbərom awan, a may anan ines ana Babila ataya à nga inde re. 6Gen anan nə kawa anahan a sa gak ikwen ata cite. Gen anan aɗəka nà, si sə zalay mbala anahan ata məcapar cew awan. Kak winen kə̀ varak ikwen mahay gəzlaway zet nà, viren anan uda kawa anahan ata awan, əna məgala mbala a kwanay â zalay anahan məcapar cew awan. 7Kə̀ pəlak anjahay sə mazlaɓ tə zlile a nə cəveɗabay. Matanan bənen anan mbiyeɗ nə bayak a kutok, â ga ɗəce ɗukwen matanan re, kawa winen ù doh sə məsinde. Aday nà, a wa: “Nen bahay, nen mə njahay a pa man sə njahay sə bahay uno lele. Nen mədukway sə uwar bay, ni yam ma ite anaw, anga mbaz uno inde kə̀ məcak ibay.” 8Anga nan kutok, məgara ahay ti tan à nga nə luvon kərtek: amac, ayam, aday may re. Ti vak anan tə uko, anga Bahay Mbərom a sa gan sariya ata nà, winen məgala awan. 9«Bahay sə daliyugo ahay sa taa japay tə winen pə ubor, aday pa sa ján uho tə winen ataya fok, ti yam tongof tongof, anga ti canan anà jinjek sə uko ata awan. 10Ti tavay dəren, anga zlawan sə ɗəce məduwen ataya i gan atan. Aday ti ja à wulen a tinen: “Wuna, wuna! Babila, iken wulen su doh məduwen awan, Babila iken wulen su doh məgala ata, iken inde sabay! Kə lizek à ler kərtek inde ca! Matanan, Mbərom kà gak anak sariya coy.” 11«Ɗo sa ga masa tə way ahay ɗukwen ti yam, ti ja mawa, anga ɗowan saa sukom way a tinen ahay nà, inde sabay: 12way kawa gura, dala, kon lele aya awan, mədine ahay; zana kataw aya awan, zana ɗəzɗaz aya awan, zana kweɗekkweɗek aya awan, zana vavize aya re; dədom sə rəbas lele aya awan, aday way mə ndakay aya ta slan sə mbəle ataya awan, aday way mə ndakay aya tə dədom masa a da ʼam ataya re; azar aya ɗukwen mə ndakay aya tə dangwa, tə rəslom, aday tu kon mə rəɓa aya awan; 13kemsire lele aya awan, amar sa ga pi zek ahay, wurde sə ngaman mira ata awan, wurde sa vak avavak ahay; mahay, amar sə ile; ndaw, nuko sa ndaw; sla ahay, təman ahay, pəles ahay, muta sə pəles ahay; ɓile ahay, aday sifa sə ɗo ahay fok, ɗowan saa sukom way ataya nà, inde sabay. 14«Natiya, ɗo sa ga masa ahay ti jan anà wulen su doh ata, natiya: “Way anak a sa ga anan ti zek ataya fok tə lizek. Zlile anak, way sə ndakay zek anak, fok tə lizek. Kula ki njaɗ atan sabay.” 15Ɗo sa njaɗ zlile ta sa ga masa sə way ataya ti tavay dəren pə wulen su doh wa, anga ɗəce anahan ataya a gan atan zlawan. Ti ma nga sa yam, sa ja mawa nə bayak awan. 16Ti ja: “Waay, waay! Babila, wulen su doh məduwen awan, abay a taa pak pi zek nə zana aday kweɗekkweɗek aya, zana ɗəzɗaz aya, aday zana vavize aya biɗaw? Winen mə ndərkesl a nə tə way sə gura ahay, tu kon sə masa lele aya awan, aday tə mədine ahay re. 17Way ataya fok tə lizek à ler kərtek a inde ca!” «Ɗo sə kwalalan ahay pi zek tə bahay nga a tinen aya təke, tatə ɗo sa bar tə kwalalan ahay, ti tavay dəren cite re. 18Ti canan anà jinjek sə uko sa vak anan wulen su doh ata nà, ti zlah, ti ja: “Kula wulen su doh inde məduwen a kawa həna anan nà, ibay!” 19Ti ra yugo, ti pak pi zek tə ayam awan, ti ja mawa tə ayam awan: “Waay, waay, Babila, wulen su doh məduwen awan! Ɗo sə kwalalan ahay pa nga sə bəlay fok ta ga zlile nà, tə winen a biɗaw? Way anahan ahay fok tə lizek à ler kərtek inde ca!” 20Natiya kutok, kwanay ɗo sə mburom ahay, tislen mivel, anga wulen su doh ata kə̀ lizek. Kwanay ɗo a Yesu ahay, ɗo maslan a Yesu ahay, ɗo majaʼam a Mbərom ahay, tislen mivel, anga Mbərom kà mak anan anan gəsikeɗ anahan, kawa Babila sa gak ikwen ata awan.» 21Kagasl kutok, maslay a Mbərom məduwen a hinen inde, a zla, a gəɓa van məduwen awan, a lar anan à bəlay inde dəzlez, a wa: «Ti lar anan Babila wulen su doh a məduwen ata ɗukwen, kətanan. Ɗowan i canan kula sabay. 22Ara su ɗo sa fa gənjaval ahay, sa fa məzləzlilen ahay, sa fa cicœk ahay, aday tə ara su ɗo sa fa sləlem ahay i ga inde à Babila sabay. Ɗowan i canan anà ɗo sa han way ahay, ɗo sə ndakay way ahay fok sabay. Ɗowan i sləne aɓal ana wan sa van pa van à Babila sabay. 23Ɗowan i canan anà jiyjay sə uko sə lalam à Babila sabay. Ɗowan i sləne ara su ɗo sə gəɓa dalay ahay à Babila sabay fok. Ayaw, ɗo sa ga masa ahay à Babila nà, tə zalay ɗo sə daliyugo ahay fok tə mazlaɓ. Əna, kə̀ njəkak anan ɗo su kon azar ataya ta sa ga masuwayan anahan ahay cara cara pə daliyugo fok. 24Mez su ɗo a majaʼam anahan ahay, pi zek tə mez anà ɗo a Yesu ahay ma pak awan, à wulen su doh ata awan. Aday asa, mez sə ɗo ahay ma pak a pə daliyugo fok ata nà, pa nga ana Babila awan. Mbərom a gan sariya anà Babila nà, matanan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\