Cœn sə zuɓay 20

1Aday nə canan anà maslay a Mbərom inde, winen apan i dazay ahay à mburom wa. Lakile sə təɓa məsudoh sə məke sə mərda ata, inde à alay anahan, aday calalaw ma ba awan, inde à alay anahan re. 2Maslay a Mbərom ata a ban anan zizœk a kawa gədam a məduwen ata awan. Zizœk ata nà, winen dədew sə njəkan uda anà ɗo ahay kwakwa way anahan, winen nə Fakalaw. Maslay a Mbərom ata a jaway anan sə ava mbulo, 3aday a lar anan à məke sə mərda ata inde kutok. A tacan a ʼam tə lakile, aday a tapay anan tə mətətok, anga aday â saa ma apan sa njak anan ɗo su kon ahay sabay, hus pə ava mbulo ata sa ndav. Ava ata kə̀ ndəvak nà, ti i mbəsakay anan mənjœk asa re. 4Pə dəɓa anahan a wa nà, nə canan anà man sə njahay sə bahay ahay. Mə njahay aya apan ataya nà, ɗo aday Mbərom a varan atan cəveɗ sa gan sariya anà ɗo ahay ataya awan. Nə canan anà sifa su ɗo ma mac aya awan. Tinen, ma car aya tə tirez, anga tə ɗakay anan ləbara ana Yesu, aday anga tə wazay anan ʼam a Mbərom re. Ɗo ataya nà, tə dukwek anan gərmec ù vo anà zizœk tə pəra anahan ata itəbay. Tə təmahak lamba sə sləmay anahan pi jœr a tinen ahay itəbay re. Kwa pə alay a tinen ɗukwen, vivay sə lamba anahan inde patan ibay. Tinen tə slabakak ahay à məke wa, ta ga bahay tatə Yesu Almasihu ava mbulo. 5Wita nà, aslabak à məke wa mamaʼam awan. Ɗo azar aya nə tə slabakak ahay ite fan bay, hus ava mbulo ata i ndav aday. 6Ataslay mivel i təran anà ɗo a saa slabakay ahay à məke wa à aslabak a mamaʼam ataya awan, anga tinen ɗo ma gan nga aya anga Mbərom. Amac mə slala cew awan, i mba patan sabay. Ti təra aɗəka nà, ɗo sa ga mer su way ù doh sə mazlaɓ a Mbərom, anga Mbərom aday anga Yesu Almasihu re. Ti ga bahay tə Yesu Almasihu ava mbulo. 7Fakalaw kà sak a va mbulo à məke sə mərda ata inde nà, ti mbəsakay anan uho asa. 8Kə̀ jənak ahay à məke wa cəna, i zla saa njak anan ɗo su kon ahay pə daliyugo fok asa, kawa sa ja nà, atə Gog tə Magog. Fakalaw i halan nga anà ɗo ahay pə kərtek awan, sa ga vəram tə Mbərom. Tinen nà, mə wasay aya kawa wiyen sə zlinder. 9Nə canan atan nà, tinen mə ndire zek aya awan, ta zla kwa ta sə wura fok pə daliyugo, aday ta van nga anà man ana ɗo a Yesu ahay mə njahay aya uda ata awan, kawa sa ja nà, Urəsalima, wulen su doh ana Mbərom a sə pəlay anan ata re. Ta van nga lele cəna, uko a dazay ahay à mburom wa, a vak atan fok. 10Zek ana Fakalaw a sa taa njak atan ata nà, ta ban anan, aday tə larak anan ayak à dəlov sə uko ata inde. À man ata ɗukwen nà, mətətok sə uko winen apan i ban. Ɓa tə larak anan ayak zizœk tu ɗo majaʼam ana Fakalaw ata à man ata kurre. Ɗəce à man ata a ndav itəbay, luvon tə ipec fok, aday pa sə viyviya awan. 11Natiya, nə canan anà man sə njahay sə bahay məduwen a aday a ca kweɗekkweɗek. Ɗowan a inde, winen mə njahay a apan. Daliyugo pi zek tə bagəbaga mburom a, ta haw pa ʼam anahan wa sə coy awan. Ɗowan i canan atan kula sabay. 12Aday nə canan anà ɗo ma mac aya awan, məceɗ ahay tə gwaslay aya təke fok, mə tavay aya pa ʼam ana man sə njahay sə bahay ata awan. Deftere ahay inde, həna mə təɓa aya awan. Deftere hinen inde, mə təɓa a re. Winen nà, mə vinde uda nə sləmay su ɗo tə sifa aya awan. Mbərom a gan sariya anà ɗo ma mac ataya awan, kuwaya pi mer su way anahan ma ga aya aday mə vinde a à deftere ataya inde ata awan. 13Aʼam a vənihey anan ɗo sa mac à aʼam inde ataya awan. Amac pi zek tə Məke, tə vənihey anan ɗo a tinen ma mac aya fok. Mbərom a gan sariya anà ɗo a ataya fok, kuwaya pi mer su way anahan ma ga aya fok re. 14Ta lar anan Amac pi zek tə Məke à dəlov sə uko ata inde. Dəlov sə uko ata nà, amac mə slala cew ata awan. 15Kak ɗowan a nə sləmay anahan inde à ɗerewel su ɗo tə sifa aya ata bay cəna, ta lar anan nə gem à dəlov sə uko ata inde re.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\