Ruma ahay 12

1Mərak uno ahay, Mbərom kà gak uko sumor nə bayak awan. Anga nan, nə cəce pikwen wa həna kutok nà, viren anan anan nga a kwanay anà Mbərom, kawa way sə ɗo ahay sə varan anà Mbərom tə sifa aya ata awan. Təren ɗo ma ga nga aya anga Mbərom. Ata nà, i zlan à nga anà Mbərom a kutok, aday ki həren anan nga tə ɗiɗem awan. 2Kî gen kawa ɗo sə daliyugo ahay bay. Aɗəka bay, mbiken anan mivel a kwanay anà Mbərom â mbəɗa anan, ta sə varak ikwen abayak nga wiya aya awan. Ata nà, ki sənen way ana Mbərom a sa gan may ata kutok: way sərom aya awan, way sa zlan à nga, aday way lele aya kutok. 3Nen nà, Mbərom kà gak uno sumor, kə̀ tərak nen ɗo maslan anahan. Anga nan, nen apan ni jak ikwen fok, na wa: Kə̂ həren anan nga anà zek bay. Sənen aɗəka nà, nga a kwanay aya awan. Cen pə məgala ana Mbərom a sə varak ikwen ata awan aday. Ki sənen kutok, kwanay pə cəveɗ a Mbərom nə kəkəmaw. 4Zek su ɗo nà, kərtek, əna hawal aya inde apan ɗukwen bayak awan, kuwaya ti mer su way anahan cara. 5Tə mənuko həna ɗukwen, matanan. Mənuko bayak awan, əna mənuko zek kərtektəkke, anga mənuko mə japay aya tə Yesu Almasihu, aday mənuko fok mə japay aya pi zek re. 6Mbərom kə̀ varak uko məgala ahay nə cara cara, kawa sa zlan à nga anà winen awan. Natiya, kuwaya â ga anan mer su way tə way ana Mbərom a sə varan ata awan. Kak Mbərom a varak nə məgala sə ma anan ʼam anahan awan, ma anan kawa anahan sə varak anan məgala ata kutok. 7Kak Mbərom a varak nə məgala sa man zek anà ɗo ahay, man atan zek. Kak Mbərom a varak məgala sə tətakan anan way anà ɗo ahay, tətakan atan anan. 8Kak Mbərom a varak nə məgala sə varan gədan anà ɗo ahay, varan atan gədan. Kak Mbərom a varak məgala sa varan way anà ɗo mətawak aya awan, varan atan tə mivel kərtek awan. Kak Mbərom a varak nə məgala sə njahan pa ʼam wa anà ɗo ahay, njahan atan pa ʼam wa tə mivel kərtek awan. Kak Mbərom a varak məgala sa gan sumor anà ɗo ahay nà, ga anan tə ataslay mivel awan. 9Pəlen ɗo a azar aya tə mivel kərtek awan, aday tə təbəlem ɗəkɗek bay. Way lelibay aya cəna, kə̂ ngəmen bay. Pəlen nə way lele aya awan. 10Pəlen zek ahay à wulen a kwanay, kawa mərak sə pəlay zek ahay ataya awan. Ɗəfen anan apan anà ɗo a azar aya tə mivel kərtek awan. 11Gen mer su way nə tə məgala si zek a kwanay a təke. Kə̂ təren ɗo sə isew ahay bay. Gen anan mer su way anà Bahay a nuko Yesu nə tə mivel kərtek a re. 12Ɗəfen anan iɗe a kwanay zuhhwe nà, pə way ana Mbərom saa varak uko ata tə ataslay mivel awan. Səmen anan anà ɗəce ahay, gen anan amboh anà Mbərom nə kwa siwa siwa fok. 13Gəzlen zlile a kwanay ahay tu ɗo a Yesu ahay, kak ana tinen ibay nà, na. Təmihen mbəlok ahay à gala a kwanay ahay. 14Gen anan amboh a Mbərom aday â ɗaf alay sə mazlaɓ anahan pu ɗo sə jugwar pikwen wa ʼam ahay ataya awan. Kâ saa tahislen atan bay. 15Tislen mivel tu ɗo sə taslay mivel ahay. Yimen pi zek tu ɗo sa yam ahay. 16ʼAm â zlak ikwen pi zek tu ɗo a kwanay ahay. Kə̂ həren anan nga anà zek bay. Gen anan mer su way ahay nə fok lele, kwa mer su way cəɗew aya awan. Kî cen pa nga a kwanay kawa ɗo kəlire aya bay. 17Kak ɗowan a kà gak ikwen huwan nà, kâ si men anan anan uda sikeɗ a bay. Pəlay aɗəka nà, cəveɗ sa ga way lele aya aday ɗo ahay ta san zle, way lele aya ata awan. 18Ga məgala lele, aday kak cəveɗ inde nà, njahay zay tə ɗo ahay fok. 19Kwanay car uno ahay, kî men anan anan uda sikeɗ anà ɗowan bay. Mbəsiken anan Mbərom a â sa ga patan mivel. Deftere a Mbərom a ja nà: «Mbərom Fetek a wa: “Ama sikeɗ nà, anuno kərtek. Saa hamay anan huwan sə ɗo ahay nà, nen awan.”» 20Aɗəka nà, gen kawa ana Deftere a Mbərom sa ja: «Kak ɗo maniɗe anak, may a han apan nà, varan ɗaf. Kak sa gan nə jom, varan aʼam â sa. Ka gak matanan kutok nà, i təra kawa kə halan slan sə uko pa nga, i yam pə ines anahan kutok.» 21Kə̂ mbəsiken anan cəveɗ anà sədœk â mbasay pikwen bay, əna mbisen pə sədœk ta sa ga way lele aya awan aɗəka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\