Cœn sə zuɓay 19

1Pə dəɓa anahan a wa kutok, nə sləne awan a inde kawa dungo sə ɗo ahay bayan a à mburom, winen apan i ja, a wa: «Həren anan nga à Mbərom! Anga Mbərom a mənuko nə ɗo sa tam ɗo, mazlaɓ nə pə winen, məgala anahan inde. 2Mbərom a ga sariya ɗukwen tə cəveɗ awan, aday tə ɗiɗem a re. Kà gak anan sariya anà uwar sa ján uho tə ɗo ahay so ata awan. Sa nes anan daliyugo fok tə mədigweɗ nà, winen a re. Mbərom kà gak anan sariya anga kə̀ vəɗak anan anan ɗo si mer su way anahan ahay.» 3Ta ja asa: «Həren anan nga anà Mbərom! Anga jinjek sə uko sə dəroz à wulen su doh ata wa nà, i ndav kulibay, i dəroz wa nə pa sə viyviya awan!» 4Natiya kutok, məceɗ ahay kwa kuro cew nga fuɗo pi zek tə awan a fuɗo tə sifa ataya, tə dukwen gərmec ù vo anà Mbərom a mə njahay a pa man sə njahay sə bahay anahan ata awan. Ɗo ataya ta wa: «Amen, matanan! Həren anan nga anà Mbərom!» 5Cəna, nə sləne ʼam a ndəray ahay kwa à man sə njahay sə bahay a Mbərom wa, a wa: «Həren anan nga anà Mbərom a nuko, kwanay ɗo si mer su way anahan ahay, ɗo sə jəjaran ahay, məceɗ ahay pi zek tə gwaslay aya təke fok.» 6Nə sləne asa abəbal awan sə man su ɗo məduwen awan, kawa zəlaka sə dazay pə pəkəraɗ à zlinder ata awan, kawa Mbərom sa dac tə məgalak ata awan. Nə sləne nà, a wa: «Həren anan nga anà Mbərom! Anga Mbərom Ba Məgala, ɗo sə lavak uko nga nə winen Bahay awan! 7Tasluko mivel, mbasuko pə kərtek awan. Həruko anan nga, anga məduwen anahan! Alay a kà slak, wan sə təman i gəɓa uwar anahan. Dəna ata ɗukwen kə̀ lavak zek, winen apan i ba. 8Tə varak anan zana sə gəɓa zek kəlfeɗeɗe aday ma dav a herre, â pak pi zek.» Zana anahan a kəlfeɗeɗe ata nà, mer su way ana ɗo a Yesu ahay sa ga lele aya ata awan. 9Natiya kutok, maslay a Mbərom ata u jo, a wa: «Vinde: Mbərom i ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pə ɗo mə ngamay aya à man sə azar uko sə gəɓa dalay ana wan sə təman ata awan.» Asa, u jo, a wa: «ʼAm a anaya nà, ʼam ɗiɗek aya awan, ʼam a Mbərom.» 10Nə sləne ʼam ata cəna, nə dukwen gərmec pə saray anà maslay a Mbərom ata awan, əna u jo, a wa: «Kâ ga matana sə dukwo gərmec ù vo bay. Nen ɗukwen ɗo si mer su way kawa iken, aday kawa mərak anak azar aya sa ga side pə Yesu ataya re. Dukwen gərmec ù vo nà, anà Mbərom!» Anga sə varan məgala anà ɗo majaʼam a Mbərom ahay ɗukwen, side sə ɗakay anan ʼam ana Yesu ata awan. 11Kagasl, nə canan anà mburom mə təɓa awan, aday pəles a inde à man ata kweɗekkweɗek awan. Ɗowan a ma ján a apan ata nà, tə ngaman nə ɗo ma ɗaf nga awan, aday ɗo ɗiɗek a re. A ga sariya, aday a ga vəram nà, tə cəveɗ awan. 12Iɗe anahan ahay ta dav nə kawa miresl sə uko. Jugo sə bahay ahay inde anan à nga nə bayak awan. Aday ɗukwen, sləmay anahan inde mə vinde apan, əna ɗowan a san anan bay, si zek anahan awan. 13Zana anahan pi zek nà, ɗəzɗaz tə mez awan. Tə ngaman nə ʼAm a Mbərom. 14Ɗo sa ga vəram anahan ahay fok tə pərahan azar à mburom wa, tinen a fok ma ján aya pə pəles kweɗekkweɗek aya re. Zana a tinen pi zek ɗukwen kəlfeɗeɗe aya ɗəkɗek, aday ma dav aya herre re. 15Mbeet, maslalam ma pa awan, a zləray ahay à ʼam anahan wa. I mbasay pə ɗo maniɗe anahan ahay pu kon pu kon nà, tə winen awan. I təra bahay tə məgala awan, pa nga su kon ahay. I zlaɓ atan kawa ɗo sa zlaɓ wan si sé à kuɗom inde ata awan. Way ata ɗukwen, aga mivel ana Mbərom Ba Məgala. 16Sləmay inde mə vinde pə zana anahan, aday pə gos anahan natiya: «Bahay sə zalay bahay ahay fok.» 17Aday nə canan ayak anà maslay a Mbərom hinen, winen mə tavay a pa pac. A ngaman ayak anà məvuhom sa nga mburom ahay fok tə məgalak awan, a wa: «Hayak ikwen ahay, anga ɗi halay nga sa pa ɗaf sə azar uko ana Mbərom. 18Hayak ikwen ahay, rəcen sluweɗ si zek sə bahay ahay, sə bahay nga sə suje ahay, ta sə suje aya awan, aday sluweɗ sə pəles pi zek tə sluweɗ su ɗo sa ján pə pəles ataya təke, aday tə sluweɗ sə ɗo ahay fok: sluweɗ su ɗo su kon ahay ta sə ɓile ahay, sluweɗ su ɗo məceɗ aya ta sə gwaslay aya təke.» 19Aday nə canan anà zizœk ata kutok, anà bahay sə daliyugo ahay pi zek tə suje a tinen aya təke, tə halay nga sa ga vəram tə ɗowan a ma ján a pə pəles a kweɗekkweɗek ata, pi zek tə suje anahan ahay ite re. 20Ta ban anan zizœk ata, aday tə jaway anan, winen tu ɗo majaʼam ana Fakalaw sa ta ga masuwayan pa ʼam anahan ata awan. Tə masuwayan ataya ɗukwen kə̀ njəkak anan ɗo ahay aday tə̂ təma vivay ana zizœk ata pi zek a tinen, tə̂ həran nga anà pəra sa ga minje tə winen ata re. Natiya, ta ban anan zizœk ata tu ɗo majaʼam ana Fakalaw ata nà, ta lar atan à dəlov sə uko inde tə iɗe aya awan. Dəlov sə uko ata nà, ma han a nə tə mətətok sə uko. 21Suje ana zizœk ataya nà, ɗowan a pə pəles kweɗekkweɗek ata a vaɗ atan nə tə maslalam sə zləray à ʼam anahan wa ata awan. Məvuhom sa nga mburom ahay fok tə rahak tə sluweɗ su ɗo ataya tœhœhœ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\