Ruma ahay 10

1Mərak uno ahay, na gan amboh anà Mbərom tə mivel kərtek a nà, u no nə Yahuda ahay tâ njaɗ sa tam ite. 2Ni mba apan sa ja həna ɗukwen, tinen apan ti rəzlen à nga wa sə pərahan azar anà Mbərom nə cekərkərre, əna mənjəna asan wa way mə cəɗe iɗe aya awan. 3Tə sənak sa jəka Mbərom i təra anan ɗo ahay ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan kəkəmaw nà, tə sənak bay. Tə pəlay sə təra ɗo ɗiɗek aya nà, tə cəveɗ si mer su way ɗəkɗek. Matanan, tinen tə mbərzlak a wa way sa nan à Mbərom. 4Kwa pə ana Almasihu sa nay ahay wa nà, məgala ana Tawrita kə̀ ndəvak coy. Natiya, kuwaya ɗowan a kə̀ ɗəfak apan nga cəna, Mbərom i təra anan ɗo ɗiɗek a pa ʼam anahan. 5Musa a ja ʼam pə cəveɗ sə təra ɗo ɗiɗek a tə Tawrita nà, a wa: «Ɗo sə ɗəfan apan anà ʼam ana Tawrita nà, i njaɗ sifa nə tə winen awan.» 6Əna cəveɗ sə təra ɗo ɗiɗek a anga sa ɗaf nga pə Mbərom nà, cara. Deftere a Mbərom a wa: «Kâ sa ja bay: “Waya sa ján à mburom anaw?”» Kawa sa ja nà, i ján saa ngaman anà Almasihu aday i dazay anan nə wayaw? 7«Kâ sa ja bay: “Waya saa dazay à məke inde anaw?”» Kawa sa ja nà, waya saa zləzlamay anan Almasihu à məke wa pə cakay sə məsinde ahay wa anaw? 8Musa a ja nə kəkəma kutok anaw? A wa: «ʼAm a Mbərom winen bəse tə iken! Winen à ʼam anak inde, à mivel anak inde re.» Wita nà, ləbara sa ʼam a həna manay apan mi ɗakay anan pə cəveɗ sa ɗaf nga pə Mbərom ata kutok. 9Ki mba apan sa ja pa ʼam sə ɗo ahay fok, Yesu nà, winen Bahay anak təte ɗaw? Kə təmahak aday kə ɗəfak apan nga nà, Mbərom kə̀ slabakak anan ahay à məke wa ɗaw? Kak matanan nà, ata ki tam coy kutok. 10Bina kak kə ɗəfak nga pə Yesu à mivel anak inde nà, ki njaɗ sə təra ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom. Aday kak ki ɗakay anan pa ʼam sə ɗo ahay, Yesu winen Ba Məduwen nà, Mbərom i tam iken acəkan. 11Anga Deftere a Mbərom a ja nà: «Ɗo kə̀ bənak alay à winen inde ite nà, i jalay a bay.» 12Cəveɗ sa ʼam ata nà, anga ɗo ahay fok: anga Yahuda ahay, aday anga ɗo su kon a azar aya re. Anga awan sə gəzla atan pi zek wa, ibay. Bahay a mənuko nà, winen Bahay sə ɗo ahay fok. A gan sumor anà ɗo sa ɗaf nga pə sləmay anahan ahay nà, fok. 13Kawa ana Deftere a Mbərom a sa ja kutok: «Kuwaya ɗowan a kə̀ ɗəfak nga pə sləmay ana Mbərom Fetek cəna, i tam.» 14Ti njaɗ sə həran nga anà Mbərom a aday tə ɗəfak apan nga bay ata nà, kəkəmaw? Kak aday kula tə slənek anan ləbara a bay nà, ti njaɗ sa ɗaf apan nga nə kəkəmaw? Aka aday kak ɗowan a kə̀ təkərek atan anan bay nà, ti sləne kəkəmaw? 15Kak ɗo ma slan a ibay nà, waya saa təker ʼam ata anaw? Kawa ana Deftere a Mbərom sa ja: «Saa rəɓa kawa saray su ɗo sə ɗakay anan ləbara mugom ataya nə maw?» 16Əna saa təma anan ləbara mugom ata nə ɗo ahay fok bay. Ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya kà jak, a wa: «Ba Məduwen, waya sa ɗaf nga pa ʼam a manay anaw?» 17Matanan, ɗo kə̀ ɗəfak nga ɗukwen, anga ɓa kə̀ slənek ləbara ana Yesu Almasihu. Aday ɗowan kə̀ slənek ləbara anahan ɗukwen, anga ɗo inde kə̀ təkərek anan anan. 18Kak matanan cukutok nà, ni cəce aday: Isəraʼila ahay nà, tə slənek anan ləbara a anan itəbay kələɗaw? Tə slənek, bina Deftere a Mbərom kà jak, a wa: «Tə slənek dungo ana ɗo maslan uno ahay pu kon pu kon fok. ʼAm a tinen a kə̀ dəzlek hus pə magaga sə daliyugo.» 19Kak matanan asəna, ni cəce asa re, Isəraʼila ahay tə sənak anan ʼam ata biɗaw? Mbərom kə̀ mbəɗahak apan kurre tə dungo a Musa, a wa: «Ni slabak anan sərak a kwanay pu kon kəriya awan. Ni njak kwanay pi zek aday ki gen mivel pu kon a aday ɗo anahan aya ta san awan bay ata awan.» 20Ezaya ɗukwen kə̀ jəjarak bay, a wa: «Mbərom a ja nà: “Sa njaɗ nen nà, ɗowan aya aday tə pəlak nen bay ataya awan. Na kan zek ɗukwen, anà ɗowan aya aday tə cəcihek nen a bay jiga ataya awan.”» 21Aday pə Isəraʼila ahay ite nà, Mbərom a wa: «Hway, nen apan ni ba sa kan alay anà ɗo uno ahay. Əna ɗowan ataya nə tə ɗəfo apan bay, ta ma nga sə vəze upo aɗəka.»


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\