Cœn sə zuɓay 5

1Aday nə canan anà ɗerewel a inde à alay puway ana ɗowan a mə njahay a pa man sə njahay ata awan. Ɗerewel ata ɗukwen mə vinde a nà, day cew maya awan. Ɗerewel ata mə faɗay a asa, aday ma ga mətətok a à man ahay cuwɓe lele, aday â saa təɓa bəse bay. 2Natiya awan, nə canan à maslay a Mbərom, aday nə sləne winen apan i ja tə məgalak a, a wa: «Ɗowan a saa mba apan sə kwahak anan mətətok a anan aday i pəsak anan ɗerewel a anan nə wayaw?» 3Əna ɗowan ibay, kwa à wulen su ɗo ma mac aya awan, kwa à man wura, kwa à mburom ɗukwen, ɗowan inde saa mba apan sə kwahak anan mətətok ata, aday saa ca iɗe à ɗerewel ata inde nà, ibay. 4Na ma nga pə ayam cəɗœk cəɗœk, anga ɗowan inde təɗe i kwahak anan mətətok aday i ca iɗe à ɗerewel ata inde nà, ibay. 5Məceɗ ahay kwa kuro cew nga fuɗo ataya, kərtek a tinen a, u jo a wa: «Kâ yam bay. Ca iɗe, ɗowan inde tə ngaman “Ziyel”, winen zahav ana Yahuda, slala ana bahay Dawuda. Winen nà, ɗo sə mbasay pə way ahay fok. I mba apan sə kwahak anan mətətok a cuwɓe ataya aday sə təɓa anan ɗerewel ata awan.» 6Cəna, nə canan anà wan sə təman a inde, winen mə tavay a pə cakay sa man sə njahay sə bahay ata awan. Məceɗ ahay tatə awan a fuɗo ataya ta van nga tew. Wan sə təman ata nà, winen abay ma vaɗ awan. Winen tə ləkam aya cuwɓe pa nga. Iɗe ahay inde cuwɓe pa nga anahan re. Iɗe ataya cuwɓe nà, tinen apasay a Mbərom ahay cuwɓe sa taa slan atan kwa aha pə daliyugo ataya awan. 7Wan sə təman ata a zla à man ana ɗowan a mə njahay a pa man sə njahay sə bahay ata awan, a təma anan ɗerewel ata à alay puway anahan wa. 8A təma anan ɗerewel ata cəna, awan a fuɗo ataya tə məceɗ a kwa kuro cew nga fuɗo ataya tə dukwen gərmec ù vo anà wan sə təman ata awan. Tinen tə gənjaval aya fok à alay inde, aday tə tasa sə gura aya re. Tasa ataya nà, ma rah aya tə ləluway. Ləluway ataya nà, amboh su ɗo ana Yesu ahay sa taa ga ataya awan. 9Ɗo ataya ta ga ara wiya awan, ta wa: «Iken ka slak sə təma anan ɗerewel, ka slak sə kwahak anan mətətok aya re. Anga iken a aday nà, tə vəɗak iken, kə məcak. Kə təmak anan ɗo ahay bayak a tə mez anak ata awan. Kə bəmbaɗak ɗo ahay anà Mbərom, à wulen sə zahav ahay wa fok, à wulen sa ʼam ahay wa fok, pə slala, pə slala fok, aday pu kon, pu kon fok re. 10Tə tərak ɗo anahan ahay à bahay anahan inde, aday tinen ɗo sa gan mer su way anà Mbərom ù doh sə mazlaɓ anahan, aday ti ga bahay pə daliyugo fok.» 11Pə dəɓa anahan a wa cəna, nə canan anà maslay ana Mbərom ahay, tinen bayak a ti baslay zek bay. Tinen ma van nga awan, anà man sə njahay sə bahay ata awan, anà awan a fuɗo ataya pə kərtek a tə məceɗ a kwa kuro cew nga fuɗo ataya awan. Nə sləne tinen apan ti ga ara. 12Ta ga ara ata nà, tə məgalak awan, ta wa: «Wan sə təman a ma vaɗ ata nà, kà slak, aday ɗi həran nga, ɗi ɗəfan apan, anga məgala anahan inde, zlile anahan inde, asan way anahan inde re, gədan anahan a ɗukwen a ndav bay, winen tə mazlaɓ awan.» 13Natiya nə sləne asa, way ahay fok, à mburom, pə daliyugo, à bəlay ahay inde, aday à man su ɗo ma mac aya, tinen apan ti ga ara, ta wa: «Həruko anan nga anà ɗowan a mə njahay a pa man sə njahay sə bahay ata awan, aday anà wan sə təman re, ɗəfuko atan apan. Məgala tə mazlaɓ ahay fok ta nay ahay à tinen a wa. Zambaɗuko atan pa sə viyviya awan.» 14Awan a fuɗo ataya tə mbəɗa apan, ta wa: «Amen!» Məceɗ ataya ta ma nga sə dukwen gərmec ù vo anà wan sə təman tu ɗo a mə njahay a pa man sə njahay sə bahay ata awan, tə həran atan nga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\