Ruma ahay 13

1Kuwaya â ɗəfan apan anà ngomna, anga ɗo sə lavan nga anà ɗo ahay ataya fok, sə varan atan məgala ata nà, zek a Mbərom awan. Aday sa ɗaf atan ɗukwen, winen a re. 2Matanan kutok, ɗowan a kə̀ sədərek pə ngomna ɗukwen, a səder nə pi zek a Mbərom awan. Ata, ɗo matanan ata a ngəzahay pi zek nə sariya a Mbərom. 3Aday ɗo sa ga way lele aya ite nà, ti jəjaran anà ɗo sə lavan atan nga ahay itəbay, si ɗo sa ga way lelibay aya aday bina. A nak sə jəjaran anà ngomna bay ba? Ga nə way lele awan. Ata ngomna i hərak nga. 4Matanan, anga winen ɗukwen, a ga nə mer su way a Mbərom a re. A nan sa mak ikwen zek sa ga way lele aya awan. Aday kak ka gak way lelibay a ɗukwen, jəjaran, anga Mbərom a varan məgala ata nə kəriya bay re. Winen ɗo si mer su way a Mbərom anga sə ɗakan anan mivel a Mbərom sa ga anà ɗo ahay ta sa gan atan sariya pə way lelibay aya awan. 5Anga nan, lele sə ɗəfan apan anà ngomna. Gen matanan anga kə sənen zle à mivel a kwanay a nà, wita cəveɗ lele awan, bina anga sa jəka tâ sa gak ikwen sariya bay ata aɗəka bay. 6Aday ɗukwen, ka var jangal nà, anga nan re, bina Mbərom kə̀ ɗəfak anan ɗo si mer su way ataya tâ ga anan lele. 7Himen anan anan anà ɗowan ataya way a təɗe ki himen atan ataya awan. Viren jangal anà ɗo sə cakal aya awan. Viren anan anan dala sə duwan anà ɗo sə təma aya awan. Jəjiren anan anà ɗo a təɗe ki jəjiren atan ataya awan, aday ɗəfen anan apan anà ɗo a təɗe ki ɗəfen atan apan ataya re. 8Gudire ana ɗowan â ga inde pikwen ibay, si gudire kərtektəkke saa mbəɗek pikwen nà, na: gudire sə asan zek. Gudire ata nà, a ndav itəbay. Aday ɗo sa san ɗo nà, kà gak way ana Tawrita sa gan may ata fok. 9Mbərom a jak uko nà: «Kâ ga mədigweɗ bay, kâ vaɗ nga su ɗo bay, kâ ga akar bay, kâ ga ubor pə way su ɗo bay.» ʼAm a anaya pi zek tə azar aya fok nə mə japay a nà, à ʼam kərtek a inde, a wa: «Pəlay anan ɗo sə cakay su doh anak kawa iken sə pəlay anan nga anak ata awan.» 10Ɗo sə pəlay anan ɗo sə cakay su doh anahan nà, a gan way lelibay a bay. Matanan, kak kə pəlak anan ɗo sə cakay su doh anak ahay nà, kə ɗəfak anan apan anà Tawrita fok kutok. 11Gen matanan, anga kə sənen alay a anan ata zle, alay sə pəɗek pə ahan a kwanay ahay wa kutok. Bina alay ana Mbərom saa tam kwanay sə coy ata, winen bəse. Winen dəren kawa à alay a mənuko sə ɗəfay ahay nga pə Yesu ata sabay. 12Luvon winen apan i ndav, iɗe winen apan i cəɗe. Ɗâ ga way a mənuko sa taa ga sə luvon ataya sabay. Ruko way sə alay a mənuko ahay saa vaɗ anan zek tə way lelibay ataya si pec kutok. 13Zluko tə cəveɗ lele aya kawa ɗo sa bar si pec ahay ata awan. Ɗə̂ vaway nga tə mahay bay, ɗə̂ mbəsakan zek anà agəsle lelibay aya bay, tə cəveɗ a wura wura ɗukwen ɗâ ján uho bay re, ɗə̂ təre bay, aday ɗâ ga ubor pə way sə ɗo azar aya bay. 14Mbəsiken anan cəveɗ anà Bahay a mənuko Yesu Almasihu â tərak ikwen way sə alay a kwanay awan. Kə̂ bayiken pə way sə ubor si zek a kwanay ahay sabay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\