Cœn sə zuɓay 8

1Wan sə təman a ma pə ɗerewel ata awan. A kwahak anan mətətok a mədakwidok a mə slala cuwɓe ata cəna, ɗowan kà jak ʼam à mburom sabay tətemtemme, i ga way sə minit kwa kuro maakan. 2Pə dəɓa a wa nà, nə canan anà maslay a Mbərom ahay cuwɓe sa taa tavay pa ʼam ana Mbərom ataya awan, aday tə varak atan məzləzlilen à alay inde fok a tinen a re. 3Maslay a Mbərom hinen inde kərtek a nay, a tavay pa man sə varan way anà Mbərom ata awan, aday tasa sa vak ləluway ahay à alay inde, tasa ata nà, sə gura. Tə varak anan ləluway ahay bayak a aday i vak anan pə ruwec sə gura ata anga Mbərom, aday ruwec ata ɗukwen winen pa ʼam ana man sə njahay sə bahay. Winen apan i vak anan ləluway ataya cəna, ata a zəga anan amboh su ɗo a Yesu ahay sa ga pə daliyugo ata awan. 4Natiya kutok, jinjek sə ləluway ata, pi zek tə amboh su ɗo a Yesu ataya, a slabak pa ʼam a Mbərom, à alay ana maslay a Mbərom ata wa. 5Maslay a Mbərom ata a gəɓa tasa sə gura ata, a rah anan ta slan sə uko sə ruwec ata awan, a pəkak anan ayak pə daliyugo. Mbərom a wuteɗ, a dac nguzlec, aday a gungwal. Daliyugo a fok a ɓal kəzlek kəzlek. 6Natiya maslay a Mbərom a cuwɓe ataya tə lavay zek sa fa anan məzləzlilen a tinen ahay. 7Aday maslay a Mbərom mamaʼam ata a fa anan mbala anahan. Lanja, uko, mez, tə japay fok kərtek, aday a pəkay ahay pə daliyugo. Daliyugo ite a gəzla zek maakan, aday day kərtek a, a vak tə dədazl su way aya təke. Gujeɗ ahay fok tə vakak re. 8Natiya, maslay a Mbərom mə slala cew ata a fa anan məzləzlilen anahan ite. Awan a inde məduwen a kawa ɓəzlom winen apan i ban, ta lar anan à aʼam inde təzlev. Aʼam ata a gəzla zek maakan, aday day kərtek a təra fok kawa mez. 9Way sə aʼam ahay fok, kərtek pə maakan a nə kə̀ məcak, aday kwalalan ahay ɗukwen, tə nəsek matanan re. 10Natiya asa, maslay a Mbərom mə slala maakan a ata a fa anan məzləzlilen anahan ite. Mawuzlawazl a inde məduwen a, a slahay à mburom wa. Winen apan i ban kawa miresl sə uko. A slahay cəna, a nes anan zlinder ahay kərtek pə maakan aday tə kurok aya təke. 11Tə ngaman anà mawuzlawazl ata nà, Məɗuwek. Aʼam sə zlinder ahay fok tə gəzla maakan, aday Məɗuwek ata a təra anan aʼam sa day mə slala maakan ata sərekeke. Ɗo ahay bayak a tə məcak anga sa sa aʼam a sərekeke ata awan. 12Maslay a Mbərom mə slala fuɗo ata a fa anan məzləzlilen anahan ite. A fa anan cəna, tə dəcan anà way ahay fok à mburom. Pac a gəzla maakan, kiya matana awan, aday mawuzlawazl ahay kərtek pə maakan fok kə̀ mbacak à alay kərtek a wa mbətœk, ta dav sabay. Luvon tə ipec a təke a gəzla zek maakan re. Day sə ipec kərtek a pə maakan, day sə luvon kərtek a pə maakan nà, awan kə̀ dəvak uda sabay. 13Kagasl, nə canan anà zləba məduwen a winen apan i fatay à mburom. Nə sləne winen apan i ja tə məgalak awan, a wa: «Wawayah! Wawayah! Ɗəce pu ɗo sə daliyugo ahay! Anga maslay a Mbərom ahay inde maakan ti fa məzləzlilen a tinen ahay mba. Ta sak a fa atan cəna, ɗəce ahay ti nay ahay bayak awan.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\