Ruma ahay 3

1Izəne ɗowan a i cəce: «Kak matanan cukutok nà, Yahuda ahay tə zalay ɗo su kon a azar aya nə ta ma kutok anaw? Agaɗ mədəndalas a tinen ata nà, magwagway a inde asa ɗaw?» 2Tə ɗiɗek a nà, magwagway a inde nə mənjœk bay. Mamaʼam aday nà, Mbərom kə̀ varak atan anan ʼam anahan à alay inde. 3Izəne ɗo hinen i cəce asa: «Yahuda aya azar a tə ɗəfan apan anà ʼam a Mbərom sabay. Aka aday, a nan sa ja kutok nà, Mbərom i ga anan way anahan sə zlapay anan ata sabay kutok ɗaw?» 4Matanan bay! Kwa â ga nə ɗo ahay fok mungwalay aya awan, Mbərom nà, a gaɗ mungwalay itəbay asanaw! Mə vinde à Deftere a Mbərom inde nà: «Iken Mbərom nà, ka jak ʼam cəna, ɗo ahay fok ti san nə ka ja ɗiɗek a hwiya acəkan. Ɗowan a kə̀ pəlak anak cəveɗ sə mungok ɗukwen, i san iken ɗo ɗiɗem a hwiya.» 5Izəne ɗo maza awan i cəce re: «Ines a mənuko sa ga ataya, ta man zek anà ɗo ahay sa san Mbərom winen a ga ines itəbay. Kak matanan nà, ines a mənuko ahay ti ga mer su way lele awan. Ata, sariya a Mbərom sa gak uko ata nà, tə cəveɗ a bay kələɗaw?» Ni ja uda kawa su ɗo a man a aday! 6Matanan bay jiga awan, Mbərom winen ɗo ɗiɗek a hwiya. Bina aday i saa gan sariya anà ɗo sə daliyugo aya kəkəmaw? 7Izəne ɗo hala maza i cəce asa re: «Kak nen apan ni ga ines nà, ata a kay uho nə Mbərom nə ɗo ɗiɗek awan, aday ɗo ahay ti varan mazlaɓ aɗəka. Əna, i go uda sariya anga nen ɗo sa ga ines nə pa ma asa mba anaw?» 8Kəkəmaw? Kak matanan nà, sa ga ines nə lele cukutok, anga sumor a Mbərom i kay ahay uho! Ɗo a azar ta gaɗ upo mungwalay sa jəka: «Sa ja ʼam ata nə Pol.» Ɗo ataya ɗukwen ti njaɗ wa sariya a Mbərom. 9Natiya kutok nà, mənuko Yahuda ahay, ɗə zalay ɗo su kon azar aya ɗaw? Aʼay, ɗə zalak ɗowan ibay. Kawa anuno sa ja bine siwaw nà, Yahuda ahay pi zek tu ɗo su kon azar aya fok, ines a lavan atan nga. 10Kawa ana Deftere a Mbərom sa ja aday nà: «Ɗowan inde kwa kərtek ɗiɗek a nà, ibay. 11Ɗowan inde kərtek sa san ɗiɗem nà, ibay. Ɗowan inde sə pəlay sa san Mbərom a ɗukwen, ibay re. 12Ɗo ahay fok tə mbəɗahak anan lœn anà Mbərom, tə tərak ɗo kəriya aya awan. Ɗowan inde sa ga sumor kwa kərtek ɗukwen, ibay.» 13«Way sa nay uho à ʼam a tinen ahay wa cəna, lelibay aya fok, kawa way sa nay ahay à jəvay mə təɓa a wa a rəbas ike ata awan. Miresl a tinen ahay tə mbəɗa nà, way sə njəkan uda anà ɗo a azar aya awan.» «ʼAm a tinen ahay fok nə kawa umom su kòn ahay.» 14«Ta ja ɗukwen, ʼam sə tahasl ɗo ahay hwiya, aday ʼam mi wesl aya re.» 15«Ta haw sa vaɗ ɗo ɗukwen ahahaw. 16À man a tinen sa zla ahay cəna, ti həzlap way sə gəɓan ɗəce anà ɗo ahay bayak awan. 17Ta san cəveɗ sə njahay zay tə ɗo ahay itəbay re.» 18«Tə jəjaran anà Mbərom itəbay fok.» 19Kak Deftere a Mbərom kà jak matanan cukutok nà, ɗa san apan zle, a jan ʼam ata nə anà ɗo a aday Mbərom a varay ʼam anahan a à alay a tinen ahay inde ataya biɗaw? Natiya kutok, ɗowan inde kwa kərtek i mba apan sə məman anan ines təte sabay. Mbərom i gan sariya anà ɗo ahay fok. 20Matana awan, ɗowan inde saa təra ɗo ɗiɗek a pa ʼam a Mbərom anga sə ɗəfan apan anà Tawrita nà, ibay. Aɗəka, Tawrita a jan anà ɗo ahay nà, ines inde aday tâ san anan coy. 21Həna nà, Mbərom kə̀ təɓak anan cəveɗ anà ɗo ahay sə təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan. Cəveɗ a wiya ata nə tə bənak pi zek tə cəveɗ sə Tawrita bay. Aya əna, Tawrita pi zek tu ɗo majaʼam ana Mbərom ahay ta jak pə cəveɗ ata kurre way anahan. 22Cəveɗ ata nà, natiya awan: Ɗowan aya tə ɗəfak nga pə Yesu Almasihu nà, tinen ti təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom kutok. Mbərom a təɓa cəveɗ ata ɗukwen, anga Yahuda ahay taayak bay, əna anà ɗo saa ɗaf nga pə Yesu ahay fok. Anga Mbərom awan aday nà, a gəzla ɗo ahay pi zek wa itəbay. 23Bina, ɗo ahay fok ta gak ines. Ta slak sə njahay à man sə mazlaɓ a Mbərom cəncan ata bay. 24Aya əna, Mbərom kà gak atan sumor anahan kəriya awan, kə̀ tərak atan ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan. A ga matanan ata ɗukwen tə alay ana Yesu Almasihu, ɗo sə təmay atan ahay à atahasl wa ata awan. 25Mbərom a slənay anan, anga aday â mac à yime sə ɗo ahay fok, aday mez anahan â banay puko wa ines ahay. Matanan, ɗowan a kə̀ ɗəfak nga pə Yesu cəna, Mbərom i pəsen anan ines anahan kutok. A ga kətanan nà, anga a nan sə ɗakay anan nə winen ɗo ɗiɗek awan. Ines sə ɗo ahay sa taa ga ataya nà, Mbərom a taa ga kawa a canan atan bay, 26a taa njahay tete kawa awan ibay. Əna həna kutok, winen apan i ɗakan anan anà ɗo ahay nà, winen ɗo ɗiɗek awan, ta sa ga way ɗiɗek awan. Aday ɗukwen, a nan sə təra anan ɗo sa ɗaf nga pə Yesu ahay, ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan. 27Kak matanan cukutok nà, awan a inde kə̀ mbəsakak uko aday ɗi njaɗ sa ga anan ti zek ɗaw? Ibay jiga awan. Kak abay ɗowan a a ɗəfan apan nà, anà Tawrita fok kəma, ata abay i mba apan sa ga anan ti zek lele. Əna Mbərom a a təɓa nə cəveɗ miza awan. Cəveɗ ata nà, aɗaf nga pə Yesu Almasihu. 28Matanan, ɗa san zle way anahan, Mbərom a təra anan ɗo ahay, ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan nà, anga tə ɗəfak nga pə Yesu, bina anga sə ɗəfan apan anà Tawrita a Musa bay. 29Aka aday winen a nà, Mbərom sə Yahuda ahay taayan kələɗaw? Aʼay, winen Mbərom sə ɗo ahay kəzlek, Yahuda ahay tu ɗo su kon azar aya təke. 30Anga Mbərom nə winen kərtek. Kak Yahuda ahay tə ɗəfak apan nga, i təra atan ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan. Matanan re, kak ɗo su kon azar ataya tə ɗəfak nga pə Mbərom ɗukwen, i təra atan ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan re. 31Na jak matanan nà, ata nə kəɗiyek anan Tawrita aɗəka ɗaw? Aɗəka bay, nə həran nga, aday nə təra anan way lele kawa ana Mbərom a sa ɗaf anan ata awan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\