Cœn sə zuɓay 7

1Pə dəɓa anahan a wa, nə canan anà maslay a Mbərom ahay fuɗo, tinen mə tavay aya pə bərgaslay a Mbərom ahay fuɗo fok ite. Ta gan nga anà maɗ sa day ahay fuɗo fok lele, anga aday maɗ â saa laman anà aʼam bay, anà daliyugo bay, aday â saa laman anà dədazl si sé ahay bay re. 2Nə canan anà maslay a Mbərom a hinen inde a may ahay à dəlon wa. Way sa ga vivay a Mbərom bahay sə sifa pə ɗo ahay, inde à alay anahan. A ngaman tə məgalak a anà maslay ataya fuɗo awan, anga Mbərom a varan atan məgala sa nes anan dədala tə aʼam nà, anà tinen awan. 3A jan atan, a wa: «Kə̂ nəsen anan dədala, aʼam tə dədazl si sé ahay fan bay. Guko vivay ana Mbərom pi jœr ana ɗo si mer su way anahan ahay aday.» 4- 8Tu jo abaslay su ɗo ataya ma ga vivay aya awan, tinen mbulo səkat tə kwa kuro fuɗo nga fuɗo (144,000), tinen à wulen sə zahav sə Isəraʼila ahay wa kuro nga cew fok. Kawa sa ja nà, pə zahav fok mbulo kuro nga cew. Zahav ataya nà, zahav ana Yahuda, ana Ruben, ana Gada, ana Aser, ana Neftalim, ana Manasa, ana Simiyon, ana Lewi, ana Isakar, ana Jabulon, ana Yusufu aday ana Benyamin. 9Pə dəɓa anahan a wa nà, nə canan anà man su ɗo, a baslay zek bay. Ta nay ahay kwa à wulen sə zahav ahay wa fok, aday pə slala pə slala, pu kon pu kon, aday ʼam ahay fok inde. Tinen a fok mə tavay aya pa ʼam ana man sə njahay ana bahay aday pa ʼam ana wan sə təman. Tinen a fok ma pak zana aya pi zek kweɗekkweɗek aya awan, aday daslam sə təɓa ahay à alay inde sə həran anan nga anà Mbərom. 10Ta ja ʼam tə məgalak awan, ta wa: «Ɗa tam nà, tə alay ana Mbərom a mənuko winen mə njahay a pa man sə njahay anahan, aday tə alay ana wan sə təman re.» 11Maslay a Mbərom ahay fok, tinen mə tavay aya awan, aday ta van nga anà man sə njahay sə bahay, pi zek tə məceɗ ahay pə kərtek a tə awan a tə sifa aya fuɗo ata awan. Tə dukwen gərmec ù vo anà man sə njahay sə bahay, aday tə həran nga anà Mbərom 12ta sa ja asa: «Amen! Mbərom a mənuko nà, mazlaɓ inde apan, məgala anahan inde, winen kəlire awan, gədan inde apan, inde apan pa sə viyviya awan. Həruko anan nga, guko anan suse, ɗəfuko anan apan, sə coy awan. Amen!» 13Ɗowan a à wulen su ɗo məceɗ ataya kərtek a, a cəce puno wa, a wa: «Həna anan, ma pak zana aya kweɗekkweɗek a anaya nà, maya ite anaw? Ta nay ahay awanaw?» 14Nə mbəɗahan apan, na wa: «Sa san nə iken awan! Bina nen na san atan bay.» U jo asa, a wa: «Ɗo anaya nà, ta gak anan ngatay anà way ahay fok, tə səmak anan anà ɗəce məduwen ata awan. Tə banak anan zana a tinen ahay ì mez ana wan sə təman inde, anga aday â dav herre. 15Anga nan kutok: Ta njaɗ sə tavay pac pac pa ʼam ana man sə njahay a Mbərom. Ta gan mer su way à Mbərom ù doh sə mazlaɓ anahan awan. Mbərom, ɗowan a mə njahay a pə man sə njahay ata i i gan atan nga tə mazlaɓ anahan. 16May tə jom i gan atan kula sabay. Pac i kwaɗah atan sabay, way saa han patan uko nà, inde sabay. 17Anga wan sə təman a pə cakay ana man sə njahay sə bahay ata, i gan atan nga, i lagay atan pə kurok sə aʼam sa var sifa ata awan. Mbərom i təlkaɗan atan anan iɗe sə ayam a tinen ahay pə iɗe wa.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\