Cœn sə zuɓay 21

1Cəna nə canan anà bagəbaga mburom wiya awan, tə daliyugo wiya inde re. Bagəbaga mburom məduwer ata tə daliyugo məduwer ata tə lizek, bəlay ɗukwen kə̀ lizek re. 2Nə canan ayak anà wulen su doh cəncan awan, winen Urəsalima wiya awan, winen apan i dazay ahay à mburom wa, pə cakay ana Mbərom wa. Winen mə ndakay zek a ɗukwen kawa dəna dalay a i zla à mbaz ata awan. 3Nə sləne dungo a ndəray ahay kwa à man sə njahay sə bahay wa, a ja tə məgalak awan, a wa: «Həna nà, man sə njahay a Mbərom, winen à wulen sə ɗo ahay inde. I njahay tə tinen, aday ti təra ɗo anahan ahay. Zek a Mbərom a ɗukwen i ga inde à wulen a tinen, winen Mbərom a tinen. 4I takaɗ patan wa iɗe sə ayam a tinen ahay fok. Amac inde sabay, ayam inde sabay, ɗəce inde sabay re. Way məduwer aya fok nà, tə ndəvak sə coy.» 5Kagasl, ɗowan a mə njahay a pa man sə njahay ata, a wa: «Həna nà, ni mbəɗa anan way ahay fok, aday way ahay ti təra nə wiya aya awan.» U jo ì nen a kutok, a wa: «Vinde anan, anga ʼam a anaya nà, ɗiɗek aya awan, aday ʼam sa ɗaf apan nga ahay re.» 6A pərahan azar ta su jo asa, a wa: «Mer su way a anan ɗukwen kə̀ ndəvak. Sə dazlan anà way ahay fok nà, nen awan. Aday saa ndav anan wa way ahay fok ɗukwen, nen a re. Jom kà gak anan anà ɗowan a cəna, ni varan aʼam kəriya awan, à kurok sa var sifa wa. 7Ɗo saa mbasay pə ɗəce ata nà, ni varan anan way ataya fok. Ni təra Mbərom anahan, aday i təra wan uno. 8Əna, ɗo aday a nan sə pəruho azar bay anga zlawan a gan atan ataya awan, ɗo sa ɗaf upo nga sabay ataya awan, ɗo sa ga way mənjaɗak aya awan, aday ɗo sa vaɗ nga su ɗo ahay, ɗo sa dah uho ahay, ɗo sa ga maram ahay, ɗo sə tawal pəra ahay, aday ɗo sa gaɗ mungwalay ahay ɗukwen, man sə njahay ana ɗo ataya fok nà, à dəlov sə uko a pi zek tə mətətok sə uko ata inde. Way ata nà, amac tə slala cew a kutok.» 9Maslay a Mbərom a inde, a nay ahay pə cakay uno kutok. Winen ɗo kərtek à wulen sə maslay a Mbərom a cuwɓe sa ban tasa ahay cuwɓe à alay inde ataya awan. Tasa a tinen ahay nà, ma rah aya tə ɗəce mədakwidok aya cuwɓe ite re. Ɗowan ata u jo: «Zlumo, ni i ɗakak pə dəna aday wan sə təman i i gəɓa ata awan.» 10Apasay a Mbərom a nay ahay upo, a ban nen, aday maslay a Mbərom ata a gəɓa nen pa nga sə ɓəzlom zəbor a aday sololo ata awan. U ko anan Urəsalima, wulen su doh a cəncan ata awan, winen apan i dazay ahay pə cakay ana Mbərom à mburom wa. 11A dav nə pəzlaɗ pəzlaɗ lele tə jiyjay sə mazlaɓ a Mbərom awan. A wuteɗ kawa kon lele aya aday mə rəɓa aya ata awan, zeziye aday iɗe cərwa kawa malam. 12Zleɗ məduwen a a van nga tew fok. Məsudoh ahay inde apan nə kuro nga anahan a cew. Aday maslay a Mbərom ahay kuro nga anahan a cew ɗukwen, tinen apan ti ba pə məsudoh a kuro nga cew ataya re. Sləmay sə zahav sə Isəraʼila ahay kuro nga anahan a cew ɗukwen mə vinde aya apan. 13Məsudoh ahay maakan tə day sə dəlon, maakan tə day sə mburom, maakan tə day sə walay, aday maakan ɗukwen tə day sə wundala. 14Zleɗ sə wulen su doh ata nà, saray a ma pak a ɗukwen tu kon ahay kuro nga anahan a cew, aday sləmay su ɗo maslan ana wan sə təman ahay kuro nga anahan a cew mə vinde aya apan re. 15Maslay a Mbərom a su jo ahay ʼam ata nà, way sə lavay way inde à alay anahan, anga sə lavay anan wulen su doh, tə məsudoh anahan aya təke, aday ti zleɗ anahan a təke re. Way sə lavay way ata ɗukwen, mə ndakay a sə gura. 16Wulen su doh ata nà, day anahan aya fuɗo fok, tə lavay ike heɗek heɗek. Maslay a Mbərom ata a lavay anan wulen su doh tə way sə lavay way anahan ata kutok. Day anahan a kərtek a nà, kilomiter mbulo cew tə səkat cew (2,200). Day anahan aya ɗukwen, tə lavay ike tə zəbor sə mburom ata awan. 17A lavay anan zleɗ sə wulen su doh ata awan. Zəbor sə mburom anahan nà, miter kwa kuro cuwɓe nga anahan a cew (72), kawa alavay way a mənuko. 18Zleɗ sə wulen su doh a nà, mi ɗezl a tu kon sə ngaman yaspa ata awan. Əna zek a wulen su doh a ite nà, mi ɗezl a tə gura, aday iɗe cərwa kawa malam. 19Kon sə saray su doh ataya kuro nga cew nà, tinen mə ndakay aya tu kon mə rəɓa aya cara cara. Kon kərtek a nə mə ndakay a tə yaspa, hinen tə safira, hinen tə agate, hinen tə miradi, 20hinen tə onikis, hinen tə sardis, hinen tə kirisolit, hinen tu kon zeziye awan, hinen tə topas, hinen tə kirisoparasu, hinen tə lipilar, aday hinen tə ametistu. 21Way sə tacay ʼam su doh aya kuro nga anahan a cew ataya ɗukwen, tinen nə mədine ahay kuro nga anahan a cew ite re. Aday ɗukwen, way sə tacay məsudoh kərtek fok, mədine kərtek coy. Cəveɗ sə wulen su doh məduwen ata ɗukwen, winen mə ndakay a tə gura aday iɗe cərwa kawa malam ata awan. 22À wulen su doh ata nà, nen nə canak anan anà doh sə mazlaɓ a Mbərom sabay, anga Bahay Mbərom, Ba Məgala, ta wan sə təman, sə təra doh sə mazlaɓ a Mbərom nà, tinen awan. 23Wulen su doh ata ɗukwen a gan may anà pac kabay kiya saa dav uda sabay, anga jiyjay sə mazlaɓ a Mbərom winen apan i dav uda coy. Lalam sa man ata ɗukwen, wan sə təman awan. 24Ɗo su kon ahay fok, ti zla nà, à jiyjay anahan ata inde. Bahay sə daliyugo ahay ɗukwen ti zlak ayak tə zlile a tinen ahay uda awan. 25Məsudoh sə wulen su doh ataya nà, tə tacay atan itəbay, anga luvon a ga à man ata bay. 26Məgala a pi zek tə zlile su kon ahay fok ti halak anan ayak à man ata awan. 27Way mənjaɗak aya fok nà, ti dəzle uda itəbay. Ɗo sə mungwalay ahay tu ɗo sa ga ines ahay, ti njaɗ sa zla uda itəbay re. Saa zla uda cəna, ɗo aday sləmay anahan mə vinde a à ɗerewel su ɗo tə sifa aya, mbala ana wan sə təman sə lavay ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\