Ruma ahay 11

1Matanan kutok, ni cəce way inde kərtek aday: Kak matanan cukutok nà, a nan sa ja nà, Mbərom kə̀ larak anan Isəraʼila ahay ɗaw? Matanan bay! Anga nen a ta nga uno ɗukwen, nen Isəraʼila ahay. Nen mə wahay a pə dala mbak ana Benyamin, zahav ana Ibərahima. 2Mbərom kə̀ larak anan ɗo anahan Isəraʼila ahay bay, winen a sə walay atan kwakwa. Bina kə sənen way ana Deftere a Mbərom sa ja pə Eliya ata zle asanaw. Eliya winen apan i yiman anà Mbərom anga Isəraʼila ahay, 3a wa: «Mbərom Fetek, ɗo anaya tə vəɗak anan ɗo majaʼam anak ahay, tə mbəzlak anan man sə gəɗan dungo anà way a manay ahay anga iken ataya awan. Mə mbəsak a sə pərahak azar nə nen a taayak. Aday hwiya a nan atan sa vaɗ nen a re.» 4Zek a Mbərom awan, a mbəɗahan apan nə kəkəmaw? A jan nà: «Aʼay, iken taayak bay! Nə lavak anan zek tu ɗo uno ahay inde mbulo cuwɓe, tinen apan ti pəruho azar, tə dukwek anan gərmec ù vo anà Baʼal itəbay.» 5Həna ata ɗukwen, matanan re. Mbərom kə̀ lavak anan zek tu ɗo ahay inde mə walay aya à wulen sə Isəraʼila ahay wa hwiya anga sumor anahan. 6Kak Mbərom kà gak atan sumor sə walay atan, a walay atan anga mer su way a tinen ahay bay, əna anga sumor anahan. Kak matanan bay cəna, wita i təra magwagway a tinen kutok, bina sumor a Mbərom sabay. 7Ata həna nə kəkəma kutok anaw? Way ana Isəraʼila ahay sə pəlay ata nà, tə njaɗak anan fok bay! Sa njaɗ anan way ata cəna, ɗo a Mbərom sə walay à wulen a tinen wa ataya awan. Zek məduwen su ɗo a tinen aya tə kurak anan nga a tinen ahay. 8Kawa ana Deftere a Mbərom sa ja: «Zek a Mbərom a sa ga aday tâ san awan bay. Kə̀ tacak atan anan iɗe, kə̀ dəngəzlak atan anan sləmay. Hus biten tinen hwiya matanan.» 9Dawuda ɗukwen a ja patan, a wa: «Way sa pa sə azar uko a tinen ahay â təran atan kawa ɓalay sa mbazl anan way sə kiɓe ahay, tə̂ slahay anan, aday Mbərom â kəta atan. 10Mbərom â hurof atan, aday tə̂ canan iɗe kula sabay, â ga atan alay aday mivel a tinen â ndəroɓ.» 11Matanan həna, ni cəce way maza awan asa: Saray a sə dəcan anà Isəraʼila ahay ata nà, kə̀ slahak anan à məndak fok acəkan kutok ɗaw? Aʼay! Əna anga ines a tinen, ɗo su kon azar aya tə njaɗak cəveɗ sa tam pə cakay ana Mbərom kutok. A ga anan matanan aday Isəraʼila ahay tâ ga sərak pu ɗo su kon aya azar ataya awan. 12À alay ana Isəraʼila ahay sa ga ines ata nà, Mbərom kà gak anan lele anà ɗo su kon azar aya pə daliyugo. Isəraʼila ahay tə slahay cəna, ɗo azar aya ta njaɗ zlile à alay a Mbərom wa. Kak Mbərom kà gak anan lele anà ɗo azar aya anga Isəraʼila ahay sə ɗəfan apan sabay ata nà, Isəraʼila ahay fok ta sak a may ahay pə cakay anahan a asa nà, sumor anahan i zalay re biɗaw? 13Həna ni jak ikwen anà kwanay ɗo su kon azar aya awan. Nə tərak ɗo maslan ana Mbərom pə cakay a kwanay ɗo su kon azar aya awan. Anga nan, na ca pi mer su way ata ɗukwen, mer su way lele cəveɗabay. 14U no nà, ɗo su kon uno aya ɗukwen tə̂ cuno matanan, aday tâ ga pikwen sərak, anga aday Mbərom â tam wa ɗo a tinen aya əngal ti mer su way uno ata cite. 15À alay ana Mbərom sa lar anan Isəraʼila ahay ata cəna, a zlah anan məlmal anahan tu ɗo su kon aya azar a pə daliyugo fok kutok. Aday à alay azanan kə̀ təmahak atan maza nà, saa təra nə ma asa anaw? Ataslay mivel i ga inde, anga ɗo ma mac aya ti njaɗ sifa wiya awan. 16Kak tə varak anan anan pen mamaʼam a anà Mbərom nà, pen a ma laɓ ata azar a fok ɗukwen ana Mbərom a re. Kak tə varak anan anan sləlay si sé ahay anà Mbərom nà, alay si sé ɗukwen anahan aya re. 17Alay si sé zahav a azar aya tə gəɗak atan aday tə̂ tapak ayak uda alay si sé sə kiɓe à yime aya inde. ʼAm ata a ja nə pə kwanay ɗo su kon azar aya ata awan. Way ana Isəraʼila ahay sa taa təma lele aya à alay a Mbərom wa ata nà, saa təma atan həna nà, kwanay kutok. Ki təmihen anan nə kawa alay si sé sə təma way pə sləlay si sé wa ata re. 18Anga nan kutok, kâ sa kəɗiyen anan alay si sé mə kəkal ataya bay. Ki həren anan nga ì zek kəriya nə angamaw? Kwanay aɗəka nà, alay si sé ahay ɗəkɗek, məgala ana alay si sé cəna, à sləlay aya inde. Bina, məgala ana sləlay a nay à alay si sé wa aɗəka bay. 19Izəne ɗo inde à wulen a kwanay i ja: «Abay Mbərom a a kəkal anan alay si sé ataya nà, aday i tapay uda nen a kutok biɗaw!» 20Acəkan, Mbərom a patay atan wa, anga aday i tapay uda iken! Əna Mbərom a patay atan anga tə ɗəfak apan nga bay, aday a tapay uda iken ɗukwen, anga kə ɗəfak apan nga kutok. Kə̂ həran nga anà zek aɗəka bay, jəjaran à Mbərom bugol. 21Anga kak Mbərom kə̀ patak anan Isəraʼila ahay, tinen alay si sé zahav awan ata nà, a ga apak kutok nà, i patay iken ite sabay, kak kə mbəsakak sa ɗaf apan nga nà, na ɗaw? Iken aɗəka nə mə tapay a nə atapay! 22San anan kutok aday, Mbərom nà, winen ɗo sumor awan, əna winen zizœk re. Winen zizœk tu ɗo mə slahay a pə cəveɗ anahan wa ataya awan, əna pə iken ite kutok nà, winen ɗo sumor awan, kak iken apan ki pərahan azar hwiya nà, na. Kak matanan bay, i i patay iken a re. 23Yahuda ataya ɗukwen nà, kak tə ɗəfak apan nga maza ɗukwen, i ma atan pə dədazl a tinen kwakwa a re. Anga məgala anahan nà, inde sə tapay atan maza awan. 24Kwanay Yahuda ahay itəbay ataya nà, kwanay kawa alay si sé sə kiɓe ataya kutok. Tə gəɗay anan à kiɓe wa, ta naa tapay anan pi sé sə agay ata awan. Kak Mbərom a ga way ma da ʼam a kətanan ata nà, i mba apan sa ma anan Yahuda ahay à man a tinen inde sabay kələɗaw, tinen aday nə alay si sé ata ɗiɗek aya awan? 25Mərak uno ahay, u no nà, sənen anan way a mi ɗer a anan lele, aday kə̂ həren anan nga anà zek ahay bay. Bina, Isəraʼila ahay əngal a nan atan sa ɗaf nga pə Mbərom bay, anga mivel a tinen mə kuray aya awan. Ti naa mbəɗa mba, əna ɗo su kon azar aya Mbərom sə walay atan ataya tə̂ mbəɗa apan ʼam fok aday. Ata Isəraʼila i ɗaf nga pə Mbərom kutok. 26Natiya Mbərom a i tam anan zahav sə Isəraʼila ahay fok cite. Mə vinde à Deftere inde, Mbərom a wa: «Ɗowan a saa tam anan ɗo ahay ata nà, i nay ahay à Urəsalima wa. I pəse anan huwan ana wan a Yakob ahay fok. 27Həna anan nà, ʼam uno sa ɓan tə tinen à alay a ni pəsen atan anan ines a tinen ahay ata awan.» 28Yahuda ahay tə təra ɗo maniɗe ana Mbərom ahay, anga ta ngam sə təma ləbara mugom ata bay. Natiya kutok, kwanay ɗo su kon azar aya ata awan, ki mben apan sa zla à bahay anahan inde. Aya əna, Mbərom kə̀ walak atan i pəlay atan hwiya, anga kə̀ zlapak anan anà bije a tinen ahay. 29Mbərom kə̀ ngamak anan anà ɗowan a aday kə̀ zlapak anan, i varan way nà, i təra nə hwiya kawa anahan ata awan. Mbərom a mbəɗahan anà ʼam bay. 30Kwanay ɗo su kon a azar aya ata ɗukwen, à alay a inde nà, kə ɗəfen anan ahay apan anà Mbərom a cara ɗaw? Əna həna ki gen anan ì zek wa, anga Yahuda ahay ɗukwen tə ɗəfak anan apan bay. 31A təra tə tinen Yahuda ahay ɗukwen matana re. Həna ti ɗəfan apan anà Mbərom bay, aday Mbərom kà gak ikwen sumor à yime a tinen inde kutok. Ata aday, tinen ti yam pə ines a tinen, aday tâ gan ì zek wa anà Mbərom ite. 32Matanan, Mbərom kə̀ varak anan cəveɗ anà kuwaya anga aday â ɗəfan apan anà Mbərom bay ata way anahan. Ata aday ɗo ahay ti gan ì zek wa ɗukwen, fok a tinen a kutok. 33Tə ɗiɗem a, sumor a Mbərom nà, məduwen awan. Asan way anahan kə̀ zalak ɗo ahay fok, aday a san way ahay nə fok. Way anahan sə bayak ɗukwen, ɗowan a san sə ɗakay anan tətibay. Ɗowan sə gəzlan alay anà cəveɗ anahan ibay fok re. 34Deftere a Mbərom a ja nà: «Sa san abayak nga ana Mbərom a nə wayaw? Ɗowan inde saa təkəren ʼam a sləmay ibay.» 35«Waya sə varan way aday i təran gudire à Mbərom anaw?» 36Sə ndakay anan way ahay fok nə Mbərom. Way ahay fok à alay anahan inde, aday ti ga inde ɗukwen anga winen. Ɗo ahay tə̂ varan mazlaɓ anà Mbərom pa sə viyviya awan! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\