Cœn sə zuɓay 6

1Cəna, nə canan anà wan sə təman, a təma anan ɗerewel a mə tapay a tə mətətok man cuwɓe ata, a kwahak anan mətətok a kərtek awan. Ata, nə sləne awan a à wulen sə awan a fuɗo ataya, a ja ʼam, a ndar kawa Mbərom a dac ike, a wa: «Hayak!» 2Kagasl, pəles kweɗekkweɗek a a zləray ahay bok. Ɗowan a inde pə pəles ata awan, linge inde à alay anahan, aday winen a ɗukwen tə tuwɗek anan jugo sə bahay à nga inde. Kə̀ mbasak pə ɗo maniɗe ahay, aday kà zlak saa ga vəram aday i mbasay patan asa re. 3Aday wan sə təman a kwahak anan mətətok mə slala cew awan. Cəna, nə sləne awan a mə slala cew ata, a wa: «Hayak!» 4Pəles maza awan, a ca ɗəzɗaz, a zləray ahay bok. Tə varan anà ɗowan a mə njahay a pə pəles ata nà, maslalam məduwen awan. Tə varak anan cəveɗ sa njak anan ɗo sə daliyugo ahay pi zek, aday tâ ga vəram, tâ jaf zek ahay, məsinde səngaf səngaf. 5Aday wan sə təman a kwahak anan mətətok mə slala maakan awan. Cəna, nə sləne awan a mə slala maakan ata, a wa: «Hayak!» Kagasl, pəles zənzen a tərew tərew a zləray ahay bok. Agwada sə lavay way inde à alay anà ɗowan pə pəles ata awan. 6Nə sləne dungo a kawa su ɗo, a ndəray ahay à wulen sə awan a fuɗo ataya wa, a wa: «May pə daliyugo! Dala si mer su way hway cəna, i sukom nà, ndaw agwada kərtektəkke. Kak ndaw gadam nà, agwada maakan. Əna mbəsak anan atə mahay tə amar tâ ga inde tuwwa.» 7Aday wan sə təman a kwahak anan mətətok mə slala fuɗo ata cəna, nə sləne awan a mə slala fuɗo ata a wa: «Hayak!» 8Pəles a inde kəfatata. Ɗowan a pə pəles ata, tə ngaman Amac, aday Məke a pərahan azar. Tə njaɗak cəveɗ pa man sə daliyugo ahay fuɗo fok, sə gəɓa wa day kərtek a, aday ɗo ahay tâ mac ta may, tə məgara, tə vəram à man ata awan, aday way sə kiɓe ahay ɗukwen tâ rac atan re. 9Aday wan sə təman a kwahak anan mətətok mə slala ɗara awan. Nə canan anà sifa su ɗo ma vaɗ aya anga tə wazay ʼam a Mbərom, tinen mə njahay aya ù vo sa man sə varan way anà Mbərom ata awan. Ta vaɗ atan anga tə təmahak ʼam a Mbərom, aday tə ɗakak anan kawa ana Yesu sa jan atan ata awan. 10Ɗo a ataya ta ja tə məgalak a, ta wa: «Bahay a manay Mbərom, iken nə məduwen awan, iken ɗo cəncan awan, aday ɗo ɗiɗek awan. Ɗo sə daliyugo ahay tə vəɗak manay. Ki i gan atan sariya nə siwa kəla anaw?» 11Kagasl, ta pak patan zana kweɗekkweɗek aya fok, ta jan atan: «Ben apan mənjœk asa, tâ vaɗ apan mərak a kwanay sa gan mer su way à Mbərom ataya kawa tinen sa vaɗ kwanay ataya re asa aday. Ta sak a vaɗ apan ɗo ahay aday kə̀ dəzlek kawa ana Mbərom sa gan may ata nà, i i gan atan sariya kutok.» 12Aday nə canan anà wan sə təman ata, a kwahak anan mətətok a mə slala mbərka ata awan. Daliyugo fok a ɓal kəzlek kəzlek. Pac ɗukwen a dav sabay, a ca zənzen kawa kupon. Ata kiya nà, a ca ngəlazaza kawa mez. 13Pərtətazltazla mawuzlawazl ahay mə guce aya à məndak, kawa wan sə rəve ma nah a bay a, maɗ sə gucey anan ahay ì sé wa ata awan. 14Mburom fok inde sabay, a faɗay zek kawa sə faɗay biket ata awan. Ɓəzlom pi zek tə culok ahay à aʼam inde ataya, tinen inde à man a tinen ahay inde sabay re. 15Ɗo ahay pə daliyugo fok ta ɗer zek. Ta ɗer zek à sləlak sə ɓəzlom ahay inde, à lar ahay inde. Sa ɗer zek a nà, bahay ahay, wan bahay ahay, bahay sə suje ahay, ɗo sə zlile ahay, ɗo məduwen aya sə daliyugo a anaya awan, ɓile ahay aday ɗo azar aya fok re. 16Tə ngaman anà ɓəzlom ahay, aday ta wa: «Mbəzlen ahay pumo, ɗəren manay pa man sə iɗe a ɗowan a mə njahay a pa man sə njahay sə bahay ata wa. Ɗəren manay pa wan sə təman wa re, anga winen tə mivel a tə manay. 17Anga mivel a tinen ata kə̀ dəzlek ahay. Waya saa mba apan sə səmen à luvon ata anaw?»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\