Cœn sə zuɓay 4

1Pə dəɓa anahan a wa, na ca iɗe à mburom, nə canan anà ʼam su doh mə təɓa awan. Nə sləne dungo a ɗowan a su jo ʼam kurre ata, a ndar kawa məzləzlilen ata awan. U jo nà: «Hayak à mburom à man a anan aday ni ɗakak anan way a sa naa təra ataya awan.» 2À alay ata cəna, Apasay Cəncan a a nay ahay upo. Nə canan anà man sə njahay sə bahay à mburom, ɗowan a inde winen mə njahay a apan. 3Ɗowan ata nà, iɗe anahan a wuteɗ kawa kon mə rəɓa aya ata awan, a ca zeziye, aday ɗəzɗaz a re. Awan a kawa kulay a van nga anà man sə njahay anahan ata awan, kulay ata ɗukwen a dav nə kawa kon ataya re. 4Man sə njahay maza aya inde kwa kuro cew nga anahan a fuɗo à man ata re. Ta van nga anà man sə njahay sə bahay ata awan. Məceɗ ahay inde, tinen kwa kuro cew nga fuɗo mə njahay aya apan. Tinen tə zana aya pi zek nə kweɗekkweɗek, aday jugo sə bahay ahay inde patan mə ndakay aya sə gura. 5Cœrœɗ, Mbərom a wuteɗ, tanday a dac apan hohum hohum pa ʼam sə man sə njahay sə bahay ata wa. Lalam ahay inde à man ata cuwɓe, tinen apan ti dav à man ata lele. Lalam a cuwɓe ataya ɗukwen, tinen nà, apasay ahay cuwɓe sa ga mer su way ana Mbərom. 6Awan a inde kawa dəlov sə malam, iɗe a slar wa nà, ngal ngal kawa malam mə banay awan. Awan ata ɗukwen pa ʼam ana man sə njahay sə bahay ata awan. Awan aya inde fuɗo, ta van nga anà man sə njahay ata tew. Awan ataya nà, tinen tə sifa aya awan, aday zek a tinen a ɗukwen cərkəzlkazl iɗe a ɗəkɗek, ta sa ʼam aday ta sə dəɓa a təke re. 7Awan a mamaʼam a nà, a ga minje tə ziyel. Way mə slala cew a nə a ga minje ta wan sa sla. Way mə slala maakan a kəma, iɗe anahan nà, kawa iɗe su ɗo. Aday way mə slala fuɗo kutok nà, winen kawa zləba winen apan i fatay. 8Awan ataya fok aday nà, bərgaslay ahay inde patan nə mbərka mbərka. Zek a tinen aya ɗukwen cərkəzlkazl iɗe a ɗəkɗek, pə day sə bərgaslay ahay fok re. Awan ataya tinen apan ti ga ara mənjəna sə mbəsak, luvon tə ipec fok. Ta wa: «Cəncan a nà, Mbərom a taayak! Cəncan a nà, Mbərom a taayak! Iken Mbərom, kə zalay way ahay fok, iken a pa nga awan. Iken inde kwa həna kabay, iken inde həna, aday azana pa ʼam ɗukwen, iken a re.» 9Awan fuɗo ataya ta ga nà, ara sə zambaɗ anan Mbərom awan. Tə həran nga, tə ngəran anà Mbərom, ɗowan a mə njahay a pa man sə njahay sə bahay ata awan, anga winen inde tə sifa pa sə viyviya awan. 10À alay a tinen apan ti həran nga ata nà, məceɗ ahay kwa kuro cew nga fuɗo ataya, tinen apan ti dukwe gərmec pa ʼam ana Mbərom mə njahay a pa man sə njahay sə bahay ata awan, aday winen tə sifa ɗukwen pa sə viyviya awan. Ata ti cəlukwan jugo à nga wa ti ɗaf anan pə cakay sa man sə njahay sə bahay ata awan, ti həran nga matanan, ta wa: 11«Bahay a manay Mbərom, mazlaɓ tə məgala inde apak. Lele nà, ɗo ahay tə̂ ɗəfak apan, tə̂ hərak nga, anga sə ndakay way ahay fok nà, iken. Kə ndakay atan ɗukwen, anga a zlak à nga, aday tâ ga inde.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\