Ruma ahay 2

1Kwa â ga nə iken waya waya, san apan aday nà, kak iken apan ki man anan mungok anà ɗo pə ines cəna, ka man anan mungok ata nà, anà zek anak awan re, anga ki mba apan sa njaɗ alay sa ʼam sabay, bina iken a ɗukwen ka ga nə way a lelibay ataya re. 2Ɗa san apan zle asanaw, kak Mbərom kà gak anan sariya anà ɗo sa ga way matanan ataya nà, sariya anahan nə ɗiɗek awan. 3Iken ɗo sa man anan mungok ù ɗo pə way lelibay aya aday iken a ka ga way ataya re ata nà, ki saa tam pə sariya a Mbərom a wa nə kəkəma kəla anaw? 4Aɗəka bay, i ga nà, tiya nə kə kəɗey anan sumor a Mbərom tə munapanaw anahan dəge? Kə kəɗey anan anga Mbərom a ngam sa gak sariya fan bay ata biɗaw? A gak sumor ata ɗukwen, aday kâ njaɗ alay a sa yam pə ines anak ahay aday nà, ka san biɗaw? 5Iken nà, kurkwilen à sləmay anak inde, a nak sa yam pə ines anak bay aɗəka. Tə alay anak awan, a nak Mbərom â gak sariya anahan. Pə luvon sə sariya a Mbərom nà, ki ga ɗəce nà, bayak awan. Anga pə luvon ata cəna, Mbərom i gan sariya anà ɗo ahay fok tə cəveɗ awan. 6I varan anà ɗo ahay fok nə pə way a tinen aya sa ga ata awan. 7Ɗo hinen ahay tə rəzlen à nga wa anà mer su way lele aya, aday ti gan may anà mazlaɓ a Mbərom a saa varan atan ataya awan, ti gan may anà zlangar a anahan, ti gan may anà sifa sa ndav bay ata awan. Anà ɗo ataya kutok, Mbərom i varan atan sifa sa ndav bay ata kutok. 8Əna ɗo azar aya ite, ti vəze pə Mbərom. Ɗo ataya ite nà, ɗo sa ngam ɗiɗek itəbay ataya awan, aday tə pərahan azar aɗəka nà, sa ga nə sədœk a tinen ahay ataya awan. Mbərom i bəjok anan way sə mivel anahan ahay fok pə tinen. 9Matana awan, ɗo sə sədœk ahay fok, ti njaɗ ɗəce sa sa lirew. I lah pə Yahuda ahay aday ɗo su kon azar aya kutok. 10Aya əna, ɗo sa ga way lele aya ite nà, Mbərom i varan atan mazlaɓ, i ngəran atan, i varan atan zay. I lah sə varan pa ʼam ɗukwen anà Yahuda ahay, aday anà ɗo su kon a azar aya re. 11Mbərom a ga mer su way anahan pə ɗo ahay nà, alay kərtek a wa. 12Ɗo su kon a azar ataya nà, tinen apan ti ga ines, aday ta san Tawrita itəbay. Tinen ti lize ɗukwen, mənjəna Tawrita ata re. Yahuda ahay ite nà, ta ga ines, aday ta san Tawrita zle. Mbərom i gan atan sariya anga Tawrita ata awan. 13Ɗowan saa təra ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom ta sa pak sləmay pə Tawrita nà, ibay. Si kak ɗowan a kə̀ ɗəfak anan apan aday. 14Ɗo su kon azar aya nà, ta san Tawrita itəbay. Aday ɗukwen, à alay azar aya nà, ta ga way təɗe kawa ana Tawrita sa ja ata re. Ta gak kawa ana Tawrita sa ja ata nà, ata tə ɗakay anan Tawrita inde à mivel a tinen kwa abay â ga nə ɗowan kà jak atan ʼam sə Tawrita bay dəp nà, na. 15Mer su way a tinen a sa ga ata a ɗakay anan nà, Tawrita inde ma ga nga awan, à mivel a tinen ahay inde, anga aday tâ san way ana Tawrita sa jan atan «gen» ataya awan. Mez si zek a tinen a a ɗakay anan re. Bina, alay azar ɗukwen, tinen a ta san zle, ta gak way lelibay awan, kabay ta gak way lele awan ata re. 16Pə luvon a aday way ataya ti kay zek uho, Mbərom i gan sariya anà ɗo ahay tə alay ana Yesu Almasihu ata awan. Mbərom i ga sariya pə ɗo ahay anga way mi ɗer aya à mivel inde ata awan. Ləbara mugom a nen sə təkəren anà ɗo ahay ata nà, a ja nə way ataya kutok. 17Kwanay Yahuda ahay, ki cen pa nga a kwanay həna nà, kəkəmaw? Ki jen nà, kwanay Yahuda ahay, ki jen nə kə bənen Tawrita à alay inde, aday ki jen nà, kwanay ɗo a Mbərom ahay. 18Ki jen nə way sa zlan à nga anà Mbərom ata ɗukwen, kə sənen zle coy, anga Tawrita kə̀ ɗakak ikwen anan way lele aya sa ga. 19A ga pikwen nà, ki mben apan sə bənan alay anà hurof ahay aday sə dəvan anà ɗo a azar aya tinen ì iɗe zənzen a inde ata awan. 20Kwanay gədek a tətakan anan way anà ɗo ɓəlɓəle aya, aday sə jangan atan way anà ɗo gwaslay ahay aya à abayak nga inde mba ata awan. Matana awan, ki jen nə Tawrita kə̀ ɗakak ikwen anan cəveɗ sa san way aday sa san ɗiɗek ahay fok. 21Əna kwanay apan ki tətakan anan anan way anà ɗo ahay, əna kwanay mbəɗek anan à nga wa sə tətakan anan way anà nga a kwanay aya awan. Ki jen nà: «Kâ ga akar bay!» Kwanay a, kwanay apan ki kəren way ahay. 22Ki jen anà ɗo ahay nà: «Kâ ga mədigweɗ bay!» aday kwanay a, kwanay apan ki pəlen uwar ahay uho ata kəmaw? Kwanay apan ki gifen anan ʼam anà ɗo ahay sa ga pəra, əna a zlak ikwen à nga sə kəray ahay way ahay ù doh sə pəra ataya wa kəkəma asa anaw? 23Kwanay apan ki həren anan nga ì zek bayak awan, anga Mbərom kə̀ varak ikwen Tawrita anahan, əna kwanay apan ki nəsen anan Tawrita ata nə pa ma mba asanaw? Ata kə nəsen nà, sləmay a Mbərom awan. 24Mə vinde a à Deftere a Mbərom a inde nə matanan, a wa: «Ɗo su kon azar aya tinen apan ti nes anan sləmay a Mbərom ɗəgerger anga kwanay Yahuda ahay.» 25Kwanay Yahuda ahay nə kə gəɗen mədəndalas anga sə ɗakay a nə kwanay ɗo a Mbərom ahay. Kak kə pərihen anan azar anà way ana Tawrita sa ja matanan nà, i mak ikwen zek acəkan. Kak ki gen anan way ana Tawrita sa jak ikwen ata bay nà, ki təren kərtek a tu ɗo ma gaɗ mədəndalas aya itəbay ataya awan. Magwagway a kwanay a ibay. 26Natiya nà, ɗo kə̀ gəɗak mədəndalas itəbay, aday kə̀ bənak anan bitem anà ʼam ana Tawrita a Mbərom ata lele nà, Mbərom a i ca apan kawa ɗo ma gaɗ mədəndalas a bay aday ɗaw? 27Anga nan kutok, ɗo su kon a azar aya aday tə gəɗak mədəndalas sə awan itəbay əna ti ɗəfan apan anà Tawrita ataya, ti sa mak ikwen anan mungok kutok asa. Anga kwanay nà, Tawrita a kwanay inde, aday kwanay apan ki gəɗen mədəndalas. Cəkəbay ki gen anan way mbala ana Tawrita sa ga apan ʼam ata awan. 28Natiya kutok nà, sə təra Yahuda ahay ɗiɗek aya nə maya anaw? Ɗo sa gaɗ pa zlay si zek anahan wa ata ɗaw? Aʼay. Agaɗ mədəndalas ɗiɗek a nà, agaɗ pa zlay si zek wa cəna coy bay. 29Əna Yahuda ɗiɗek nà, ɗo sa gaɗ mədəndalas à mivel inde ata awan, bina mbala ana Tawrita sa ja apan ata bay. Anga agaɗ mədəndalas ɗiɗek a nà, mbala ana Apasay a Mbərom sa gaɗ à mivel inde ata awan. Wita ɗukwen, ʼam sə Tawrita mə vinde avinde ata bay. Ɗo matanan kutok cəna, saa həran nga nə Mbərom a bina, ɗo zənzen a bay.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\