Ruma ahay 16

1U no sa jak ikwen ayak ʼam həna pə mərak a mənuko Fœbe. Uwar ata a ga mer su way ana Mbərom à Kenkeriya à wulen su ɗo a Yesu ahay. 2Kà zlak ayak àga kwanay cəna, təmihen anan tə mivel kərtek a lele, anga winen ɗo ana Bahay a mənuko. Təmihen anan kawa abay təɗe ɗo a Yesu ahay ti ga ata awan. Viren anan way sə kəcan ata fok, anga kà mak anan zek anà ɗo ahay bayak a, kwa ì nen a ɗukwen, kà mak uno zek a re. 3Jen anan ʼam anà atə Pəriskila ta mbaz anahan Akilas. Manay ma taa ga mer su way ana Almasihu Yesu nə pə kərtek awan. 4À alay a inde abay ni mac coy nà, su mo zek sa tam nə tinen awan. Abay kwa ti mac anga nen ɗukwen, tə lavak anan zek coy. Saa ngəran atan nə nen ɗəkɗek bay. Ɗo a Yesu ahay aday tinen Yahuda ahay bay ataya fok ti ngəran atan re. 5Na jak anan ʼam anà ɗo a Yesu ahay sə halay nga àga tinen ataya fok re. Na jak anan ayak ʼam anà Epaynet, car uno ɗiɗek awan. Winen ɗo sa lah sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu mamaʼam a pə daliyugo sə Aziya. 6Na jak anan ayak ʼam anà Mariyama, winen ɗukwen kà gak mer su way bayak a anga kwanay. 7Na jak anan ayak ʼam anà ɗo sə àga nen ahay, atə Andərenikus tə Yuniyas. Ma pay dangay nə jiga awan, tinen ɗo tə mazlaɓ aya bayak a à wulen su ɗo maslan ahay, aday tə luho sa ɗaf nga pə Yesu Almasihu aɗəka, bina nə lahan atan bay. 8Na jak anan ayak ʼam anà Ampəliyatus, car uno awan, manay à alay ana Bahay Yesu inde maya awan. 9Na jak anan ayak ʼam anà Urben ma taa ga mer su way ana Yesu Almasihu nə pə kərtek awan. Na jak anan ayak ʼam anà Sətakis, car uno ɗiɗek awan. 10Na jak anan ayak ʼam anà Apeles, winen ɗukwen kà gak ɗəce anga Yesu Almasihu aday kə̀ səmak anan lele. Na jak anan ayak ʼam anà ɗo sə àga Aristobul ahay re. 11Na jak anan ayak ʼam anà ɗo uno Herodiyon. Na jak anan ayak ʼam anà ɗo a Bahay a mənuko Yesu ahay àga Narsis. 12Na jak anan ayak ʼam anà Tirofen tə Tiropas, ɗo sa ga mer su way ana Bahay a mənuko Yesu ahay. Na jak anan ayak ʼam anà Persis, mazar uno ɗiɗek awan, sa ga mer su way anga Bahay a mənuko bayak a nə winen. 13Na jak anan ayak ʼam anà Rufus, ɗo lele pə cəveɗ sə pərahan azar anà Bahay a mənuko Yesu. Na jak anan ayak ʼam anà may anahan, kà gak uno nga kawa nen wan si zek anahan ɗiɗek awan. 14Na jak anan ayak ʼam anà Sinkərit, Fəlegon, Hermes, Patrobas, Hermas, aday ɗo a Yesu azar aya àga tinen ataya fok re. 15Na jak anan ayak ʼam anà Filolog tə Yuliya, aday atə Nere tə mərak anahan re. Na jak anan ayak ʼam anà Olimpas aday anà ɗo a Yesu azar aya àga tinen ataya fok re. 16Jen anan ʼam ì zek ahay lele. Ɗo sə egliz ana Yesu Almasihu ahay fok ta jak ikwen ayak ʼam re. 17Mərak uno ahay, ma gak ikwen ayak kem, gen anan ngatay anà ɗo sa ngam way a kwanay mə tətak aya bay ataya awan. Tinen apan ti gəzla anan ɗo ahay pi zek wa, aday tinen apan ti fakan alay anà ɗo ahay pə cəveɗ lele aya wa. Kə̂ njihen pə cakay a tinen bay. 18Zahav su ɗo ataya nà, ta ga nə mer su way ana Bahay a nuko Yesu Almasihu bay, si way sa zlan atan à nga vərre. Tinen apan ti ran mindel anà ɗo ahay nə ta ʼam. Natiya, tə njəkan uda anà ɗo ma san way a bay ataya awan. 19Kwanay ite nà, ɗo ahay fok ta san zle, kə ɗəfen anan apan anà Bahay a nuko Yesu. Anga nan, nen apan ni taslay mivel tə kwanay bayak a re. U no nà, təren ɗo sa san sa ga mer su way lele aya ɗəkɗek, mənjəna sə japay anan tə huwan. 20I njahay bayak a sabay, Mbərom, Bahay sə zay, i varak ikwen məgala sə mbasay pə Fakalaw, ki jənen apan bəse coy. Bahay a nuko Yesu â gak ikwen sumor anahan. 21Timote, ɗowan a sa ga mer su way maya ti nen ata kà jak ikwen ayak ʼam. Ɗo uno a anaya ta jak ikwen ayak ʼam a re: atə Lukiyus tə Yason tatə Sosipater. 22Nen Tertiyus, ɗo sə vinde ɗerewel ana Pol a anan, na jak ikwen ayak ʼam, nen ɗo ana Bahay a nuko Yesu. 23Gayus kà jak ikwen ayak ʼam. Nə njahay nà, àga winen, aday ɗo a Yesu ahay ta taa nay sa ga amboh àga winen. Erastus, ɗo sa ban dala sə wulen su doh a anan ata, tə Kawartus, mərak a mənuko, ta jak ikwen ayak ʼam re. [ 24Bahay a mənuko Yesu â gak ikwen sumor à kwanay a fok. Amen.] 25Zambaɗuko anan sləmay a Mbərom! I mba apan sə varak ikwen məgala sə njahay mə ngazlay saray aya à cəveɗ anahan inde, kawa ana ləbara mugom a nen sə ɗakak ikwen anan ata awan. Kwakwa ata nà, Mbərom kə̀ ɗərek anan ləbara mugom ata awan. 26Əna həna winen a kà kak anan ahay uho, aday ɗo ahay tə wazay nə way ana ɗo majaʼam a Mbərom ataya sə vinde pə Almasihu ata awan. A ga matanan, anga aday ɗo su kon ahay fok tâ ɗaf apan nga, tə̂ ɗəfan apan kutok. 27Həruko anan nga à Mbərom pa sə viyviya awan! Asan way anahan nə a zalay way ahay fok. Həruko anan nga anga Yesu Almasihu re. Amen!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\