Cœn sə zuɓay 2

1Ɗowan ata awan u jo asa, a wa: «Vinden ayak anà maslay a Mbərom a à egliz à Efesus ata nà, natiya: Nen Yesu nà, nen ɗowan a mawuzlawazl ahay à alay puway anahan inde cuwɓe ata awan, nen apan ni bar à wulen sə way sə lalam ahay inde cuwɓe mə ndakay aya tə gura ata re. 2«Həna a anan nà, ʼam uno awan: Na san mer su way anak a sa ga anga nen ataya zle. Kə pəruho azar tə ɗəce awan, əna kə səmak anan, bina kə mbəsakak anan mer su way ataya bay. Aday na san zle, kə təmahak ɗo sə sədœk ahay sə njahay à wulen a kwanay inde aday sa ga mer tə kwanay bay. Anga ta ja nà, tinen ɗo maslan a Yesu ahay, əna kə sənak atan, tinen ɗo sə mungwalay ahay bina, nen nə slənak atan ayak bay. 3Kə hawak atan bay, kə səmen anà ɗəce ahay nà, anga nen awan. 4«Aya əna, way inde ni gafak apan ʼam: Kə pəlay nen həna kawa ananak sə dazlan kurre ata sabay. 5Natiya, bayak pə asan zek anak a kurre ata aday, ca apan, ka mak à dəɓa jiya awan, mbəsak ines anak ata awan, aday ga kawa ananak a kurre ataya awan. Bay nà, ni zlak ayak àga iken, ni gəɓa anan way sə lalam anak ata awan. 6«Ta day maza kəmaya, iken apan ki ga mer su way lele awan, ta sa nan iɗe anà mer su way mbala ana ɗo a Nikolay ahay ata awan. Nen a ɗukwen na nan iɗe anà mer su way a tinen ata re. 7«Natiya, ɗo aday sləmay inde apan nà, â sləne ʼam ana Apasay Cəncan a sa jan anà egliz ahay ata awan. Anà ɗo sə mbasay pə ɗəce ahay nà, ni varan cəveɗ sa zla à jerne a Mbərom sa ban bumbok ì sé sə varan sifa anà ɗo ahay ata wa, aday i pa.» 8Ɗowan ata u jo asa, a wa: «Vinden ayak anà maslay a Mbərom a à egliz à Samirna ata nà, natiya: Nen Yesu nà, nen ɗo sə dazlan anan way fok, aday sa ndav anan way ahay fok ata awan. Nə məcak, aday nə slabakak ahay à məke wa re. 9«Na san ɗəce anak a zle, na san mətawak anak ata zle re, əna tə ɗiɗem a nà, iken zlile awan. Lelibay sə ɗo ahay sa ja apak ata nà, na san anan zle. Ɗo ataya ta ja nà, tinen Yahuda ahay, aday cəkəbay ta gaɗ mungwalay. Tinen nà, ɗo ana Fakalaw ahay cukutok. 10«Ka saa jəjaran anà ɗəce saa nay ahay apak ataya bay. Sləne ʼam a anan: Fakalaw i ban ɗo ahay à wulen a kwanay wa, i zla atan à dangay aday sə kataɓ anan aɗaf nga a kwanay pi nen. Ɗəce ataya i təra nà, luvon kuro. Ban mivel. Kwa â ga nə ʼam sa njaɗ wa amac dəp nà, kə̂ mbəsak anan aɗaf nga anak pi nen bay, anga ni varan magwagway anà ɗo matana ataya awan, ti njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. 11«Natiya, ɗo aday sləmay inde apan nà, â sləne ʼam ana Apasay Cəncan a sa jan anà egliz ahay ata awan. Ɗo sə mbasay pə ɗəce ataya nà, i mac à məke sə mərda itəbay.» 12Ɗowan ata u jo asa, a wa: «Vinden ayak anà maslay a Mbərom a à egliz à Pərgam ata nà, natiya: Nen Yesu nà, nen ɗowan a maslalam anahan inde ma pa ata awan. «Həna anan nà, ʼam uno awan: 13Na san man sə njahay anak ata zle, man sa ga bahay ana Fakalaw. Ta vaɗ Antipas, ɗo sa taa ɗakay anan ʼam uno ɗukwen à man ata awan. Əna iken kə pərahak uno azar à alay ata tə ɗiɗem awan, aday iken apan ki pəruho azar hwiya. Kə məmanak anan sləmay uno bay. 14«Aya əna, way ahay inde ɗukwen ni gafak apan ʼam: Ɗo ahay inde àga iken, tinen apan ti pərahan azar anà atətak way ana Balama. Balama ata a ɗakan anan anà Balak cəveɗ sa njak anan Isəraʼila ahay aday tâ ga ines. A njak atan sa rac sluweɗ sə pəra aday sa ga mədigweɗ re. 15Matana re, ɗo sə pərahan azar anà atətak way anà ɗo a Nikolay ahay ɗukwen inde àga iken asa. 16«Anga nan kutok, mbəsak ines anak ataya awan. Bay nà, ni zlak ayak bəse, nen tə maslalam a saa zləray ahay à ʼam uno wa ata awan. Aday ni ga vəram tə tinen kutok. 17«Natiya, ɗo aday sləmay inde apan nà, â sləne ʼam ana Apasay Cəncan a sa jan anà egliz ahay ata awan: Anà ɗo sə mbasay pə ɗəce ataya nà, ni varan magwagway. I njaɗ way sa pa mi ɗer a sə ngaman manu ata awan. Aday ni varan kon sə masitolok kweɗekkweɗek awan, sləmay wiya mə vinde apan. Ɗowan saa san sləmay ata nà, ibay, si ɗowan a sə təma kon ata vərre.» 18Ɗowan ata u jo asa, a wa: «Vinden ayak anà maslay a Mbərom a à egliz à Tiyatira ata nà, natiya: Nen Yesu nà, nen ɗo aday iɗe anahan ahay ta dav nə kawa miresl sə uko ata awan, aday saray anahan ahay ɗukwen mə ndərkesl aya kawa tə gəɓay ahay ndəfəre ù uko wa ata re. Həna anan nà, ʼam uno awan. 19«Way anak sa ga nà, na san zle. Na san asan zek anak tə aɗaf nga anak pi nen zle. Na san zle, ka gak anan mer su way anà ɗo ahay, aday kə rəzlek anan à nga wa sə pəruho azar re. Həna ɗukwen, ka ga nə way sə zalay ananak sə dazlan ata asa. 20«Aya əna, way inde nà, ni gafak apan ʼam. Kə mbəsak anan uwar a sə ngaman Yezebel ata, winen apan i njak a ɗo ahay ta sa ja nà, winen nə ɗo majaʼam a Mbərom. Winen apan i tətakan anan mungwalay anà ɗo si mer su way uno ahay aday tâ ga mədigweɗ, tâ rac sluweɗ sə pəra asa re. 21Nə varak anan alay awan aday â yam pə sədœk anahan awan, əna a ngam sə mbəsak ines anahan ahay bay hwiya. 22«Anga nan, ni zləmba anan pə lala sə mədigweɗ anahan ata awan, aday tinen tu ɗo anahan a sa ga mədigweɗ ataya ti sa məndolor sə ɗəce à alay uno wa. Kak si tə mbəsakak, tə yimak pə ines a tinen ataya aday bay nà, ni mbəsak atan bay. 23Ni pəslay panan gwaslay ahay re, aday egliz ahay fok sənen nà, nen na san way a kwanay sə bayak à mivel a kwanay ataya zle. Ni varak ikwen magwagway pi mer su way a kwanay ataya fok. 24«Əna kwanay, ɗo azar aya à Tiyatira ite nà, ni jak ikwen: Ni tavakak ikwen awan maza pa nga ite bay, anga kwanay kə ngəmen sa ɗaf nga pə atətak way a tinen a lelibay ataya itəbay. Aday asa, way a tinen sə ngaman wurwer ana Fakalaw mi ɗer ataya nà, kwanay kə tətiken itəbay re. 25Way inde kərtek: Bənen anan aɗaf nga a kwanay ata lele, hus pə luvon uno saa may ahay. 26«Anà ɗo sə mbasay pə ɗəce ataya, aday winen apan i ga mer su way uno hwiya cəna, ni varan məgala sə lavan nga anà kon azar aya awan, 27kawa ana Bəbay uno sə vuro məgala ata awan. Ni varan anà ɗowan ata ɗukwen sukol sə rəslom sa ga anan bahay, aday â kaɗ anan kon ahay kawa sa kaɗ səngəle sə duɗo ngum ngum, seɗeɗe ata awan, 28aday ni varan bəmtay à alay inde re. 29«Natiya, ɗo aday sləmay inde apan nà, â sləne ʼam ana Apasay Cəncan a sa jan anà egliz ahay ata awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\