Ruma ahay 15

1Mənuko ɗo məgala aya pə cəveɗ a Mbərom ata, muko anan zek anà ɗo bəle aya awan. Ɗâ ga way sa zlak uko à nga à nuko vərre a bay. 2Mənuko fok, guko way sa zlan à nga anà mərak a mənuko ahay, anga aday ɗâ man atan zek sa har pa ʼam ana Mbərom. 3Yesu Almasihu a ta nga anahan a ɗukwen kə̀ pəlak way sa zlan à nga a bay re. Aɗəka bay, a təra nə kawa mə vinde apan à Deftere a Mbərom inde ata awan, a wa: «Ɗo ahay tə gənahak nà, anakiken Mbərom, əna ʼam a tinen ata a njaɗ nə nen awan.» 4Way a mə vinde à Deftere a Mbərom inde ata fok, tə vinde anan anga aday way a mə vinde ata â ɗakak uko anan way, aday anga ɗə̂ ɗəfan iɗe anà way a Mbərom sə zlapak uko anan ataya awan. Ata ɗi ɗəma way ahay lele kawa ana Deftere sə varak uko anan məgala ata awan. 5Mbərom Bahay sə varan məgala anà ɗo ahay sə ɗəma way ata, â təra anan abayak nga a kwanay kərtek, aday kî gen way kawa ana Almasihu Yesu sa ga ataya awan. 6Ata kwanay a fok ki njiɗen sə həran nga anà Mbərom, Bəbay ana Bahay a nuko Yesu Almasihu, tə cəveɗ kərtek awan. ʼAm a kwanay ɗukwen kərtek awan. 7Matanan, təmihen zek ahay, kwanay a fok, kawa ana Almasihu sə təma kwanay ata re, aday ɗo ahay tə̂ həran nga anà Mbərom. 8Na jak ikwen nà, Almasihu Yesu kə̀ tərak ɗo si mer su way ana Yahuda ahay, anga sə ɗakan atan anan nà, Mbərom winen ɗo sə ɗiɗek, aday way anahan sə zlapan anan anà bije a manay ahay fok ata ti təra. 9Aday ata, ɗo su kon azar aya ata ti həran nga anà Mbərom anga sumor anahan sa ga anga tinen ata re. A təra kawa Deftere a Mbərom sa ja apan ata awan, a wa: «Anga nan, ni hərak nga, Mbərom uno, à wulen su ɗo aday tinen Yahuda ahay bay ataya awan, ni zambaɗ iken tə ara ahay.» 10ʼAm a Mbərom a ja asa, a wa: «Kwanay Yahuda ahay itəbay ataya awan, tislen mivel pə kərtek a tu ɗo a Mbərom ahay.» 11À man hinen asa, a wa: «Kwanay Yahuda ahay itəbay ataya fok, həren anan nga anà Mbərom Fetek. Kwanay ɗo su kon ahay fok, zambiɗen anan.» 12Ezaya kà jak re, a wa: «Ɗo sə slala ana Yisa i nay ahay saa təra bahay su ɗo su kon a azar aya awan. Tinen ti ɗəfan iɗe aday â tam atan.» 13Mbərom, ɗo sə varan məgala anà ɗo ahay sə ɗəfan iɗe ata, â varak ikwen ataslay mivel, â varak ikwen zay, anga kə ɗəfen nga pə winen awan. Natiya ki ɗəfen anan iɗe bayak a tə məgala sə Apasay Cəncan awan. 14Mərak uno ahay, nen a ta nga uno ɗukwen, na san zle, kwanay nə ɗo lele aya awan, kə sənen ɗiɗek zle, aday ki mben apan sə tətakan anan way anà zek a kwanay ahay coy. 15Əna, nə vindek ikwen ayak tə gədan a pə way azar aya nà, anga u no kə̂ mbəɗəken anan way a anaya à nga wa bay. Na ga matanan, anga zek a Mbərom a kà gak uno sumor anahan 16sa ɗaf nen ɗo si mer su way ana Almasihu Yesu awan, à wulen su ɗo su kon azar aya Yahuda ahay bay ata awan. Nen apan ni ɗakan atan anan ləbara mugom a sa nay pə cakay a Mbərom wa ata nà, nə tərak kawa ɗo sə gəɗan dungo anà way anga Mbərom. Anga kak tə ɗəfak apan nga nà, ata ti təra kawa way mə varan aya, Apasay Cəncan a sa gan nga cara aday â zlan à nga anà Mbərom ata awan. 17Natiya kutok, ni taslay mivel ti mer su way ana Mbərom sə vuro anga ajapay a manay tə Almasihu Yesu ata awan. 18Ni ja ʼam sə awan maza kula bay. Ni ja nà, pə way ana Almasihu a sa ga ti nen ata ɗəkɗek. Anga kə̀ varak uno məgala sə bənan alay anà ɗo su kon aya aday tinen Yahuda ahay itəbay ataya pə cakay ana Mbərom, aday tə̂ ɗəfan apan. A ga matanan ata nà, ta ʼam uno sa ja ataya, aday tə way uno sa ga ataya, 19aday tə masuwayan ahay cara cara, aday tə məgala ana Apasay anahan re. Nə ɗakak anan anan ləbara mugom a pə Yesu Almasihu anà ɗo ahay, nə dazlan ahay kwa à Urəsalima wa, hus nə dəzle anan à Iliriya. 20U zlo à nga sə ɗakay anan ləbara mugom a à man aya aday ɗo ahay tə slənek anan ləbara a Yesu Almasihu fan bay ataya awan, anga u no sa ga mer su way pa su ɗo hinen bay. 21U no aɗəka nà, â təra kawa winen mə vinde a à Deftere a Mbərom inde ata awan: «Ɗowan aya aday kula ta jak atan ʼam pə winen itəbay ataya, tinen ti canan. Aday ɗowan aya kula tə slənek way pə winen itəbay ataya, ti san anan kutok.» 22Anga nan kutok, saray bayak a na gak anan may sa zlak ayak saa cay ahay pikwen cəna, na njaɗ cəveɗ a bay. 23Kà gak ava bayak a u no sa cak ikwen ahay iɗe, əna mer su way uno kə̀ mbəsakak uno cəveɗ bay. Həna mer su way uno à man a anan kə̀ ndəvak kutok. 24Natiya, à alay a ni i zla à Espaniya ata nà, ni njahay àga kwanay mənjœk, anga aday kə̂ tislen uno mivel aday kî men uno zek tə cəveɗ sə dəzle à man ata awan. 25Əna həna ni zla à Urəsalima aday ni i man zek anà ɗo a Yesu ahay à man ata awan, 26anga ɗo a Yesu ahay à Makedoniya tə Akaya ta gak anan may sə cakal way anga sa man zek anà ɗo mətawak aya à wulen su ɗo a Yesu ahay à Urəsalima. 27Tə bayak sə cakal way ata nə tə alay a tinen aya, aday təɗe sa ga nə abay matanan way anahan. Yahuda ahay ta mak anan zek anà ɗo su kon azar aya sa njaɗ anan magwagway ana Mbərom. Matanan re, lele nə ɗo su kon a azar aya tâ man zek anà Yahuda ahay tə way sə daliyugo ahay ite re. 28Natiya kutok, na sak a ndav anan mer su way ata aday nə varak atan anan dala ata coy nà, ni i zla à Espaniya tə àga kwanay. 29Na san zle re, na sak a zlak ayak àga kwanay nà, Yesu Almasihu i gak ikwen sumor bayak a anga nen a sa cak ikwen ahay iɗe ata awan. 30Mərak uno ahay, kwanay kə ɗəfen nga pə Bahay a mənuko Yesu Almasihu, aday Apasay a Mbərom kə̀ varak ikwen məgala sə pəlay zek ahay. Anga nan kutok, nen apan ni gak ikwen amboh, kem, gen anan amboh à Mbərom tə mivel kərtek a anga nen, aday û mo zek. 31Gen amboh, anga aday ɗo sə Yahudiya ahay aday tə ɗəfak nga pə Yesu bay ataya tə̂ bəno mbiyeɗ bay ite. Gen amboh ɗukwen, aday way uno saa zla anan à Urəsalima ata â zlan à nga anà ɗo a Yesu ahay à man ata awan. 32Natiya, kak Mbərom kə̀ pəlak nà, ni zlak ayak àga kwanay nen mə taslay mivel awan. Ata ni njaɗ sə taslay mivel pə kərtek a tə kwanay a fok kutok. 33Mbərom, ɗo sa taa var zay ata, â gak ikwen nga. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\