Ruma ahay 1

1Sə vindek ayak ɗerewel a anan nà, nen Pol, ɗo si mer su way ana Yesu Almasihu. A ngumo aday nə̂ təra ɗo maslan anahan awan, nen mə walay a sə ɗakay anan ləbara anahan mugom a anà ɗo ahay. 2Ləbara ata aday nà, Mbərom a kə̀ zlapak uko anan ahay tə dungo ana ɗo majaʼam anahan ahay kwakwa, tə vinde anan à Deftere anahan inde. 3Ləbara ata nà, pə wan anahan, Bahay a mənuko Yesu Almasihu. Winen mə wahay a pə daliyugo nà, à dala mbak ana bahay Dawuda inde. 4Mbərom a slabakay anan ahay à məke wa tə məgala ana Apasay Cəncan awan. Matanan kutok, Mbərom a ɗakay anan nə Yesu Almasihu, Bahay a mənuko, winen wan anahan awan. 5Tə winen a kutok, Mbərom a təra nen ɗo maslan anahan awan. U go sumor ata nà, aday nâ zla saa ɗakay anan ʼam anahan anà ɗo su kon azar aya awan, aday tâ ɗaf apan nga, tə̂ ɗəfan apan lele. Natiya, ti həran nga anà sləmay a Yesu Almasihu kutok. 6Kwanay Ruma ahay, kwanay ɗukwen à wulen su ɗo ataya inde. Mbərom a ngamak ikwen nà, aday kə̂ təren ɗo ana Yesu Almasihu ahay. 7Anga nan kutok, nə vindek ikwen ayak nà, à kwanay ɗo a Mbərom a sə pəlay ataya awan. A ngamak ikwen nà, aday kə̂ təren ɗo anahan aya awan. Mbərom Bəbay a mənuko tə Yesu Almasihu Bahay a mənuko, tâ gak ikwen sumor, aday tə̂ varak ikwen zay a tinen. 8Mamaʼam aday nà, nə ngəran anà Mbərom anga kwanay a fok tə sləmay ana Yesu Almasihu. Angamaw? Anga ɗo ahay bayak a pə daliyugo tinen apan ti sləne nà, kwanay apan ki ɗəfen nga pə Yesu Almasihu. 9Pac pac nen apan ni ga amboh cəna, nə bayak nə pə kwanay awan. Way a nen sa ja həna ata ɗukwen nà, Mbərom awan a san zle, na ja ata nà, ʼam ɗiɗek awan. Winen a aday nà, na gan mer su way a ɗukwen tə mivel kərtek awan. Na gan mer su way sə ɗakay anan ləbara a mugom a pə wan anahan Yesu Almasihu. 10Na gan amboh həna, aday â vuro cəveɗ sa zlak ayak àga kwanay. Kak way ata kà zlak anan à nga ite nà, ni zlak ayak kutok. 11Anga na gak anan may nə bayak a sa zlak ayak saa varak ikwen ahay way ana Apasay Cəncan a sə vuro ataya awan, anga aday kə̂ njiɗen məgala anahan. 12Na ja aɗəka nà, varuko anan məgala ì zek ahay lele, anga mənuko ɗə ɗəfak nga pə Yesu Almasihu. 13Mərak uno ahay, u no ɗukwen, sənen apan aday nà, na gak anan may sa zlak ayak àga kwanay nə saray bayak awan. Əna hwiya nə njaɗak cəveɗ a bay way anahan. U no sa zlak ayak saa ga mer su way à wulen a kwanay kawa anuno sa taa ga ù kon azar aya ata re, anga aday kə̂ zəgihen anan sə pərahan azar anà Yesu lele. 14Mbərom kə̀ varak uno mer su way à alay inde. Natiya təktek ni ɗakan anan ləbara ata anà ɗo ahay fok. Nə̂ ɗakan anan anà ɗo mə vəzle aya aday anà ɗo mə vəzle a itəbay ataya re. Nə̂ ɗakan anan anà ɗo mə jangay aya aday anà ɗo mə jangay a itəbay ataya re. 15Anga nan kutok, na gan may tə mindel sə ɗakak ikwen anan ləbara a Yesu ata anà kwanay Ruma ahay re. 16Nen tə ataslay mivel a sə ɗakay anan ləbara ana Yesu. U go waray bay. Anga ləbara a mugom ata nà, məgala ana Mbərom uda awan sa tam anan ɗo sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu ataya fok. A varan cəveɗ pa ʼam nə anà Yahuda ahay aday ù ɗo su kon azar aya re. 17Ləbara a mugom ata a ɗakay aday nà, Mbərom a təra anan ɗo zənzen a, ɗo ɗiɗek a pa ʼam anahan a nə kəkəmaw. A nan nà, ɗo ahay tâ ɗaf nga pa wan anahan cəna coy. Cəveɗ maza inde sabay. A təra nə kawa ana Mbərom a sa ja à Deftere anahan inde ata awan, a wa: «Ɗowan a kə̀ ɗəfak nga pə Mbərom cəna, i təra anan ɗo ɗiɗek a pa ʼam anahan. Ata ɗowan ata i njaɗ sifa ɗiɗek awan.» 18Aya əna, mivel a Mbərom winen apan i kay uho anga sa ga sariya pə huwan su ɗo zənzen awan, bina tinen tə ɗəfan apan bay, tə həran nga bay. Mbərom i gan atan sariya anga way a tinen a sa ga ata nà, kə̀ mbəsakak anan cəveɗ anà ɗo azar a sa san anan ɗiɗek a Mbərom sabay. 19Mbərom i gan atan sariya, anga ta san cəveɗ sa tam zle. Ɓa kə̀ ɗakak atan anan cəveɗ ata awan, əna tə bənak anan bitem anà cəveɗ ata bay. 20Mbərom a aday nà, winen kəkəmaw? Kula ɗowan kə̀ canak anan bay. Əna a ban pə ananahan sə ndakay daliyugo ata wa nà, way anahan a mə ndakay ataya tə ɗakay anan nə winen Ba Məgala pa sə viyviya awan, aday winen ɗo kərtek Mbərom a way anahan. Way ataya fok ta ca ike. Anga nan, ɗo ahay ti mba apan sa njaɗ alay sa ʼam təte sabay. 21Natiya kutok, kwa â ga nə ta san Mbərom zle dəp nà, tə hərak anan nga aday tə ngərak anan kawa abay təɗe sə həran nga aday sə ngəran anà Mbərom ata bay. Aɗəka nà, abayak nga a tinen a fok nə pə way kəriya aya awan. Asan way a tinen kə̀ hurfok. Ta san awan pə Mbərom sabay. 22Tə bayak aɗəka nà, ta san way zle, cəkəbay tinen ɓəlɓəle aya awan. 23Tə varak anan mazlaɓ anà Mbərom, ɗo sa mac itəbay ata, sabay. Ta ma nga nə sə dukwen gərmec ù vo anà pəra ahay sa ga minje tu ɗo zənzen aday sa mac ataya awan, aday anà pəra ahay sa ga minje tə məvuhom ahay, way sə kiɓe ahay, aday anà way sa zla tə kutov ahay cara cara. 24Anga nan kutok, Mbərom a mbəsak atan sa ga way sa zlan atan à nga, way lelibay ataya awan. Ti ga way sə waray ahay sa ga məsagar pi zek ahay. 25Tə mbəsak Mbərom, ɗo sə ɗiɗek, anga sə pərahan azar anà way mungwalay aya awan. Tə həran nga aɗəka nà, anà way a Mbərom sə ndakay ataya awan. Tinen mbəsak zek a Mbərom a ɗo sə ndakay way ataya awan, ɗowan a abay təɗe sə həran nga, sə ngəran pa sə viyviya ata awan. Amen. 26Anga nan, Mbərom a mbəsak atan tâ ga way sə waray a sa zlan atan à nga cəveɗabay ata awan. Uwar ahay, tə mbəsak sə nahay tə mungol ahay, ta ma nga sə nahay aɗəka nə tə uwar car aya awan. Way ata ɗukwen nə way sa zlan à nga anà Mbərom bay. 27Mungol ahay ɗukwen ta ga nə matanan, tə mbəsak anan uwar ahay, ta ma nga sa gan may aɗəka nà, anà mungol ahay kawa tinen aya awan. Natiya kutok, atə mungol tə mungol tinen apan ti ga way ma ga waray aya sa ga patan məsagar. Ti mer su way a tinen ataya, tinen apan ti ngəzahay sariya pi zek anga ines a tinen ataya awan. 28Ɗo ataya tə pəlay sa san Mbərom bay. Anga nan, winen a kə̀ mbəsakak atan aday tâ nes anan abayak nga a tinen matanan kutok, tâ ga way lelibay aya bayak awan sa zlan atan à nga. 29Mivel a tinen nà, ma rah aya tə way lelibay aya cara cara bayak awan. Tinen apan ti ga ubor pə way sə ɗo ahay, tinen sədœk aya awan, sərak aya awan, tinen apan ti vaɗ ɗo, tinen apan ti təre, tinen apan ti njəkan uda anà ɗo ahay, tinen huwan aya awan, tinen apan ti gəɗan azar anà ɗo azar awan, 30tinen apan ti ja ʼam lelibay aya pə ɗo ahay, ti nan iɗe anà Mbərom, ti gənahan anà ɗo ahay, ti həran nga anà zek a tinen, ti zlapay awan aya awan, tinen apan ti pəlay nə cəveɗ wiya sa ga ines ahay, tə ɗəfan apan anà bəbay a tinen ahay kabay anà may a tinen ahay sabay, 31ta san way lele aya sabay, ta san pa ʼam a tinen ma ja aya sabay, ta san sə pəlay ɗo sabay, ɗowan a gan atan ì zek wa itəbay re. 32Aday ɗukwen, ɗo ataya ta san zle, Tawrita a Mbərom kà jak pə sariya ana ɗo ataya awan, ti njaɗ amac. Kwa â ga nə ta san zle dəp nà, tinen apan ti ga way ataya matanan hwiya. Mə zakay a kutok nà, tinen apan ti həran nga anà ɗo sa ga way ataya kawa ta ga nə way lele aya awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\