Cœn sə zuɓay 22

1Cəna, maslay a Mbərom ata u ko anan zlinder sə aʼam sa var sifa a inde, iɗe cərwa kawa malam, aday a zləray ahay à man sə njahay ana atə Mbərom ta wan sə təman ata wa. 2Aʼam sə zlinder ata a haw à wulen su doh inde à mamasl sə cəveɗ məduwen ata awan. Pa ʼam zlinder ata ta day cew maya fok, sé sə varan sifa anà ɗo ahay ma zav a inde patan. Sé ata a wahay saray kuro nga cew à ava daz inde, pə kiya pə kiya fok saray kərtek. Daslam anahan a ɗukwen, disise sa mbar anan ɗo su kon ahay fok à ɗəvac a tinen ahay wa. 3Atahasl ɗo i ga inde à wulen su doh ata sabay. Man sə njahay sə bahay ana atə Mbərom tə wan sə təman i tavay uda sə coy. Natiya, ɗo si mer su way ana Mbərom ahay ti həran nga à man ata awan. 4Ti canan anà iɗe a Mbərom awan, aday sləmay anahan i ga inde mə vinde pi jœr a tinen ahay. 5Luvon a ga à man ata sabay, ta gan may anà lalam bay, ta gan may anà pac sabay re, anga mazlaɓ a Mbərom Ba Məduwen i dəvan atan. Tinen nà, ti ga bahay tə winen pa sə viyviya awan. 6Cəna, maslay a Mbərom ata u jo, a wa: «ʼAm a anaya nà, ɗiɗek aya awan, aday ʼam sa ɗaf apan nga ahay re. Mbərom Ba Məduwen, ɗo sə varan ahay Apasay anahan Cəncan a anà ɗo majaʼam anahan ahay ata, a slənay ahay maslay anahan anga aday â ɗakan anan anà ɗo si mer su way anahan ahay way a sa naa təra bəse ataya awan.» 7Yesu a ja, a wa: «Pəken sləmay, ni mak ayak bəse! Ataslay mivel inde anga ɗo sə ɗəfan apan anà way a mə vinde à ɗerewel a anan inde ata awan, anga sə ɗakay anan nə zek a Mbərom awan.» 8Nen Yuhana, nen nà, ɗo sə sləne aday sə canan anà way a anaya awan. Nə sləne anan aday nə canan lele nà, na ma nga sə dukwen gərmec ù vo anà maslay a Mbərom a sə ɗuko anan way ataya fok, aday ni həran nga. 9Cəkəbay, winen a ɗukwen u jo, a wa: «Kâ ga matanan bay! Kə̂ həro nga bay. Anga nen ɗukwen ɗo si mer su way a Mbərom kawa iken a re, aday kawa mərak anak ɗo majaʼam a Mbərom ahay azar aya sə ɗəfan apan anà ʼam a mə vinde à deftere a anan inde ataya awan. Həran nga nà, anà Mbərom a ɗəkɗek.» 10U jo asa, a wa: «Kâ saa ɗer anan way a iken sə vinde à ɗerewel inde anaya pə ɗo ahay wa bay, anga alay sə way anaya i təra bəse coy. 11Ɗo sə huwan, â zəga anan apan huwan anahan. Ɗo mənjaɗak awan, â zəga anan apan sa ga mənjaɗak anahan re. Ɗo sa ga sumor, â zəga anan apan sumor anahan ata ite re. Aday ɗo sə cəncan ite ɗukwen, â zəgahan alay anà cəncan anahan ite hwiya.» 12Yesu a ja, a wa: «Pəken sləmay, ni mak ayak bəse! Ni zlak anan ayak magwagway à alay inde. Kuwaya i njaɗ nà, təɗe pi mer su way anahan a sa ga ataya awan. 13Sə dazlan anà way ahay fok nà, nen awan. Aday saa ndav anan wa way ahay fok ɗukwen, nen a re. Nen ɗo mamaʼam awan, aday nen ɗo mədakwidok a re. 14«Ataslay mivel inde anga ɗo sə banay anan rəkot a tinen ahay ataya awan, anga tinen ti njaɗ sa zla tə məsudoh sə wulen su doh, aday ti pa bumbok ì sé sa var sifa anà ɗo ahay ataya wa re. 15Əna, ɗo sa ga way sa zlan atan à nga ahay, maram ahay, ɗo sa ga mədigweɗ ahay, ɗo sa vaɗ nga su ɗo ahay, ɗo sə pəra ahay, ɗo sa taa gan may sa gaɗ mungwalay ahay nà, ti ka nga à wulen su doh ata inde itəbay jiya awan. 16«Nen Yesu, nə slənak ayak maslay uno saa ɗakak ikwen anan way a anaya awan, kwanay ɗo sə egliz ahay cuwɓe ataya fok. Nen a aday nà, ɗo sa nay à zahav ana Dawuda wa. Nen bəmtay sa dav ata awan.» 17Apasay Cəncan awan, tə dəle ana wan sə təman a saa gəɓa ata, ta wa: «Hayak!» Kwanay a sə sləne ʼam a anan ataya ɗukwen, jen nà: «Hayak!» Kuwaya, jom a gan anà ɗowan a nà, â nay. Kà nak anà ɗowan cəna, i təma aʼam sa var sifa həna kəriya awan. 18Nen Yuhana nà, nen apan ni gafan ʼam anà ɗo sə sləne ʼam a mə vinde à ɗerewel a anan inde ataya fok: Kak ɗowan a kə̀ zəgahak anan apan ʼam pə ɗerewel a anan nà, Mbərom i zəgahan anan apan ɗəce ahay kawa ana ɗerewel a anan sa ja apan ataya re. 19Aday kak ɗowan a kə̀ zəɓak panan ite, Mbərom i zəɓan pə magwagway anahan ahay wa, kawa ana deftere sa ja apan ataya re. I njaɗ sə njahay à wulen su doh a cəncan ata bay, i njaɗ sa pa wan si sé sa var sifa anà ɗo ahay ata bay re. 20Ɗowan a sa san ɗiɗek sa ʼam anaya, a ja nà: «Tə ɗiɗem a, nen ni zlak ayak bəse coy!» Amen! Yesu Ba Məduwen, hayak ahay coy. 21Bahay a mənuko Yesu â gan sumor anà ɗo sa ɗaf apan nga ahay fok.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\