Cœn sə zuɓay 3

1Ɗowan ata u jo asa, a wa: «Vinden ayak anà maslay a Mbərom a à egliz à Sardis ata nà, natiya: Nen Yesu nà, nen ɗowan a mawuzlawazl ahay inde à alay anahan cuwɓe aday a lavan nga anà apasay ahay cuwɓe sa ga mer su way ana Mbərom re ata awan. Na san mer su way anak a zle. Ɗo ahay tinen apan ti ngərak, ta wa: “Kə njaɗak sifa coy.” Cəkəbay iken aɗəka nà, ma mac awan. 2«Na tan à nga anà mer su way anak pa ʼam a Mbərom nà, ma ndav a wa bay. San pi zek, aday slabak. Gan nga anà mer su way anak mə mbəsak ata lele, bina winen apan i ndav zek coy. 3Bayak pə way anak mə sləne kwakwa ata aday. Ka taa sləne ʼam a Mbərom nà, kəkəma kəlanaw? Həna kəma, kâ ga ines aɗəka sabay, yam pə ines anak, aday ɗaf nga pa ʼam a Mbərom à mivel anak inde. Kak kə sənak pi zek aday sə pəɗek bay cəna, nen ni zlak ayak apak kawa ɗo sə akar. Ki san luvon a ata bay. 4«Aya əna, ɗo ahay inde kərtek kərtek àga iken à Sardis nà, ta gak ruhom pə zana ana tinen ahay itəbay. Tinen aɗəka nà, ta slak sa pak zana kweɗekkweɗek aya pi zek, aday mi bar pə kərtek awan. 5«Anà ɗo sə mbasay pə ɗəce a anaya nà, ni varan cəveɗ sa pak zana herre ata pi zek, aday ɗukwen ni mbacay anan sləmay anahan à ɗerewel su ɗo tə sifa aya wa bay. À alay a nen pa ʼam ana Bəbay uno tə maslay anahan ahay nà, ni ja way anahan, winen nà, ɗo uno. 6«Natiya, ɗo aday sləmay inde apan nà, â sləne ʼam ana Apasay Cəncan a sa jan anà egliz ahay ata awan.» 7Ɗowan ata u jo asa, a wa: «Vinden ayak anà maslay a Mbərom a à egliz à Filadelfiya ata nà, natiya: Nen Yesu nà, nen ɗo cəncan awan, aday na gaɗ mungwalay itəbay. Way sə təɓa məsudoh su doh ana bahay Dawuda nà, à alay uno inde. Nə tacak anan məsudoh nà, ɗo maza saa təɓa ɗukwen ibay. Nə təɓak anan ɗukwen, ɗowan saa tacay anan isabay re. 8«Na san way anak a sa ga ata zle, aday na san zle, məgala anak inde gem ibay. Əna, kə ɗəfak anan apan anà ʼam uno lele, kə ɗakak anan iken ɗo uno re. Ca apan, nə təɓak anak məsudoh həna, ɗowan saa tacay anan ɗukwen ibay. 9Sləne aday, ɗo sa jəka tinen Yahuda ahay, aday cəkəbay ta gaɗ nə mungwalay ataya nà, tinen ɗo ana Fakalaw ahay. Ni bənan atan ahay nga ù vo anak, aday ti san, nə pəlay iken acəkan. 10Kə rəzlek anan à nga wa kawa anuno sa jak ata awan. Anga nan kutok, ni gak nga ì iken a lele aday kə̂ dazay à ɗəce ahay inde bay. Bina, ɗəce inde i dazay pu ɗo ahay bayak awan, i kataɓ anan abayak nga su ɗo sə daliyugo ahay fok. 11Nen apan ni mak ayak bəse. Ban anan way anak sa njaɗ ata nà, lele, anga aday tâ sa ngəzar panak wa mərdok sə way uno nen saa varak ata bay. 12«Ɗo sə mbasay pə ɗəce ataya nà, ni təra atan kawa kon sə alay su məsudoh ahay ù doh sə mazlaɓ a Mbərom uno inde, aday kula ɗowan a i rəzlay atan ahay wa bay. Ni vinde patan sləmay ana Mbərom uno tə sləmay sə wulen su doh ana Mbərom uno. Wulen su doh ata nà, winen Urəsalima wiya awan. Wulen su doh ata i dazay à mburom wa, pə cakay ana Mbərom uno wa. Ɗo ataya ɗukwen ni vinde patan sləmay uno wiya re. 13«Natiya, ɗo aday sləmay inde apan nà, â sləne ʼam ana Apasay Cəncan a sa jan anà egliz ahay ata awan.» 14Ɗowan ata awan u jo asa, a wa: «Vinden ayak anà maslay a Mbərom a à egliz à Lawdikiya ata nà, natiya: Nen Yesu nà, nen ɗowan a tə ngaman Amen ata awan. Nen ɗo ɗiɗek a sa taa ɗakay anan ʼam a Mbərom. Mbərom a ndakay way aya fok nà, a nay pi nen a wa. 15«Na san way anak sa ga ata zle fok. Kə pəruho azar nə tə mivel kərtek a bay, aday ɗukwen nə slənek sa jəka, kə larak nen bay re asa. Kə tavay à gaga inde ata ɗukwen, u zlo à nga bay re. 16Anga nan, kak kə tavak à gaga inde kətanan acəkan nà, ni vənihey iken à ʼam uno wa mbaak. 17«Iken, ka jan anà nga anak ɗukwen, iken zlile awan, awan a kəcak bay, aday ka gan may anà awan sabay. Cəkəbay, ka san bay, bina iken mə ləngeɗ a həməcekeslkəsle, iken ndəpasasa ma ga mugo awan, iken mətawak awan, iken ti zek kəriya sərdaluwwa, aday iken hurof a re. 18Anga nan kutok, pak sləmay. Nen apan ni jak həna: Sukom gura mə banay a tə uko awan, à alay uno wa, aday ki njaɗ zlile ɗiɗek a acəkan. Sukom zana herre ata à alay uno a wa, aday ki pak pi zek. Ata waray i gak sabay. Sukom way sə iɗe pi nen wa, aday ata ki tuɗe ì iɗe inde, aday ki i canan iɗe lele kutok. 19«Nen nə pəlak anan ɗowan a nà, nə gafan ʼam pə way ahay aday nə kəta anan re. Matanan, sumor a nà, kə̂ gəsle anan ta ʼam uno itəbay, yam pə ines anak ahay aɗəka! 20Pak sləmay lele, nen mə tavay a həna pa ʼam su doh, ni ngamay uho. Ɗowan kə̀ slənek ʼam uno uho, aday kə̀ təɓak uno ayak wa nà, ni zla ù doh àga winen, mi i pa ɗaf maya awan. 21«Ɗo sə mbasay pə way sə daliyugo ahay nà, ni varan atan cəveɗ sa nay ahay aday mi i njahay tu ɗo ataya pa man sə njahay sə bahay uno. Kawa nen a ɗukwen, nə mbasak pə way ataya re, həna mə njahak tə Bəbay uno pa man sə njahay sə bahay anahan ata awan. 22«Natiya, ɗo aday sləmay inde apan nà, â sləne ʼam ana Apasay Cəncan a sa jan anà egliz ahay ata awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\