Ruma ahay 5

1Matanan kutok, ɗə təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom, anga ɗə ɗəfak apan nga, aday həna kutok zay a mənuko inde tə winen anga Bahay a mənuko Yesu Almasihu. 2Winen kə̀ njaɗak uko cəveɗ aday Mbərom a gak uko sumor, anga ɗə ɗəfak nga pə winen awan. Tə sumor anahan ata nà, ɗi jəra sə tavay apan nə njənjan lele. Ɗi taslay anan mivel, anga ɗi i njaɗ sə njahay à man sə mazlaɓ a Mbərom. 3Aday asa, ɗi taslay mivel tə ɗəce a mənuko ahay re, anga ɗa san zle, ɗa gak ɗəce nà, ɗi njaɗ ngatay aday. 4Ngatay aday ɗukwen, i təra mənuko ɗo ma san nga aya awan. Aday ɗə tərak ɗo ma san nga aya ite, ɗi ɗəfan iɗe anà way sa ʼam. 5Ɗi ɗəfan iɗe anà way sa ʼam, way sa ʼam ata ɗukwen a njəkan uda anà ɗo itəbay asanaw? Anga Mbərom kà kak uko anan asan zek anahan coy ta sə varak uko ahay Apasay anahan Cəncan a à mivel inde re. 6Ayaw, à alay a mənuko bəle aya mba ata nà, Almasihu winen kə̀ məcak anga mənuko, mənuko aday nà, ɗo mə vəze aya pə Mbərom. Almasihu a mac nà, à alay ata kutok, kawa sa zlan à nga à Mbərom. 7Ɗowan saa təma sa mac anga ɗo ɗiɗek a natiya ca nà, ibay. Izəne anga ɗo sa ga way lele aya nà, ɗo ahay ti ngam sa mac. 8Cəkəbay Almasihu a mac anga mənuko nà, à alay a mənuko ɗo sə ines ahay hwiya. Matanan Mbərom a kay anan ahay asan zek anahan anga nuko nà, na. 9Aya, mez ana Almasihu kə̀ varak uko cəveɗ sə təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom. Anga nan ɗa san zle lele re, zek a ana Almasihu a ɗukwen, i i tam mənuko à mivel a Mbərom saa ga pə ɗo ahay ata wa re. 10À alay a aday mənuko ɗo sa nan iɗe anà Mbərom ahay hwiya ata nà, winen kə̀ ndəvak anan sa zlah anan məlmal tə mənuko, tə amac a wan anahan. Aka aday həna ɗə tərak ɗo anahan ahay coy nà, i tam mənuko à sariya anahan saa ga ata wa, anga wan anahan kə̀ slabakak ahay à məke wa kutok biɗaw? 11Wita ɗəkɗek cəna coy bay. Ɗi taslay mivel re, anga ajapay a mənuko tə Mbərom, bina Yesu Almasihu Bahay a mənuko kə̀ tərak mənuko car a Mbərom ahay coy asanaw? 12Atahasl a nay ahay pə daliyugo nà, anga ɗo kərtek sa ga ines, winen nà, Adama. Aday ines anahan a tavakay ahay amac pə ɗo ahay. Ɗo ahay fok ti mac kutok, anga fok a tinen a ta gak ines re. 13Mbərom a saa varan Tawrita anà Musa nà, ines inde pə daliyugo coy. Əna à alay a Tawrita inde fan bay ata nà, Mbərom a baslay ines a tinen ahay fan bay re. 14Aya əna, a bənay ahay pə Adama wa hus pə Musa ɗukwen, amac winen apan i vaɗ ɗo ahay. Kwa tinen ta gak ines kawa ana Adama ɗo sə vəze pə Mbərom ata itəbay nà, amac kə̀ vəɗak atan re. Adama ɗukwen, winen kawa minje ana Yesu, ɗowan a saa nay ahay ata awan. 15Əna magwagway a Mbərom sə varak uko tə Yesu ata nà, kà gak minje tə ines mbala ana Adama sa ga ata bay. Tə ɗiɗek a nà, ɗo ahay bayak a tə məcak anga ines ana Adama. Əna magwagway a Mbərom sa var kəriya tə alay ana Yesu Almasihu ata nà, a zalay atahasl ana Adama. Anga Mbərom kà gak anan sumor anà ɗo ahay kə̀ zalak. 16Magwagway a Mbərom nà, a ga minje tə atahasl ana Adama bay. Ines ana Adama sa ga ata nà, kə̀ varak anan mungok coy, sariya kə̀ bənak anan. Aya əna, sumor a Mbərom a mbasay pə ines sə ɗo ahay, kwa â ga nə ta gak ines bayak awan, aday a təra atan ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan. 17Matanan kutok, anga ines su ɗo kərtektəkke, amac kə̀ mbərmak alay pə ɗo ahay fok. Əna way sə zalay anan way ata tə sumor ɗukwen, a nay tu ɗo kərtektəkke, winen Yesu Almasihu. Anga winen, Mbərom kà gak anan sumor anà ɗo ahay bayan awan, a təra atan ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan. Matanan ti njaɗ sifa sa ndav bay ata awan, aday ti ga bahay pə kərtek a tatə Yesu a kutok. 18Natiya kutok, ines su ɗo kərtek kə̀ gəɓak ahay ʼam sa ban anan ɗo ahay fok. Matanan, mer su way su ɗo kərtek lele a, kə̀ gəɓak ahay ʼam sə təra anan ɗo ahay fok, ɗo ɗiɗek aya pa ʼam a Mbərom, aday sə varan atan sifa sa ndav bay ata re. 19Kwakwa ata nà, ɗo kərtektəkke a ngam sə ɗəfan apan anà Mbərom bay. Anga nan, ɗo ahay bayak a tə tərak ɗo sə ines ahay. Matanan re, ɗo kərtektəkke a ɗəfan apan anà Mbərom. Anga nan, ɗo ahay bayak a ti təra ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan. 20Tawrita a dəzley ahay nà, anga aday ines ahay tâ ma nga sə zəga pə ɗo ahay ite. Əna à man a aday ines kə̀ zəgahak ata nà, sumor a Mbərom a ma nga sə zəga pə ɗo ahay ite re. 21Kwakwa ata nà, məgala ana ines inde sa vaɗ ɗo. Həna ɗukwen, sumor a Mbərom sa gan anà ɗo ahay ata nə məgala anahan inde sə təra atan ɗo ɗiɗek aya pa ʼam anahan re. Natiya, ɗo ahay ti mba apan sa njaɗ sifa sa ndav bay ata awan. Ti njaɗ anan nə tə sləmay ana Yesu Almasihu, Bahay a mənuko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\